13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çukurova Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Çukurova Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

             b) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğu,

             c) Merkez: Çukurova Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             d) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

             e) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

             f) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

             g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Üniversitenin Tıp Fakültesi bünyesindeki ilgili anabilim dalları ve öncelikle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Adli Tıp Anabilim Dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak,

             b) Üniversite Hastanesine başvuran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, olumlu davranış geliştirmelerine yardımcı olmak, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmek.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) İhmal edilen ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek,

             b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

             c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,

             ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuarlarla işbirliği içinde olmak,

             d) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak,

             e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak,  

             f) Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

             g) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, bu konuda toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

             ğ) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

             h) Danışmanlık hizmeti vermek,

             ı) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslar arası düzeyde programlar düzenlemek,

             i) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Çalışma Birimleri ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik, tıbbi ve tercihen idari deneyime sahip Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir, süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün yokluğunda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kuruluna üye ve Müdür Yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

             ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

             d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

             g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

             ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek,

             h) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitenin Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Adli Tıp Anabilim Dallarından birer öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde çalışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

             (2) Merkez Müdürü; Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Müdürü gerek duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

             (3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

             b) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

             Çalışma birimleri ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkezde ihtiyaca göre belirlenecek sayıda çalışma birimleri oluşturulur.

             (2) Çalışma birimlerinde; Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitenin Tıp Fakültesindeki ve diğer ilgili birimlerindeki öğretim elemanları ve araştırma görevlileri görevlendirilebilir. 

             (3) Çalışma birimleri; Merkez tarafından izlenen olguları tartışmak, tedavi ve izlenmeleri konusunda yöntemler belirlemek ve izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere en az ayda bir toplanır. Her hastaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde, gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.