13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri fakülteleri hariç Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri hariç Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

             “d) İkinci öğretim: Normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimdir.”

             “e) Yaz okulu öğretimi: 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan öğretimdir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “a) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı öğretim kurumlarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Başvuru ve değerlendirme kriterleri Üniversite Senatosunca belirlenir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “MADDE 10 – Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında; iki yıllık programların dört, dört yıllık programların yedi, beş yıllık programların sekiz, altı yıllık programların dokuz yılda tamamlanması zorunludur. Bu süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri aşağıdaki hükümlere tabidir:

             a) Bu süreler sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için yarıyılına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. Bu haklar sonrasında başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             b) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere; bu derslerin açıldığı üç yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

             c) Azami sürenin bitiminde ek sınavları almadan mezun olmak için dört veya beş dersi kalan öğrencilere; bu derslerin açıldığı dört yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

             d) Azami sürenin bitiminde veya ek sınav haklarının kullanılması sonucunda mezun olabilmek için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

             e) Bu fıkranın (a), (b), (c), (d) bentlerindeki durumlarda açılacak sınavlarda başarılı olmak için en az (CC) harf notunun alınması gerekir.

             Yukarıdaki sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır, ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde sınırsız sınav haklarını kaybederler.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “b) Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşü ile üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilir.”

             “c) Ders kayıt işlemi, ders seçimi ve danışman onayı ile gerçekleşir. Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde yarıyılın ilk iki haftası içerisinde kaydını yaptırabilir. Aksi halde öğrencinin kaydı yenilenmez. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

             “Özel Öğrenci

             MADDE 14 – Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen Cumhuriyet Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencileri; talep etmeleri ve özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversitenin senatosunca kabul edilmesi halinde özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilirler. Bu öğrencilerin gittikleri üniversitede aldıkları derslerin kredileri ve notları ilgili bölümün onayı ile Cumhuriyet Üniversitesinde kabul edilir.

             b) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimine sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle Cumhuriyet Üniversitesinde devam etmek isteyen öğrenciler, aşağıdaki şartlar çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesine kabul edilirler:

             1) Her yıl Ocak veya Eylül ayları içinde öğrencinin; öğrenime devam etmek istediği bölüm veya fakülteye talebini ve gerekçelerini, sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık raporu, diğer mazeretlerinde mazeretlerini kanıtlayan belgeleri içeren dilekçe ile başvurması,

             2) Kayıtlı olduğu üniversite senatosunun öğrencinin özel öğrenci olarak Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu görüşünü belgelemesi,

             3) Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek istediği bölüm kurulu ve fakülte yönetim kurulunun öğrencinin kabulüne yönelik olumlu görüş bildirmesi,

             4) Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun öğrencinin özel öğrencilik talebini kabul etmesi.

             c) Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla öğrenimlerine Cumuhriyet Üniversitesi bünyesinde aynı ya da eşdeğer bölüm veya programlarda devam edebilirler. Bu öğrencilerin notları kayıtlı olduğu asıl bölüm veya programa bildirilir.

             d) Cumhuriyet Üniversitesine kabul edilen öğrenciler, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara derslere ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanır. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az (CC) harf notunun alınması gerekir.”

             “Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının veya yarıyılının başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptte ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez. Öğrenci muaf olduğu ders saati kadar bir üst sınıftan ders alabilir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kayıt Silme ve Tebligat

             MADDE 24 – Aşağıdaki hallerde Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ilgili fakülte veya yüksekokul ile ilişiği kesilir:

             a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen süre içerisinde öğrenimini tamamlayamayanlar,

             b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanlar,

             c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olanlar.

             Öğrencilerle ilgili her türlü tebligat; öğrencinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıt esnasında bildirdiği veya daha sonra güncellediği adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmek ve ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği takdirde, bunu dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını öne sürerek hak iddia edemezler.

             Yükseköğretim Kurulu kararıyla haklı ve geçerli nedenlerle kaydı silinme durumuna düşenlerin hakları saklı tutulur. Bunlara, bu Yönetmeliğin başarı ve devam koşullarına ait hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli süre verilir. İlişiği kesilme durumunda bulunan öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “MADDE 25 – Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar özel işaretler, renkler konmak kaydıyla, önlisans ve lisans düzeyinde Cumhuriyet Üniversitesinin bütün yükseköğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

             Diplomanın ön yüzünde; öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi, numarası ve derecesi, önlisans ve lisans düzeyinde bölümü, lisans dalı ve unvanı, fakültelerde dekan ve Rektörün, yüksekokullarda müdür ve Rektörün, fakültelere bağlı yüksekokullarda müdür, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diplomanın arka yüzünde; Doğum yeri ve tarihi, baba adı, fakülte numarası, uyruğu gibi öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.

             Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

             Diplomalar, diploma numarası ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği şekilde hazırlanır ve soğuk damga ile mühürlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye istediği takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan, ilgili dekan veya müdürün imzasını taşıyan ve üzerinde bir yıl süre ile geçerlidir ibaresi yazılı olan geçici mezuniyet belgesi imza karşılığı elden verilebilir.

             Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mezuniyet tarihi sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonraki gün olarak belirlenir. Tıp Fakültesi ile staj gerektiren diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise staj bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir.

             Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin belirlediği vekillerine imza karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere, zayiinden dolayı verildiği belirtilerek ikinci nüsha diploma düzenlenir.”

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.