13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/756

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/8/2010 tarihli ve 30607 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

                                                                                                                                                 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.90.51.00.00

Kasaplık olanlar

40(1)

40(1)

40(1)

0102.90.61.00.00

Kasaplık olanlar

40(1)

40(1)

40(1)

0102.90.71.00.00

Kasaplık olanlar

40(1)

40(1)

40(1)

(1): Söz konusu gümrük vergisi, 31/12/2010 tarihinden itibaren %135 olarak uygulanır.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.