10 Ağustos 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27668

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

 

 

             Karar Sayısı : 2010/730

             25/11/2004 tarihli ve 5260 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşması”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 9/6/2010 tarihli ve HUMŞ/781302 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

          H. YAZICI                                B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                         C. YILMAZ                                   F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                               F. N. ÖZAK                         C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

           F. ÇELİK                              B. ATALAY                         T. YILDIZ                                  M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            N. ERGÜN                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı         Bayındırlık ve İskân Bakanı V.          Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI

KURULUŞ ANLAŞMASI*

             Giriş

             Bu metni imza eden Taraflar;

             Dünya çapında göç hareketlerinin düzgün akışını sağlamak, göçmenlerin gittikleri ülkeye en iyi koşullarda yerleşmeleri, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına entegre olmalarını kolaylaştırmak açısından, göç ile ilgili hizmetlerin uluslararası boyutta sağlanmasının çoğu zaman gerekli olduğunu;

             geçici göç, dönüş göçü ve bölge içinde yapılan göçler için de benzer hizmetlerin gerekebileceğini;

             mültecilerin, yerlerinden edilmiş şahısların ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan diğer bireylerin de uluslararası göç unsuruna dahil olduklarını ve bu insanların da uluslararası göç ile ilgili hizmetlere ihtiyaçları olduğunu;

             çalışarak kendi kendine yeterli olabilecekleri, onurlu, kendilerine saygılı bir şekilde aileleri ile birlikte yaşayabilecekleri başka ülkelere göç etmek isteyen şahısların gidişini kolaylaştırmak amacıyla, Devletlerin ve uluslararası kuruluşların işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini;

             göç olgusunun, göçmenleri kabul eden ülkelerde yeni ekonomik fırsatların oluşmasına yol açabileceğini ve de göç olgusu ile gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar arasında bir ilişkinin var olduğunu;

             göç için yapılan işbirliği ve diğer uluslararası faaliyetler açısından, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının göz önünde tutulması gerektiğini;

             sadece göç sürecinin kendisi değil, göçmenin kendine has özel durumu ve insani ihtiyaçları gibi hususlar ile ilgili araştırma ve danışma süreçlerinin yürütülebilmesi açısından, Devletler ve uluslararası kuruluşlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini;

             göçmenlerin hareketinin, mümkün mertebe olağan ulaşım hizmetleri ile sağlanmasının gerektiğini ancak bazı durumlarda ek veya farklı kolaylıkların da gerekebileceğini;

             göç ve mülteciler konularında Devletler, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında sıkı işbirliği ve eşgüdüm olması gerektiğini;

             uluslararası göç ile ilgili faaliyetlerin, uluslararası düzeyde finanse edilmesi gereğinin doğduğunu;

             takdir eder,

             bu bağlamda International Organization for Migration'ı, yani Uluslararası Göç Örgütü'nü (bundan sonra "Örgüt" olarak anılacaktır) kurarak, 5 Aralık 1951’de, Brüksel'de benimsenen Göç Konferansı Kararı'nı yürürlükten kaldıran bu Kuruluş Anlaşması’nı kabul ederler.

             * Mevcut metin, Avrupa Hükümetler arası Göç Komitesi'nin ("Intergovernmental Committee for European Migration", Örgüt'ün eski unvanı) 19 Ekim 1953 tarihli Kuruluş Anlaşması’na ek olarak; 20 Mayıs 1987'de benimsenen ve 14 Kasım 1989'da yürürlüğe giren değişiklikleri de kapsamaktadır.

             I. Kısım: Örgüt'ün Amaç ve İşlevleri

             Madde 1

             1. Örgüt'ün amaçları ve işlevleri aşağıdaki gibi olacaktır:

             (a) kendilerine sağlanan mevcut ulaşım imkanları yetersiz olan veya özel yardım olmaksızın ulaşımları sağlanamayacak olan göçmenlerin, nizami göç imkanı sağlayan ülkelere doğru organize bir şekilde ulaşımının yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek;

             (b) Örgüt ile-söz konusu şahısları kabul etmeyi taahhüt edenler dahil olmak üzere-ilgili Devletler arasında yapılabilecek anlaşma ve ayarlamalarla, mültecilerin, yerinden edilmiş şahısların ve uluslararası göç hizmetlerine ihtiyacı olan diğer şahısların ulaşımının tertipli bir şekilde yapılması ile ilgilenmek;

             (c) ilgili Devletlerin isteği ve rızası üzerine; Örgüt'ün amaçları dahilinde, işe alma, seçme, işlem yapma, dil eğitimi, yönlendirme faaliyetleri, tıbbi muayene, yerleştirme, kabul ve entegrasyonu kolaylaştırıcı faaliyetler, göç hususları ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve diğer yardımları verme gibi göç hizmetlerini sağlamak;

             (d) Devletlerin talebi üzerine veya ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde -gönüllü olarak yurda dönüş dahil-gönüllü geri dönüş göçü amaçlı benzer hizmetler sağlamak;

             (e) Devletlerin, uluslararası ve diğer kuruluşların; uluslararası göç hususları ile ilgili görüş ve deneyimlerinin paylaşılabilmesi, uluslararası göç ile ilgili konulardaki çabalarında işbirliği ve eşgüdümün teşvik edilmesi ve de bu hususlarda pratik çözümlerin geliştirilebilmesi için bir forum oluşturmak.

             2. Örgüt, diğer faaliyetlerinin yanı sıra göç, mülteciler ve insan kaynakları alanlarındaki uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu kolaylaştırma çalışmalarını yürütürken, bu hususlar ile ilgilenen uluslararası hükümet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde olacaktır. Bu işbirliği, ilgili tüm kuruluşların yetkilerine karşılıklı olarak saygılı kalınması suretiyle yürütülecektir.

             3. Örgüt kabul standartlarının ve kabul edilecek göçmen sayısının kontrolünün Devletlerin içişlerine tabi olduğu gerçeğini tanıyacak ve işlerini yürütürken, ilgili Devletin yasaları, düzenlemeleri ve politikalarına uyacaktır.

             II. Kısım: Örgüt Üyeliği

             Madde 2

             Örgüt'ün Üyeleri:

             (a) Madde 34'e uygun olarak bu Kuruluş Anlaşması'nı kabul etmiş veya Madde 35'e tabi olan Örgüt Üyesi Devletler;

             (b) Kişilerin serbest dolaşımı ilkesi ile ilgilendiklerini gösteren, Örgüt'ün en azından idari giderlerine mali katkıda bulunmayı taahhüt eden diğer Devletlerdir. Konsey ve ilgili Devlet, bu mali katılımın oranı üzerinde mutabakata varacak, bu husus Konsey'in üçte iki oyunu gerektirecek ve Devletin bu Kuruluş Anlaşması'nı kabul etmesi üzerine geçerli olacaktır.                     

             Madde 3

             Herhangi bir Üye Devlet, bir mali yılın sonundan itibaren geçerli olmak üzere Örgüt'ten çekileceğini bildirebilir. Bu bildirimler yazılı olarak yapılmalı ve mali yılın sonundan en az dört ay önce Örgüt’ün Genel Direktör'üne ulaştırılmalıdır. Çekileceğini bildiren Üye Devlet'in Örgüt'e karşı mali yükümlülükleri, bildirinin yapıldığı mali yılın tümünü kapsar.

             Madde 4

             1. Bir Üye Devlet, art arda iki mali yıl boyunca Örgüt'e karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmezse, Konsey, üçte iki çoğunluk oyuyla, o Devlet'in oy hakkını ve o Devlet'in hak ettiği hizmetlerin tümünü veya bir kısmını askıya alabilir. Konsey, salt çoğunluk oyu ile bu oy verme ve hizmet edinme haklarını geri verme yetkisine sahiptir.

             2. Konsey, üçte iki çoğunluk oyuyla, bu Kuruluş Anlaşması'nın ilkelerini ısrarla ihlal eden bir Üye Devlet'in üyeliğini askıya alabilir. Konsey, salt çoğunluk oyu ile bu üyeliği geri verme yetkisine sahiptir.

             III. Kısım: Örgüt Organları

             Madde 5

             Aşağıda sayılanlar, Örgüt'ün Organları olarak kurulmuştur:

             (a) Konsey;

             (b) Yürütme Komitesi;

             (c) İdare.

             IV. Kısım: Örgüt Konseyi

             Madde 6

             Bu Kuruluş Anlaşması'nın diğer hükümlerinde bahsi geçen işlevlere ek olarak, Konsey'in aşağıdaki işlevleri de olacaktır:

             (a) Örgüt'ün politikalarını belirlemek;

             (b) Yürütme Komitesi raporlarını incelemek, faaliyetlerini onaylamak ve yönlendirmek;

             (a) Genel Direktör raporlarını incelemek, faaliyetlerini onaylamak ve yönlendirmek;

             (b) Örgüt'ün programını, Bütçesini, harcamalarını ve muhasebesini incelemek ve onaylamak;

             (c) Örgüt'ün amaçlarına uygun herhangi bir diğer fiili gerçekleştirmek.

             Madde 7

             1. Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşacaktır.

             2. Her Üye Devlet, bir temsilciye ve gerekli gördüğü şekilde, yedek temsilci ve danışmanlarla temsil edilecektir.

             3. Her Üye Devlet'in, Konsey'de bir oyu olacaktır.

             Madde 8

             Konsey, başvuru yapan üye olmayan Devletleri ve göç, mülteci veya insan kaynakları hususları ile ilgilenen uluslararası hükümet kuruluşlarını veya sivil toplum kuruluşlarını prosedürlerinde belirlenecek şartlar dahilinde toplantılarına gözlemci olarak kabul edebilir. Bu gözlemcilerin oy hakkı olmayacaktır.

             Madde 9

             1. Konsey, düzenli olarak yılda bir kez toplanacaktır.

             2. Konsey, aşağıdakilerden birinin talep etmesi durumunda, özel oturum olarak toplanacaktır:

             (a) Üyelerin üçte biri;

             (b) Yürütme Komitesi;

             (c) Acil durumlarda, Genel Direktör veya Konsey Başkanı.

             3. Her olağan oturumun başında, Konsey, bir yıl süreyle görev yapmak üzere bir Başkan ve diğer görevlileri seçecektir.

             Madde 10

             Konsey, çalışmalarının doğru bir şekilde yürütülebilmesi için gerekecek alt komiteleri kurabilir.

             Madde 11

             Konsey, kendi prosedürlerini belirleyecektir.

             V. Kısım: Örgüt Yürütme Komitesi

             Madde 12

             Yürütme Komitesi'nin görevleri aşağıdaki gibi olacaktır:

             (a) Örgüt'ün politikalarını, programlarını ve faaliyetlerini; Genel Direktör'ün yıllık raporları ile diğer özel raporları incelemek ve gözden geçirmek;

             (b) Konsey'in yetkisi dahilinde bulunan herhangi bir mali hususu veya bütçe hususunu incelemek;

             (c) Bütçe'nin gözden geçirilmesi dahil, Konsey tarafından kendisine özel olarak verilen herhangi bir hususu göz önünde tutmak ve bunu takiben gerekli görülen herhangi bir eylemi yerine getirmek;

             (d) Genel Direktör'ün kendisine havale ettiği herhangi bir hususta Genel Direktör'e danışmanlık sağlamak;

             (e) Konsey oturumları arasında, Konsey'in yetkisi dahilindeki hususlarda, bir sonraki oturumunda Konsey'in onayına sunulmak üzere gerekli acil kararları vermek;

             (f) Kendi inisiyatifi dahilinde, Konsey'e veya Genel Direktör'e tavsiye veya öneri getirmek;

             (g) Konsey'e, yapılmış işler ile ilgili raporlar ve/veya tavsiyeler vermek.

             Madde 13

             1. Yürütme Komitesi, dokuz Üye Devlet'in temsilcilerinden oluşacaktır. Örgüt'ün toplam üye sayısının üçte birini geçmemek kaydıyla, Konsey'in üçte iki çoğunluk oyuyla bu sayı artırılabilir.

             2. Bu Üye Devletler, Konsey tarafından iki yıllık bir süre için seçilecek ve yeniden seçilme hakkına sahip olacaktır.

             3. Yürütme Komitesi'nin her üyesinin bir temsilcisi, gerekli gördüğü değişimli temsilcisi ile danışmanları olacaktır.

             4. Yürütme Komitesi'nin her Üye Devlet'i bir oya sahip olacaktır.

             Madde 14

             1. Yürütme Komitesi en az yılda bir kez toplanacaktır. Gerekli görülen durumlarda, görevlerini yerine getirmek üzere aşağıdakilerin talebi üzerine toplanacaktır:

             (a) Yürütme Komitesi Başkanı;

             (b) Konsey;

             (c) Konsey Başkanı ile görüşmesinin ardından Genel Direktör;

             (d) Üyelerin çoğunluğu.

             2. Yürütme Komitesi, bir yıl görevde kalacak bir Başkan ile bir Başkan Yardımcısı'nı, üyeleri arasından seçecektir.

             Madde 15

             Yürütme Komitesi, görevlerini doğru biçimde yerine getirmek amacıyla gereken alt komiteleri kurabilecek, Konsey bu kararı gözden geçirebilecektir.

             Madde 16

             Yürütme Komitesi, kendi prosedürlerini belirleyecektir.

             VI. Kısım: Örgüt İdaresi

             Madde 17

             İdare, bir Genel Direktör, bir Genel Direktör Yardımcısı ile Konsey'in belirleyeceği personelden oluşacaktır.

             Madde 18

             1. Genel Direktör ile Genel Direktör Yardımcısı, Konsey'in üçte iki çoğunluk oyu ile seçilecektir ve yeniden seçilme hakkına sahip olacaktır. Genel Direktör ile Genel Direktör Yardımcısı'nın görev süreleri olağan durumda beş yıl olacak ancak istisnai durumlarda Konsey'in üçte iki çoğunluk oy birliği ile vereceği kararla bu süre kısalabilecektir. Genel Direktör ve Genel Direktör Yardımcısı, Konsey'in onayladığı ve Örgüt adına Konsey Başkanı tarafından imza edilecek sözleşmeler kapsamında hizmet verecektir.

             2. Genel Direktör, Konsey'e ve Yürütme Komitesi'ne karşı sorumlu olacaktır. Genel Direktör, Örgüt'ün idari ve yürütme işlerini; bu Kuruluş Anlaşması'na, Konsey'in ve Yürütme Komitesi'nin belirlediği politikalara ve kararlara, onların belirlediği kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirecektir. Genel Direktör, Konsey'in yapması gereken işler için teklifler hazırlayacaktır.

             Madde 19

             Genel Direktör, Konsey'in belirlediği personel yönetmeliklerine uygun olarak idari personelini tayin edecektir.

             Madde 20

             1. Görevlerinin yerine getirilmesi esnasında Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcısı ve personel, herhangi bir Devlet'ten veya Örgüt'ün dışındaki bir yetkiliden talimat talep etmeyecek ve talimat almayacaktır. Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcısı ve personel, Uluslararası görevlerine ters düşecek herhangi bir harekette bulunmayacaklardır.

             2. Her Üye Devlet; Genel Direktör'ün, Genel Direktör Yardımcısı'nın ve personelin uluslararası mahiyetteki sorumluluklarına saygı göstereceğini ve bu şahısları, görevlerinin icrası esnasında etkilemeye çalışmayacağını taahhüt eder.

             3. Personelin işe alınması sırasında verimlilik, beceri ve doğruluk gibi özellikler aranacak ve, özel durumlar haricinde, bu personel eşit coğrafi dağılım ilkesine sadık kalınmak suretiyle Örgüt'e Üye Devletlerin vatandaşları arasından alınacaktır.

             Madde 21

             Genel Direktör; Konsey'in, Yürütme Komitesi'nin ve herhangi bir alt komitenin tüm oturumlarında hazır bulunacak ya da Genel Direktör Yardımcısı veya tayin edilmiş bir diğer görevli tarafından temsil edilecektir. Genel Direktör veya tayin edilen görevli, müzakerelere katılabilecek ancak oy verme hakkına sahip olmayacaktır.

             Madde 22

             Genel Direktör, her mali yılın sona ermesini takiben yapılan olağan Konsey oturumunda, Yürütme Komitesi aracılığıyla Konsey'e, o yıl içinde gerçekleştirilen Örgüt faaliyetlerini ayrıntılı olarak anlatan bir rapor verecektir.

             VII. Kısım: Örgüt Merkez Ofisi

             Madde 23

             1. Örgüt'ün merkez ofisi Cenevre'de bulunacaktır. Konsey, üçte iki çoğunluk oyuyla bulunduğu yeri değiştirebilecektir.

             2. Konsey veya Yürütme Komitesi üyelerinin üçte ikisi, toplantıları başka bir yerde yapmak konusunda mutabakata varmadığı sürece, Konsey ve Yürütme Komitesi toplantıları Cenevre'de yapılacaktır.

             VIII. Kısım: Örgüt’ün Finansmanı

             Madde 24

             Genel Direktör; idari ve operasyonel gereklerini, kullanılacak Örgüt kaynaklarını, öngörülen ek gereksinimlerle ilgili tahminleri ve de Örgüt'ün yıllık veya özel muhasebe beyanlarını kapsayan yıllık bütçeyi, Yürütme Komitesi yoluyla, Konsey'e sunacaktır.

             Madde 25

             1. Örgüt'ün ihtiyaçları aşağıdaki belirtildiği şekilde finanse edilecektir:

             (a) Bütçenin İdari kısmı, Üye Devletlerden alınan nakdi katkılardan sağlanacak, bu bedeller ilgili oldukları mali yılın başında tahakkuk edecek ve gecikmeden ödenecektir;

             (b) Bütçenin Operasyonel kısmı, Üye Devletler, diğer Devletler, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer tüzel varlıklar veya bireylerden alınan nakit, ayni veya hizmet katkılarla sağlanacak ve ilgili oldukları mali yılın sona ermesinden önce, mümkün olduğu kadar erkenden, tam olarak ödenecektir.

             2. Konsey ve ilgili Üye Devlet'in üzerinde mutabakata varacağı bir oranda, Üye Devlet, Örgüt Bütçesinin İdari kısmına katkıda bulunacaktır.

             3. Örgüt'ün operasyonel harcamaları ile ilgili olarak yapılacak katkılar, gönüllü olarak yapılacak; Örgüt'ün operasyonel Bütçesine bu katkıları yapanlar, Örgüt'ün amaç ve görevleri dahilinde bu katkıları kullanma şartlarını belirleyebilecektir.

             4. (a) Merkez Ofis ile ilgili tüm idari harcamalar ile Madde l'in 1 (c) ve (d) paragraflarında belirtilen görevler ile ilgili oluşanların dışında kalan diğer tüm idari harcamalar Bütçe'nin İdari kısmına dahil edilecektir;

             (b) tüm operasyonel harcamaları ve Madde 1’in 1 (c) ve (d) paragraflarında belirtilen görevler ile ilgili idari harcamalar Bütçe'nin Operasyonel kısmına dahil edilecektir.

             5. Konsey, yönetimin verimli ve ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

             Madde 26

             Mali düzenlemeler, Konsey tarafından belirlenecektir.

             IX. Kısım: Örgüt'ün Yasal Statüsü

             Madde 27

             Örgüt, tam tüzel kişiliğe sahip olacaktır. Örgüt, görevlerini yerine getirmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi açısından gerektiği şekilde bu hukuksal statüden yararlanabilecek, özellikle de Devletin yasaları dahilinde:

             (a) anlaşma yapabilecek;

             (b) gayri menkul ile mülk alabilecek ve verebilecek;

             (c) özel ve kamu fonlarını alabilecek ve dağıtabilecek; ve

             (d) yasal işlem yürütebilecektir.

             Madde 28

             1. Görevlerinin yerine getirilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi açısından Örgüt, gereken şekilde bu imtiyaz ve dokunulmazlıklardan yararlanabilecektir.

             2. Üye Devlet Temsilcileri, Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcısı ve İdare personeli aynı şekilde, Örgüt ile ilgili görevlerini bağımsızca yerine getirebilmeleri için bu imtiyaz ve dokunulmazlıklardan yararlanabileceklerdir.

             3. Bu imtiyaz ve dokunulmazlıklar, Organizasyon ve ilgili Devletler arasındaki anlaşmalarla veya bu Devletler tarafından alınacak diğer önlemler yolu ile tanımlanacaktır.

             X. Kısım: Muhtelif Hükümler

             Madde 29

             1. Bu Kuruluş Anlaşması hükümleri ile Konsey veya Yürütme Komitesi tarafından belirlenecek kurallarda tersine bir hüküm açıkça belirtilmediği sürece Konsey'in, Yürütme Komitesi'nin ve tüm alt komitelerinin vereceği tüm kararlar salt çoğunluk oyu ile alınacaktır.

             2. Bu Kuruluş Anlaşması hükümleri ile Konsey veya Yürütme Komitesi tarafından belirlenecek kurallarda belirtilen çoğunluk mevcut ve oy hakkı bulunan üyeler anlamında kullanılmaktadır.

             3. Konsey, Yürütme Komitesi veya ilgili alt komitenin üyelerinin çoğunluğu oturumda bulunmadığı sürece oylama geçerli olmayacaktır.

             Madde 30

             1. Bu Kuruluş Anlaşması'na yapılacak değişiklik önerilerinin metinleri, Genel Direktör tarafından Üye Devletler Hükümetlerine, Konsey'de görüşülmelerinden en az üç ay önceden ulaştırılacaktır.

             2. Kuruluş Anlaşması'nda yapılacak değişiklikler, Konsey üyelerinin üçte ikisi tarafından benimsendiğinde ve Üye Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi anayasal süreçlerine uygun olarak kabul gördüğünde yürürlüğe girecektir; ancak Üyelere yeni yükümlülükler getiren değişiklikler söz konusu olduğunda, bu değişikliklerin belli bir üye için geçerli olması için, o Üye'nin bunları kabul etmesi gerekmektedir.

             Madde 31

             İlgili Üye Devletler, makul bir zaman zarfında diğer bir anlaşmazlık giderme yöntemi konusunda anlaşmaya varmadığı sürece, bu Kuruluş Anlaşması'nın yorumlanması veya uygulanması konusunda çıkabilecek ve müzakere yoluyla veya Konsey'in üçte iki çoğunluk oyuyla giderilemeyecek herhangi bir anlaşmazlık, Divanın Tüzüğüne uygun olarak, Uluslararası Adalet Divan’ına havale edilecektir.

             Madde 32

             Konsey üyelerinin üçte ikisinin onayı ile Örgüt, herhangi bir diğer uluslararası kuruluş veya ajanstan kendi amaçlarıyla uyum gösteren amaç ve faaliyetleri devralabilir. Bu faaliyetler, kaynaklar ve yükümlülükler uluslararası anlaşmalar yoluyla veya söz konusu kuruluşların yetkili mercileri ile varılan mutabakat anlaşmaları sonucunda belirlenecektir.

             Madde 33

             Konsey, üyelerinin dörtte üç çoğunluk oyuyla Örgüt'ü dağıtmaya karar verebilir.

             Madde 34

             Kendi anayasal süreçlerine uygun olarak bu Kuruluş Anlaşması'nı kabul eden Avrupa Hükümetlerarası Göç Komitesi (Intergovernmental Committee for European Migration) üyesi Hükümetler açısından, Komite'nin ilk toplandığı gün,

             a) Komite Üyelerinin en azından üçte ikisi,

             b) katkıları Bütçenin İdari kısmının en az yüzde 75'ini oluşturan sayıdaki Üyenin bu Kuruluş Anlaşması'nı kabul ettiklerini Direktör'e bildirmesinden sonra

             bu Kuruluş Anlaşması, yürürlüğe girecektir.

             Madde 35 *

             Bu Kuruluş Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Direktör'e, bu Kuruluş Anlaşması'nı kabul ettiklerini bildirmeyen Avrupa Hükümetlerarası Göç Komitesi üyesi Hükümetler, Madde 25'in 2. Paragrafı uyarınca Komite'nin idari giderlerine katkıda bulunmak koşuluyla, o tarihten itibaren bir yıl süreyle Komite Üyesi olarak kalabilecek ve bu süre zarfında Kuruluş Anlaşması'nı kabul etme hakkını saklı tutacaklardır.

             Madde 36

             Bu Kuruluş Anlaşması metninin, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerindeki uyarlamaları da eşit derecede asıl belge olarak kabul görecektir.

———————————

* Madde 34 ve Madde 35, Anayasa’nın yürürlüğe girdiği 30 Kasım 1954 tarihinde uygulandı.

Andlaşmanın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız