8 Ağustos 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27666

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; tohumluk kontrol ve denetim hizmetlerini yürütecek olan kişilerin seçim ve yetkilendirme şartlarını belirleyerek, tohumluk kontrol hizmetlerinin eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tohumluk kontrol hizmetlerinde görev alan kişilerin seçimi, eğitimi, yetkilendirilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alan kontrolü: Bitki türlerine göre açık veya kapalı parsellerde sertifikasyon sistemi dâhilinde yapılan üretimlerin standartlara uygunluğunun belirlenmesini,

             b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             c) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             ç) Meslek kuruluşları: Tohumluk kontrolörü olma şartlarını taşıyan kişilerin üye oldukları meslek örgütleri ile tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren birlik ve alt birlikleri,

             d) Müdürlük: Bakanlık il müdürlüklerini,

             e) Numune alma: Tohumluk partisini temsil edecek tohumluk numunesinin, tohumluk numunesi alma esaslarına göre alınması işlemini,

             f) Özel tohumluk kontrolörü: Meslek kuruluşları tarafından eğitime alınan, tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrol ve numune alma ile ilgili konularda yetkilendirilen Bakanlık çalışanları dışındaki gerçek kişileri,

             g) Resmi tohumluk kontrolörü: Bakanlık tarafından tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrol, numune alma ve piyasa denetimleri ile ilgili yetkilendirilen Bakanlık çalışanlarını,

             ğ) Sertifikasyon kuruluşları: Bakanlık tarafından tohumluk sertifikalarını düzenlemekle görevlendirilen kamu kuruluşlarını,

             h) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

             ı) Tohumluk kontrolörü: Resmi veya özel tohumluk kontrolörlerini, 

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tohumluk Kontrolör Eğitimi

             Adaylarda aranacak şartlar

             MADDE 5 – (1) Tohumluk kontrolör adaylarında aranacak şartlar şunlardır:

             a) Ziraat Mühendisi olmak,

             b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

             Başvuru

             MADDE 6 – (1) Bakanlıkta çalışan kişiler Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjanlara göre müdürlükler veya sertifikasyon kuruluşları tarafından tohumluk kontrolör eğitimi için görevlendirilir.

             (2) Bakanlık çalışanı olmayan kişiler tohumluk kontrolörü olmak için Genel Müdürlükçe yetki verilen meslek kuruluşlarına başvurur.

             Eğitim

             MADDE 7 – (1) Eğitimler, bakanlık çalışanları için Genel Müdürlük, diğer kişiler için ise meslek kuruluşları tarafından beş günden az olmamak üzere düzenlenir. Meslek kuruluşları düzenleyecekleri eğitimlerden ücret alabilir.

             (2) Eğitim sonunda, eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde yazılı bir değerlendirme sınavı yapılır.

             (3) Sınav komisyonu üç kişiden oluşur. Komisyon, Genel Müdürlük tarafından yapılan eğitimde; Genel Müdürlükten iki ve sertifikasyon kuruluşlarından bir; meslek kuruluşları tarafından yapılan eğitimde ise Genel Müdürlükten bir, eğitimi düzenleyen meslek kuruluşlarından iki kişinin katılımı ile oluşturulur. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar tohumluk kontrolörü olmaya hak kazanır.

             (4) Meslek kuruluşları tarafından yapılan sınav sonucu, Genel Müdürlüğe ve özel tohumluk kontrolörü adaylarına bildirilir.

             (5) Eğitimlerde iki defa başarısız olan kişiler tekrar eğitim başvurusunda bulunamaz.

             Tohumluk kontrolör kartı

             MADDE 8 – (1) Tohumluk kontrolörü olmaya hak kazananlar için, kişinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, kontrolör sicil numarası ve belge veriliş tarihini içeren fotoğraflı tohumluk kontrolör kartı düzenlenir. Tohumluk kontrolör kartı; resmi tohumluk kontrolörleri için Genel Müdürlük, diğer kişiler için meslek kuruluşları tarafından onaylanır.

             (2) Tohumluk kontrolörü eğitimlerinde eğitmen olarak görev alan uzmanlara, eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından tohumluk kontrolör kartı düzenlenir.

             Kayıt

             MADDE 9 – (1) Resmi tohumluk kontrolörleri ile ilgili kayıtlar Genel Müdürlükçe, özel tohumluk kontrolörleri ile ilgili kayıtlar ise, meslek kuruluşları tarafından düzenlenecek olan Tohumluk Kontrolörü Kayıt Sicil Defterinde muhafaza edilir. Meslek kuruluşları, Genel Müdürlüğün talebi üzerine aktif özel tohumluk kontrolörlerinin listesini Genel Müdürlüğe gönderir.

             (2) Müdürlükler, sertifikasyon kuruluşları ve 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği” hükümlerine göre alan kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar; çalıştırdıkları tohumluk kontrolörünün kuruluştan ayrılması veya yeni bir tohumluk kontrolörünün göreve başlaması durumunda, bu değişikliği onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirme, Yetki ve Sorumluluklar

             Görevlendirme

             MADDE 10 – (1) Resmi tohumluk kontrolörleri; Genel Müdürlük, müdürlükler ve sertifikasyon kuruluşları; özel tohumluk kontrolörleri, “Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği” hükümlerine göre alan kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca görevlendirilir. Bu kuruluşların görevlendirmediği tohumluk kontrolörleri, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen görev ve yetkilerini kullanamazlar.

             (2) Resmi tohumluk kontrolörleri, sertifikasyon kuruluşlarında veya müdürlüklerin tohumluk kontrol hizmetlerini yürüten birimleri ile ilçe müdürlüklerinde görevlendirilir.

             (3) Resmi tohumluk kontrolörünün, alan kontrolleri ve numune alma işlemleri ile yetkilendirme amaçlı tespit işlemlerinde kontrol mahalline götürülmesi ve tekrar görev yerine getirilmeleri başvuru sahibi tarafından sağlanır. Tohumluk kontrolörü, başvuru sahibinden asgari kontrol şartları için gerekli tedbirleri almasını talep edebilir.

             Yetki ve sorumluluklar

             MADDE 11 – (1) Tohumluk kontrolörü, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan mevzuata istinaden; beyanname kabulü, alan kontrolleri ile numune alma işlemlerini yapar.

             (2) Özel tohumluk kontrolörü sadece sertifikalı kademede yapılan üretimlerin alan kontrolleri ve numune alma işlemlerini yapar.

             (3) Uluslararası sertifikasyon sistemi için yapılan kontroller ve numune alma işlemleri, Genel Müdürlük tarafından özel eğitime alınarak, bu konuda yetkilendirilmiş resmi tohumluk kontrolörleri tarafından yapılır.

             (4) Resmi tohumluk kontrolörü, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği” çerçevesinde tohumculuk sektörü ile ilgili yetkilendirme ve denetleme işlemlerini yapar.

             (5) İlçe Müdürlüklerinde görevli resmi tohumluk kontrolörleri sadece piyasa denetimini yapar.

             (6) Tohumluk kontrolörleri, yaptıkları kontrol ve işlemler ile düzenledikleri belgelerden doğrudan sorumludur.

             (7) Tohumluk kontrolörleri, Genel Müdürlük tarafından davet edildikleri hizmet içi eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, İptal ve Kazanılmış Haklar

             Denetim

             MADDE 12 – (1) Tohumluk kontrolörleri tarafından yapılan işlemler, Genel Müdürlükçe görevlendirilen sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenir.

             (2)  Sertifikasyon kuruluşları denetim için en az iki uzman görevlendirir.

             (3) Sertifikasyon kuruluşunun görevlendirdiği uzmanlar, örnekleme yöntemi ile tohumluk kontrolörünün uygulamalarını tohumluk kontrolörü ile birlikte denetler.

             (4) Yapılan denetimlerde, tohumluk kontrolörünün yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yürüttüğü işlemlerde eksiklik tespit edilmesi halinde durum bir tutanak ile belirlenir. Bu eksiklerin en kısa zamanda düzeltilebilmesi için yapılması gerekenler tohumluk kontrolörüne tebliğ edilir. Tohumluk kontrolörünün hizmet içi eğitime alınmasına karar verilmesi halinde, bu durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Hizmet içi eğitim Genel Müdürlük veya görevlendireceği sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir. Bu durumda tohumluk kontrolörü yetkilerini kullanmaya devam eder.

             (5) Sertifikasyon kuruluşları, yapılan denetim ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporlarını, yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderir.

             İptal

             MADDE 13 – (1) Tohumluk kontrolörlerinin yetkilerini kötüye kullandıklarının veya bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hizmet içi eğitim sonrasında yapılan denetimlerde de hizmet içi eğitime alınmasına neden olan eksikliklerinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, yetkileri ve tohumluk kontrolörü kartları, kartı düzenleyen kuruluş tarafından iptal edilir. Bu kişiler tekrar tohumluk kontrolörü olamaz.

             (2) Kartları iptal edilen kişiler, iptal işleminin tebliğinden itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edebilir. İtiraz, Genel Müdürlükten iki ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden bir personelin katılımı ile kurulacak komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

             Kazanılmış haklar

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tohumluk Kontrolör Kartı veya Fidan Sertifikasyon Eksperi Belgesi olanlar ile tohumluk kontrolörü veya fidan sertifikasyon eksperi eğitimlerinde eğitmen olarak görev alanlara, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde, 8 inci maddede belirtilen tohumluk kontrolör kartı düzenlenir. Süre bitiminde başvurmamış olanların yetkileri iptal edilir.

             (2) Bakanlıktan emekli olan veya ayrılan resmi tohumluk kontrolörü ile sertifikasyon kuruluşlarında en az on yıl süre ile çalışmış, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlara, emeklilik veya ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde meslek kuruluşlarına başvurması halinde meslek kuruluşları tarafından eğitime alınmadan, özel tohumluk kontrolör kartı düzenlenir. Bu sürenin bitiminden sonra tohumluk kontrolörü olarak devam etmek isteyen kişiler, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde yeni bir başvuru yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/2/2004 tarihli ve 25376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.