5 Ağustos 2010 Tarihli ve 27663 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/706    Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

2010/709    Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/722    Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/723    İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/724    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hukuk Fakültesinin Adının Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/725    4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2010/740    16/3/2010 Tarihli ve 2010/291 Sayılı Kararname ile Tabiat Parkı Olarak Belirlenen “Sera Gölü Tabiat Parkı”nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/717    Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2010/738    Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

—  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/38)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/23)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/24)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri