3 Ağustos 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27661

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

             b) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, tarımsal araştırma ve üretimde bilimsel çalışmaları ve teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüd, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Tarımsal üretime ayrılan alanlar ve tesislerde, hazırlanan uzun dönemli üretim planı ve yıllık planlar doğrultusunda her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonları hazırlamak,

             b) Elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünleri teknolojik işlemlerden geçirerek pazara hazırlamak ve tüketime sunmak,

             c) Tarım topraklarında kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,

             ç) Islah çalışmaları yaparak, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu, Türkiye koşullarına adapte olmuş, sağlıklı ve üstün verimli genotiplerin ve çeşitlerin belirlenmesi ile bölge ve Türkiye için damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan üreterek katkıda bulunmak,

             d) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili bilimsel çalışmaları ve teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,

             e) Üniversite bünyesindeki önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

             f) Ulusal veya yabancı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine ilişkin proje ve rapor hazırlamalarında, laboratuvar analizleri, test ve deneyler yapma, uygulamalı araştırmalar yürütme, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verme konusunda koordinasyonu sağlamak,

             g) Biyoteknolojik çalışmalar için laboratuarlar kurarak bitki ve hayvan ıslah politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bölgenin genetik kaynaklarının korunmasına yönelik gen bankaları oluşturmak,

             ğ) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme teknikleri ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yaparak Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan erozyon ile mücadelede bölge çiftçilerine önderlik etmek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik araştırma ve uygulama projeleri yürütmek ve eğitim programları düzenlemek,

             h) Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı örgütler ile işbirliğini geliştirmek,

             ı) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler, araştırma kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirerek her türlü yayın yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

             i) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil veya uygunluk raporları hazırlamak,

             j) Bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek, gerektiğinde uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (2) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

             c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Merkez faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

             d) Merkezin yıllık ve beş yıllık faaliyetleri ile ilgili araştırma, uygulama ve yatırım proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

             e) Yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             f) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve verimliliği artırmak,

             g) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

             ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,

             h) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karara bağlar, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

             b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

             c) Merkezin bütçesini hazırlamak,

             ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             d) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.