28 Temmuz 2010 Tarihli ve 27655 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

971     İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

972     Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

973     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/605    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/596     Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

—  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Denizli Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2010 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

—   Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/1)

—  4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 8/7/2010 Tarihli ve 5756 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri