28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

             “g) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (o) bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “g) Sınır ötesi hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,”

             “o) Yasaklanacak ve kullanımı kısıtlanacak kontrole tabi olan yakıtların ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

             “İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı

             MADDE 11/A – İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

             a) İklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

             b) Ozon tabakasını incelten ve iklim değişikliğine neden olan maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmalarını yapmak,

             c) Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolüne ilişkin olarak ulusal stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

             ç) İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokoller kapsamında yapılan müzakereleri yürütmek, ülkemize verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

             d) İklim değişikliği kapsamında azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

             e) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında proje ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapmak,

             f) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik mevcut iktisadi araçların ülkemiz ilgili mevzuatıyla uyumlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını yapmak,

             g) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek, raporlamak ve denetlemek,

             ğ) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak,

             h) Görev alanı ile ilgili ulusal, bölgesel, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             ı) Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

             i) Daire Başkanlığının çalışma konuları ile ilgili mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

             j) İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, protokoller ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktası görevlerini yerine getirmek.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.