28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN

UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR KURUL KARARI

             Karar No          : 5756

             Karar Tarihi    : 8/7/2010

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden makaron üretim tesislerinin kurulum ve işleyişine ilişkin uygulanacak usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.

             Tesis kurulmasında aranacak şartlar

             MADDE 1 – (1) Makaron üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Türkiye’de makaron üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak otuz milyon adet, yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makine ve ekipmanı içeren tesis kurmaları şarttır.

             b) Kurulacak tesislerde malzeme ile mamul ambarları ayrı ayrı olacak, ambarlar mutlaka tesis sahası içinde bulunacaktır.

             c) Üretim akışı ile makine ve ekipmanlar, üretilmesi planlanan ürünün üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilecektir.

             ç) Üretim tesisinde faaliyete başlanılmadan önce mer'i mevzuat kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine başvuruda bulunulması, tesisin faaliyetlerinden dolayı çevre kirliliğine meydan verilmemesi ile buna ilişkin her türlü önlem ve izinlerin Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınması ve bu düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi öngörülecektir.

             Başvuru şekli

             MADDE 2 – (1) Makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler.

             a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait imza sirküleri,

             b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı,

             c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yürütme organı başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı hüküm giymediklerine dair beyanı,

             ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibi, tüzel kişiler için yürütme organı başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler hakkında, 4733, 4250 ve 5607 sayılı kanunlara aykırılıktan dolayı  açılmış ve devam etmekte olan dava olmadığına veya aynı kanunlara aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunulması suretiyle sonuçlanmış soruşturma ya da düşmüş kamu davası bulunmadığına dair taahhütname,

             d) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu, tesis ve makine yerleşim planı, üretim akış şeması, üretim metodunun açıklaması, makine ve ekipman teknik bilgi listesi ile elektronik ortama aktarılmış kopyası,

             e) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınacak imar durumunu gösterir belge,

             f) Mevzuat uyarınca tesis kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunulduğunu gösterir belgeler ile eksik belgelerin Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi başvurusundan önce tamamlanacağını belirten beyanı içerir taahhütname,

             g) 500 TL başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

             (2) Başvuru dosyaları en geç bir ay içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler tebliğ edildiği tarihten itibaren doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

             Tesis kurma izni

             MADDE 3 – (1) Tamamlanmış başvurular; ilgili mevzuat, projenin çevresel etkileri ve uygulanabilirliği, makine ve ekipmanın yerleşim planına bağlı olarak üretim akışı ile projenin üretilmesi planlanan makaron üretimine uygunluğu yönünden incelenir. İncelemesi tamamlanan müracaatlar başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

             (2) Kurumca izin verilenlere bu Kurul Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi hizmet bedelinin, iznin tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi verilir. Hizmet bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilir.

             (3) Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, Kuruma beyan edilen  projelerde tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik ve teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Tamamlanmış başvurular, en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Proje revizyonunun uygun bulunması halinde Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi güncellenir.

             Üretim ve faaliyet izni

             MADDE 4 – (1) Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, faaliyete hazır olduklarını Kuruma yazılı olarak bildirirler. Bildirimi müteakiben, Kurum tarafından görevlendirilen teknik heyet marifetiyle bu Kararın 1 inci maddesindeki şartlar ile 2 nci maddesinde beyan edilen hususlar yerinde incelenir ve deneme üretimi ile izlenerek başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde rapora bağlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanarak, uygun bulunanlara bu Kurul Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi hizmet bedelinin, iznin tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi verilir. Hizmet bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilir.

             (2) Firmalar, bu Kurul Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili değişiklikleri en geç otuz gün içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.

             Proje tadilatı izni

             MADDE 5 – (1) Üretim tesisine imalat, rezervuar, paketleme ve filtre çubuğu imalat makinelerinin ilave edilmesi ile tesiste mevcut bu makinelerin,

             a) Ülke içinde aynı firma tarafından kurulacak yeni veya eski bir tesise nakli, sektörde faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek üzere Kuruma başvuran başka bir firmaya devri,

             b) Ülke dışına çıkarılması,

             c) Hurdaya ayrılmak suretiyle imhası veya hurda olarak satışı,

             ç) Tesis içindeki yerleşim yeri değişikliği,

             d) Üretim dışı bırakılması suretiyle tesis sahası içinde depolanması,

             e) Üretim dışı bırakılan ve tesis sahası içinde depolanan makinelerin tekrar üretim hattına alınması,

             f) Farklı makaron üretimine imkan verecek şekilde revize edilmesi,

             nedeniyle projede meydana gelen değişiklikler proje tadilatı kapsamında değerlendirilir.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince proje tadilatı kapsamına giren işlerden; (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan işler için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması, diğer işler için ise Kurumdan izin alınması zorunludur.

             (3) Kurum izniyle yapılan işlemler için talebe bağlı olarak makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, üretim kapasitesi artışı içeren proje tadilatlarında bu Kurul Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen hizmet bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ve içeriği Kurum tarafından belirlenen taahhütname ile Kuruma başvuruda bulunulur. Bildirimde bulunulmak suretiyle yapılacak işlerde ise, işlemin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin işlem öncesi Kuruma bildirilmesi zorunludur.

             (4) Tamamlanmış başvurular, en geç kırkbeş gün içinde karara bağlanır.

             (5) Kurumca uygun bulunan başvurulardan;

             a) İlave makine getirmek suretiyle üretim kapasitesi artışı içerenlere, Proje Tadilatı İzni Uygunluk Belgesi verilir.

             b) Kapasite artışı içermeyenler de ise hizmet bedeli alınmaksızın izin verilir.

             (6) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştiren firmalar, kontrol için en geç montaja başlanacağı tarihe kadar Kuruma müracaat ederler. Kurum uzmanlarınca en geç montaj bitimine kadar mahallinde yapılacak teknik denetimde, makinelerin beyan edilen özelliklere haiz olduğunun tespiti halinde, proje tadilatının tamamlandığı firmaya bildirilir. Makinelerin beyan edilen özelliklere haiz olmadığının tespiti halinde ise ithal edilen makinelerin mer’i mevzuat gereğince yurt dışı edilmesi firmadan istenir. Yurt içinden temin edilen makineler ise firma tarafından sökülerek tesis sahası dışına çıkarılır.

             (7) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan makineler haricinde, üretim tesisine diğer makine ve ekipmanların ilavesinin yanı sıra tesiste mevcut bu nitelikteki makine ve ekipmanların;

             a) Ülke içinde aynı firma tarafından kurulacak eski veya yeni bir tesise nakli,

             b) Ülke dışına çıkarılması,

             c) Hurdaya ayrılmak suretiyle imhası veya hurda olarak satışı,

             ç) Tesis içindeki yerleşim yeri değişikliği,

             d) Üretim dışı bırakılması suretiyle tesis sahası içinde depolanması,

             e) Üretim dışı bırakılan ve tesis sahası içinde depolanan makinelerin tekrar üretim hattına alınması,

             f) Farklı makaron üretimine imkan verecek şekilde revize edilmesi,

             işlemlerinde, işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, taahhütname, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin işlem öncesi Kuruma bildirilmesi zorunludur.

             (8) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan makineler haricinde, makaron üretimi ile doğrudan ilgili olmayan ve farklı sektörlerde de kullanılabilme imkanı bulunan makine ve ekipmanların yurt içinde gerçek ve/veya tüzel kişilere satılmasında Kurumdan izin alınması şarttır. 

             (9) Üretim tesisine ilave edilecek makine ve ekipmanın, yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış olması zorunludur. Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi bulunan ve ülke içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine ve/veya ekipman devirlerinde bu şart aranmaz.

             (10) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan kaldıracak şekilde proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

             Makine ve ekipman temin izni

             MADDE 6 – (1) Makaron üretiminde kullanılacak makine ve ekipmanın temininde Kurumdan izin alınması zorunludur.

             (2) Makaron üretiminde kullanılacak makine ve ekipmanlar; tesis kurma izni alınmasını müteakiben tesis kurulum sürecinde Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi ile üretim izni alınması sonrasında ise Proje Tadilatı İzni Uygunluk Belgesi ya da izin yazısı ile temin edilir.

             Tesisin kuruluş yeri değişikliği

             MADDE 7 – (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi Kurumun iznine tabidir.

             (2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve bu Kurul Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları sağlayacağına dair belgenin yanı sıra 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur.

             (3) Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

             (4) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren firma, bu Kurul Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince istenilen izin belgeleri ile birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Mahallinde yapılan teknik denetim sonrasında durumu uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi en geç altmış gün içinde karara bağlanarak güncellenir.

             Tesisin devri

             MADDE 8 – (1) Üretim tesisinin devri Kurumun iznine tabidir.

             (2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin alınan karar ve devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait bu Kurul Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur.

             (3) Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

             (4) İzne müteakiben, devir sözleşmenin imzalanmasından sonra Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesinin güncellenebilmesi için, devralan gerçek veya tüzel kişi devir sözleşmesi ile birlikte Kuruma müracaat eder. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında bu belge güncellenerek devralan firmaya verilir.

             (5) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer değişikliğine bağlı olarak yapılan işlemler bu Kurul Kararının 7 nci maddesindeki hükümlere tabidir.

             Tesisin kapatılması

             MADDE 9 – (1) Firmanın yetkili organı tarafından alınan üretim tesisinin kapatılması kararı Kuruma bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından teknik bir heyet görevlendirilerek tesiste bulunan makine ve ekipmanlar, malzeme ve mamul stokları ile Kuruma karşı yükümlülükler mahallinde tespit edilir ve en geç altmış gün içinde kapatma işlemi sonuçlandırılır.

             (2) Tesiste tespiti yapılan makine ve ekipmanlar ile malzeme ve mamul stoklarının; devri, ülke dışına çıkarılması, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Kurumun gözetimi veya denetimi altında yapılır. 

             (3) Bu madde uyarınca Kurum tarafından yapılacak işlemler, firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Kayıtlar

             MADDE 10 – (1) Malzeme stok hareketleri, üretim, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satış, ihracat ve iade miktarları onaylı raporlar halinde Kuruma bildirilir.

             Diğer hususlar

             MADDE 11 – (1) Makaron üretmek isteyenlerden, Kurulca diğer tütün mamulleri için belirlenen Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi, Üretim İzni Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı İzni Uygunluk Belgesine karşılık gelen hizmet bedelleri alınır.

             (2) Bu Kurul Kararı gereğince şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek olan;

             a) Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı İzni Uygunluk Belgesi,

             b) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince istenilen yasal izinler listesi,

             c) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bendi ile 5 inci maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları gereğince istenilen taahhütnameler,

             ç) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince istenilen fizibilite raporu,

             d) 10 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince istenilen raporların formatı ile bildirim şekli ve süreleri,

             bu Kararın Resmî Gazete’de yayımını izleyen en geç altmış gün içinde hazırlanarak Kurum internet sitesinde ilan edilir.

             (3) Tesisin yıllık üretim kapasitesi, makaron üretim tesisinde bulunan tüm makaron imalat makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesi miktarının mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın bir yıla iblağı ile belirlenir.