28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, Üniversite içi ve dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak, işbirliğini geliştirerek Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak,

             b) Gerekli olduğu hallerde eğitim programlarının düzenlenmesinde, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmede kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve toplumla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

             (2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

             (3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

             ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak,

             e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda üç kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak,

             b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

             c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; enstitü müdürleri, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile Müdürün önerisi üzerine akademik personel, Merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

             (3) Danışma Kuruluna, Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

             (4) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye niteliğinde görüş bildiren bir Kuruldur.

             (5) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 14 – (1) 9/10/2002 tarihli ve 24901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (K-HASSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.