28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/4/1976 tarihli ve 15550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü  Akademik Personel Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğretim üyesi ve öğretim elemanları

             MADDE 1 –  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün  öğretim üyeleri profesörler, doçentler, öğretim ve araştırma mütehassısları ile yardımcı doçentlerdir. Enstitünün öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlardan oluşur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak giriş sınavını yapmak ve sınav sonuçlarına göre başarılı adayları sıralayarak Genel Müdürlüğe bildirmekle görevlidir. Sınav sonuçları üç ay için geçerlidir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Sınav tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak.

             d) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları kadrolarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Merkezi sınavdan muaf tutulacak adaylar için ön değerlendirme  ve  giriş sınavı değerlendirmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Sınav ve sınav değerlendirmesi

             MADDE 6 – Sınav kurulu ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının % 60’ını ve yabancı dil puanının % 40’ını dikkate alarak belirler ve Enstitünün internet sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır.

             Giriş sınavı, sınav kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.

             Sınav kurulu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi raportör olarak seçer. Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

             Sınav kurulu değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.

             Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 4 üncü madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 4 – Enstitüde ilgili bilim alanında açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosu, isteklilerin başvurması için en yüksek tirajlı beş ulusal gazeteden birinde ilan edilir. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi tanınır ve bitiş tarihi belirtilir. Açılan yardımcı doçentlik kadrosuna ilişkin ilân Enstitüde ilan edilir. Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gönderilir. Başvuran aday özgeçmişini, bilimsel çalışma, yayın ve istenen dokümanları dört nüsha olarak Enstitüye teslim eder. Genel Müdür, en az biri bir üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsünde görevli olmak üzere, varsa adayın başvurduğu bilim alanından, yoksa en yakın bilim alanından üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan, atanmak istenilen kadroya adayın uygunluğu konusunda yazılı görüş ister. Bu profesör ve doçentler, aday ya da adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini bir ay içinde Genel Müdüre bildirirler. Gelen raporlar Yürütme Kurulunda değerlendirilir. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde Yürütme Kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Genel Müdür, Yürütme Kurulunca atanması önerilen adayı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Atama, Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

             Yardımcı doçentler her seferinde üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Yeniden atama koşullarını yerine getiremeyen yardımcı doçentler öğretim görevliliği kadrosuna atanırlar.

             Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmada aranacak başvuru koşulları şunlardır:

             a) İlgili alanda Bilim Doktoru unvanını kazanmış olmak,

             b) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

             Enstitü, yardımcı doçent atamasında bilimsel niteliği artırmak amacına yönelik olarak Yönetim Kurulu kararıyla objektif ve denetlenebilir nitelikteki ek koşullar belirleyebilir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 5 inci madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 5 – Enstitüde açık bulunan doçentlik kadrosu, isteklilerin başvurması için en yüksek tirajlı beş ulusal gazeteden birinde ve Resmî Gazete’de ilan edilir. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi tanınır ve bitiş tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadrosuna ilişkin ilân Enstitüde ilan edilir. Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gönderilir.

             Başvuran aday özgeçmişini, bilimsel çalışma, yayın ve istenen dokümanları dört nüsha olarak Enstitüye teslim eder. Genel Müdür, en az biri bir üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsünde görevli olmak üzere, varsa adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından üç profesör tespit ederek, bunlardan, atanmak istenilen kadroya adayın uygunluğu konusunda yazılı görüş ister. Bu profesörler, aday ya da adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini bir ay içinde Genel Müdüre bildirirler. Gelen rapor Yürütme Kurulunda değerlendirilir. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde Yürütme Kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Genel Müdür, Yürütme Kurulunca atanması önerilen adayı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Atama, Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

             Doçentlik kadrosuna atanabilmek için, ilgili alanda doçentlik unvanını almış olmak koşulu aranır.

             Enstitü, doçent atamasında, bilimsel niteliği artırmak amacına yönelik olarak Yönetim Kurulu kararıyla objektif ve denetlenebilir nitelikteki ek koşullar belirleyebilir. Bu koşulları taşımayanların atanma başvuru işlemleri kabul edilmez.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel  Müdürü yürütür.