27 Temmuz 2010 Tarihli ve 27654 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/610    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/673    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ukrayna Devlet Mali Denetleme Komitesi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/587     Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

2010/589    Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2010/592    4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/593    Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/594    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Fen Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/611    Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2010/613    Erzurum İli, Yakutiye İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yakutiye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/614    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/618    Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Merkez Bucağı, Tatlıca Köyüne Bağlı Yalınlı Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Merkezi Yalınlı Bağlısı Olmak Üzere Yalınlı Adıyla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi Hakkında Karar

2010/619    Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar

2010/620    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Bu Ofislerde Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Ofislerin Yerel İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/627    Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar

2010/632    Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ve 8 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/682    3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Merkez Bucağı, Kızılhüyük Köyüne Bağlı Gölen Bağlısının, Köyden Ayrılarak Merkezi Gölen Olmak Üzere, Aynı Adla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/684    Bodrum Yarımadası İçmesuyu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/702    İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/704    Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2010/705    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Bitlis Eren Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muğla Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tunceli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri