27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/592

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 9/4/2010 tarihli ve 6113 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

     M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              V. EROĞLU                               N. ERGÜN                                     S. ERGİN

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

14/6/2010 TARİHLİ VE 2010/592 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara 22/4/2010 tarihli ve 2010/404 sayılı Kararname ile eklenen 42 nci maddenin madde numarası 43 olarak değiştirilmiş, aynı Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             “MADDE 44 – Üniversiteler, üniversite hastanelerine ait ambulansların otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerinde, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.