27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

YÖNETMELİK

Muğla Üniversitesinden:

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/10/1999 tarihli ve 23833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Ancak bir dersin kredisinin 12’nin üzerinde olması halinde, öğrenciler sadece bu dersi alabilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Ancak bir dersin kredisinin 9’un üzerinde olması halinde, öğrenciler sadece bu dersi alabilir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.