27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

YÖNETMELİK

Muğla Üniversitesinden:

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yüksek lisans ve doktora eğitiminin yabancı dilde yürütüldüğü programlarda bu programa ait yabancı dil başarı notu, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında en az 80 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2008

26755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2008

27082