27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı enstitülerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesinin enstitülerine öğrenci kabulü, lisansüstü eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav esasları, tez hazırlama-savunma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

             ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

             d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitülerde programı bulunan anabilim/anasanat dallarında lisansüstü düzeyde ders veren öğretim sorumluları ve danışmanlardan oluşan kurulu,

             e) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

             f) Bahar yarıyılı: Bir eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılını,

             g) Enstitü: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerini,

             ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             ı) Final sınavı: Yarıyıl sonu sınavını,

             i) Güz yarıyılı: Bir eğitim öğretim yılının birinci yarıyılını,

             j) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,

             k) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

             l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             m) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlar, Derslerin Açılması, Danışmanlık

             Öğretim programları

             MADDE 5 – (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü öğretim programları düzenleyip yürütürler. Bu öğretim programları enstitü kurulu ve Senatoda görüşülüp kabul edildikten ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

             (2) Lisansüstü program açabilmek için, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği koşullara sahip bir anabilim/anasanat dalı kurulu, başvuru belgelerini Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ölçülere uygun olarak doldurup, karar aldıktan sonra Enstitüye başvurur. Başvuru, enstitü kurulunca değerlendirilip olumlu kararı Rektörlüğe sunulur. Senatonun olumlu kararı alınarak Rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna sunulur ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra lisansüstü program açılır.

             (3) Enstitüler, Rektörün onayını alarak, yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğretim araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak programlar yürütürler.

             Lisansüstü programlar

             MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programından oluşur. Enstitü kurulu ve Senatoca görüşülüp kabul edildikten sonra bilimsel hazırlık programları ve kurslar da açılabilir.

             Derslerin açılması

             MADDE 7 – (1) Açılacak dersler, her yarıyılda dersler başlamadan en az iki hafta önce anabilim/anasanat dalının lisansüstü programlarında yer alan dersler arasından seçilir ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitüye gönderilir. Önerilen derslerin açılıp açılmamasına enstitü yönetim kurulu karar verir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz.

             Ders sorumluluğu

             MADDE 8 – (1) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda, bir öğretim üyesi dokuz krediden fazla ders açamaz. Ayrıca ihtiyaç olması halinde, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktoralı öğretim görevlileri tarafından da lisansüstü düzeyindeki dersler verilebilir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programı için bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisinin bir yarıyılda açabileceği ders kredisi sayısında bu sınırlama aranmaz ve kredi sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenir.

             Danışmanlık

             MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu, lisansüstü öğretime başlamış her öğrenciye; bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre bir danışman tayin eder. Rektörün onayı ile ek görevli, geçici süre ile görevli, yabancı uyruklu ve başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerine danışmanlık görevi verilebilir.

             (2) Öğretim üyelerine altı, zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile sekiz lisansüstü öğrencinin danışmanlığı verilebilir. Bu danışmanlara; danışmanlıkları verilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayıları ile ikinci danışmanlık ve tezsiz öğretimde kaç danışmanlık verilebileceğine enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerilerini dikkate alarak karar verir. Gerekli görülürse danışman tayinindeki usul takip edilerek danışman değişikliği yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanı, Başvuru, Kabul, Giriş Sınavları, Özel Öğrenci,

Yatay Geçiş ve İntibak

             Öğrenci kontenjanlarının tespiti ve ilanı

             MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunda kararlaştırılıp, Rektör onayına sunulur. Alınacak öğrenci sayıları Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

             (2) Enstitülerin öğrenci alacak tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının adları, her programa alınacak öğrenci sayısı, son başvuru tarihi, sınav tarihi, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, Rektörlükçe her yarıyıl başında ilan edilerek duyurulur.

             Başvuru

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğretime giriş için başvuru, ilanda belirtilen usul ve şartlar yerine getirilerek ve istenilen belgeler eklenerek, bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne yapılır.

             Öğrenci kabulü

             MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES puanı, ÜDS veya eşdeğer sınavların puanı ve enstitüde yapılan sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

             (2) Yüksek lisans programlarına müracaatta; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanının en az 55, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan birine girmiş olmak şartı aranır. Lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirmeye alınır ancak tezli ve tezsiz yüksek lisans programında mezuniyet not ortalaması barajı aranmaz.

             (3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans ve yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlarda 70 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir. Doktora programında lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans not ortalaması en az 100 üzerinden 75 ve bağıl değerlendirme sisteminde 4.00 üzerinden 3.00; doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun 100 üzerinden 65, bağıl değerlendirme sisteminde ise 4.00 üzerinden 2.60 şartı aranır. Ancak tezli ve tezsiz yüksek lisans yapanlarda mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunan adaylardan yeniden ALES puanı istenmez.

             (4) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezunlarının, ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları, temel tıp puanının en az 50 olması veya ALES sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

             (5) Lisansüstü eğitime başvuru için gerekli asgari şartlar, enstitü tarafından yapılan ilanda belirtilir.

             (6) Öğretim elemanı, araştırmacı ve diğer alanlarda kariyer sahibi veya uzman yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar ve Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim/anasanat dalının da görüşü alınarak sınavsız olarak kabul edilirler.

             (7) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan protokoller çerçevesinde alanlarıyla ilgili anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim/anasanat dalının da görüşü alınarak kontenjan ayrılır.

             Giriş sınavları

             MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarından birine başvurusu kabul edilen öğrenciler yazılı sınava alınırlar. Yazılı sınav jürilerine ilişkin işlemler enstitü yönetim kurulunca belirlenir, enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir.

             (2) Yazılı sınav jürisi; enstitü yönetim kurulu, yazılı sınav yapmak üzere o anabilim/anasanat dalının, yoksa yakın anabilim/anasanat dallarının programında görevlendirilebilecek öğretim üyeleri arasından üç ya da beş kişiden oluşur.

             (3) Tezli yüksek lisans programına girmek için başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için yapılacak değerlendirmede; mezuniyet notunun 0.15, ALES puanının 0.50, yazılı sınav notunun 0.25 ve ÜDS puanının 0.10 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlar başarı notu olarak kabul edilir ve en yüksek puan alandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

             (4) Tezsiz yüksek lisans programında; yabancı dil şartı aranmadığından ALES puanının 0.50, lisans mezuniyet notunun 0.15, yazılı sınav notunun 0.35 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlar başarı notu olarak kabul edilir ve en yüksek puan alandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

             (5) Doktora programına girmek için başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için yapılacak değerlendirmede; lisans mezuniyet notunun 0.10, ALES puanının 0.50, yazılı sınav notunun 0.30 ve ÜDS puanının 0.10 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlar başarı notu olarak kabul edilir ve en yüksek puan alandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. Eşitlik halinde lisans/yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

             (6) Yüksek lisans programı için asgari başarı notu 60, doktora programı için asgari başarı notu 65 puandır.

             Sınav sonuçlarının ilanı ve kayıt

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğretime kabul edileceklerin listeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.

             (2) Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından belirlenen günlerde yapılır. Zamanında kayıt için şahsen başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar, bu haklarını kaybeder. Bir öğrenci, lisansüstü programlardan ancak birine kayıtlı olabilir.

             Özel öğrenci

             MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının kabulü ve enstitü müdürünün onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik süresi en çok iki yarıyıldır. Bu öğrenciler her yarıyılda açılmış bulunan ve kayıtlı öğrencilerin aldığı en çok altı kredilik derse katılabilir. Bunlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak derslere devam etmek, verilen ödevleri yapmak, sınavlara girmek zorundadırlar.

             (2) Bu öğrencilerden, özel öğrencilik süresini takip eden yarıyılda lisansüstü öğrenim hakkı elde edenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla yeni kayıt yaptırdıkları programın ders kredisine saydırabilirler.

             Yatay geçiş ve intibak

             MADDE 16 – (1) Üniversitedeki enstitülerin birbirine benzer ve yakın anabilim/anasanat dallarında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer lisansüstü programında; bir yarıyılda, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktorada en az dokuz kredilik dersi başarı ile tamamlamış öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişle alınacak öğrenci sayıları, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulunda kararlaştırılarak ilan edilir. Başvuracak öğrencinin dilekçesine; kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemesi gerekir.

             (2) Enstitü yönetim kurulu öğrenciden, başvuru için başka belgeler de isteyebilir ve lisans öğretimindeki yatay geçiş koşullarına benzer başka koşullar koyabilir. Bütün bu koşullar ve istenilen belgeler ilanda belirtilir. Okudukları derslerin hepsinden başarılı olmak koşulu ile not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisans için 100 üzerinden 70, doktora için100 üzerinden 80’den az olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

             (3) Yatay geçiş için başvuranlar hakkında anabilim/anasanat dalı başkanlığından görüş istenilir. Öğrencilerin durumları, anabilim/anasanat dalı kurullarında programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından değerlendirilir. Yatay geçişi kabul edileceklerin muaf tutulacağı ve alacağı dersler ile danışmanı, kurul kararı ile enstitüye önerilir. Kabul edilmeyeceklerin de nedeni bir raporla bildirilir. Enstitü yönetim kurulunda yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencinin kaydı yapılır.

             (4) Bir öğrencinin Üniversitede lisansüstü öğretime kaydolmadan en çok iki yıl önce, yurtiçi ya da yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerden en az 100 üzerinden 80 alarak başardığı lisansüstü dersler, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile devam etmekte olduğu eşdeğer programa transfer edilebilir.

             (5) Anabilim/anasanat dalları kurullarının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile açılan bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisindeki kurslara yatay geçiş yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınav ve Değerlendirme, İzinli Sayılma

             Öğretim yılı

             MADDE 17 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Gerekli durumlarda enstitü kurulunun teklifi ve Senato kararı ile yoğunlaştırılmış yaz yarıyılı açılabilir. Her yarıyıl, sınav dönemleri hariç en az ondört haftadır. Öğretim yılı takvimi Senato tarafından belirlenir.

             Öğretim birimi

             MADDE 18 – (1) Öğretim birimi kredidir. Bir kredi, sınav dönemleri hariç ondört haftalık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik, iki saatlik uygulama, laboratuar, proje, atölye ya da bağımsız klinik çalışmalarına tekabül eder. Bir dersin teorik ve çeşitli pratik çalışmaları kapsaması durumunda, her türlü çalışma için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin kredisini oluşturur.

             (2) AKTS/ECTS kredisi; öğrencinin eğitim-öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi gibi işgücünün tümünü ifade eden değerdir. AKTS/ECTS kredisi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

             Programa kayıt yaptırma ve kayıt yenileme

             MADDE 19 – (1) Her yarıyılda öğrenciler; akademik takvimde belirlenen süre içinde, o yarıyılın dersler listesini inceleyerek anabilim/anasanat dalı başkanınca ya da danışmanlarınca belirlenen dersleri seçer; enstitü yönetim kurulunca belirlenen usule göre program yaptırma işlemlerini tamamlar. Yeterlik, tez, dönem projesi ve bitirme safhalarındaki öğrenciler de bulundukları safhaya ilişkin program yaptırma işlemlerini tamamlamak zorundadır. Mazeretsiz olarak süresi içinde programını yaptırmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıldaki öğretim programlarına katılamaz ve bu süreyi kullanmış sayılır. Mazereti kabul edilen öğrenciler öğretimin başlangıcından itibaren iki hafta içinde programlarını yaptırabilir.

             (2) Her programda ve her safhada iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyip program yaptırmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının iznini almak şartıyla, öğrenci, o yarıyılda aldığı derslerden bazılarını, dersler başladıktan en çok iki hafta içinde bırakabilir veya programına bazı dersleri ekleyebilir.

             (4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse kaydolabilir. Seminer, tez ve dönem projesi kredisiz olup bunun dışındadır.

             (5) Danışman, ders ve tez dönemi dahil; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı ve ikinci danışmanı olduğu yüksek lisans ve doktora öğrencileri için diğer tüm akademik ve idari yük ve görevlerine dahil olmak üzere, uzmanlık alan dersi adı altında ders açar. Bu öğrenciler açılan dersi birinci fıkrada belirtilen süre ve usulde almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Senato tarafından kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

             Devam mecburiyeti

             MADDE 20 – (1) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin genel sınavına girebilmesi için;

             a) Derslerin en az %70’ine, dersin uygulaması varsa uygulamaların en az %80’ine katılması, seminer, ödev, uygulama, proje ve benzerlerini süresi içinde ve başarılı olarak yapması gerekir.

             b) Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrencilere almış olduğu derslerin her birinden sayısı en az bir olmak üzere ara sınav yapılır.

             (2) Ayrı ders niteliğindeki uygulama ve uzmanlık alan dersi, proje, klinik, seminer ve benzerleri ile ilgili değerlendirmeler de ara sınavlar yerine geçebilir.

             (3) Tekrar edilmesi gereken dersin veya derslerin müteakip yarıyılda açılmaması halinde, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile ders/dersler öğrencinin programından çıkarılabilir, yerine başka bir ders verilebilir. Buna rağmen aynı veya eşdeğer ders açılamaması veya programdan çıkarılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile tekrar durumunda kalan öğrenci en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir. Bu durumdakiler, izinli sayıldıkları süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             Sınavlar

             MADDE 21 – (1) Her yarıyıl derslerin bitiminde, en az iki hafta olan bir sınav dönemi bulunur. Sınav programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır.

             (2) Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, her yarıyıl başında ders sorumlusunun isteği, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini anabilim/anasanat dalı başkanı sağlar.

             (3) Sınav sonuçları ve sınav evrakının, sınavı takip eden yedi gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilmesi gerekir. Sınav sonuçları, enstitü tarafından ilan edilir. Sınav evrakı enstitüde iki yıl saklanır.

             (4) Öğrenci bir dersin notuna itirazını, bu notun belirlenen yöntemle veya internet üzerinden ilanından itibaren, yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapar. Bu itiraz üzerine sınav evrakı, öncelikle dersin sorumlusu tarafından incelenir ve üç gün içerisinde sonuçlandırılır. Eğer öğrenci bu sonuca da üç gün içerisinde yazılı olarak itiraz ederse, sınav kağıdı ilgili enstitü müdürünün görevlendireceği komisyon tarafından incelenir ve komisyon raporu ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde sonuçlandırılır.

             (5) Final sınavlarına enstitü yönetim kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce bir sınav hakkı verilebilir.

             (6) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almayan ya da kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayıp tutuklu olan veya atılı suçtan beraat eden öğrencilere, sınav hakkını kazanmış olduğu derslerden sınavları enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

             Değerlendirme

             MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için; final sınavlarında yüksek lisans öğrencilerinin en az 100 üzerinden 75, doktora öğrencilerinin ise en az 100 üzerinden 80 almaları ve başarı notunun yüksek lisans öğrencileri için en az 100 üzerinden 70, doktora öğrencileri için en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)'dır. Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.

             (2) Başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Başarı notu; bir dersin final sınav puanının % 60'ına, ara sınav puanının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Enstitü kurulunca belirlenmek şartıyla, ayrı ders niteliğindeki proje, klinik, uygulama ve benzerlerinden yarıyıl içinde alınan not, başarı notu olarak sayılabilir.

             b) Öğrencilere, lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen ve yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir:

             Puan           Katsayı    Başarı Notu

             90 – 100        4.00             AA

             85 – 89          3.50              BA

             80 – 84          3.00              BB

             75 – 79          2.50              CB

             70 – 74          2.00              CC

             65 – 69          1.50              DC

             60 – 64          1.00             DD

             50 – 59          0.50              FD

             00 – 49          0.00              FF

             c) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

             ç) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri, dönem projesi ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu verilir.

             d) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

             İzinli sayılma

             MADDE 23 – (1) Hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirmelerde mazeretin ortaya çıkmasından itibaren, eğitim öğretime devamı engelleyen diğer nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrenciler ise derslerin başlamasını takiben en geç iki hafta içinde mazeretlerini belgelendirmeleri ve enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmesi koşuluyla izinli sayılabilir. Öğrenim süresince en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programları

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az bir en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu programın süresi, öğrencinin lisansüstü programının süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına aşağıda nitelikleri belirtilen adaylar kabul edilebilir:

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanda almış olan adaylar,

             b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

             Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları

             MADDE 25 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına, öğrenci kabulü ve giriş sınavları ile ilgili koşulları yerine getiren öğrenciler kabul edilir. Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.

             (2) Bu programda okutulacak derslerin açılması ve öğrencilerin kaydedilmeleri ile sınavlarının yapılması ve değerlendirilmesi yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan esaslara göre yapılır.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu takdirde öğrenci yüksek lisans için lisans; doktora için yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Lisansüstü dersler bu program dahilinde öğrenciye verilebilir ya da ayrı dersler açılıp ayrı bir program da uygulanabilir. Bu ayrı programda alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra 6 krediyi geçmemek koşulu ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             (4) Bilimsel hazırlık programı için bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Buna rağmen başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Öngörülen derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, takip eden dönemde lisansüstü öğretime devam eder.

             (6) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.

             (7) Öğrenciye isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

             Amaç ve kapsam

             MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Enstitülerin bütün anabilim/anasanat dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır. Enstitülerin anabilim/anasanat dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programının açılması hususundaki anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunda görüşüldükten sonra Senatoda karara bağlanır, Rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna sunulur ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılır.

             Tezli yüksek lisans programı

             MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

             (2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             (3) Öğrencinin alacağı en çok iki ders/altı kredi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı; anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın ilk iki haftası içinde, tez danışmanını ve ikinci yarıyılın sonuna kadar da tez konusunu enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

             (2) Tez niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

             (3) Tez danışmanının değişmesi halinde veya gerekli görüldüğü durumlarda, ikinci tez danışmanı aynı yöntemle değiştirilebilir. İkinci tez danışmanının yükü tez danışmanının yüküne eşdeğerdir. Tezin yönetimi ile ilgili konularda tez danışmanı, gerekli gördüğü hususlarda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak karar verir.

             (4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

             (5) Öğrenci, danışmanının değişmesi amacı ile enstitüye yazılı olarak başvurması halinde, konu enstitü yönetim kurulunda görüşülüp, uygun görüldüğü taktirde öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları, enstitü yönetim kurullarınca belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Danışmanı tarafından tezini tamamladığı kabul edilen öğrenci, tezinin enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda ciltsiz kopyası ile birlikte, tez sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile başvurur.

             (3) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             (4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en az 15, en çok 30 gün içinde toplanarak, tezin savunulabilir olup olmadığına karar verirler. Tez savunmaya değer bulunmaz ise gerekli düzeltmelerin yapılmasını salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz. Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

             (5) Tez danışmanının sınava katılamaması halinde enstitü müdürünün onayı ile sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Bu ertelemeden sonra da danışmanın veya varsa ikinci danışmanın katılamaması durumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.

             (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazıyla bildirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Süre ve ilişik kesme

             MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrenci daha kısa sürede de mezun olabilir; ancak üçüncü yarıyıl sonundan önce tez savunma sınavına giremez.

             (2) Dört yarıyılda, öğrenci aynı derse ve seminere en çok iki defa kayıt yaptırabilir. Aynı ders veya seminerden iki defa başarısız olan veya dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için danışmanı, ilgili dönemlerin bitimini takiben bir ay içinde tez çalışması sırasındaki başarı durumunu belirtir raporu enstitüye gönderir. Bu durumda üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak rapor yazılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Kredili derslerini ve seminer dersini bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en çok iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bilim/sanat dalına, bilim/sanat dalı olmayanlar da aynı anabilim/anasanat dalına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

             Tezli yüksek lisans diploması

             MADDE 31 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak kaydıyla, yüksek lisans tezinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini, bilim/sanat dalı veya anabilim/anasanat dalı ve aldıkları ders, laboratuar, klinik, uygulama ve seminer gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren transkript ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde verilir.

             (3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan dolayı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar; Rektör ve enstitü müdürü tarafından imzalanır.

             (4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             Tezsiz yüksek lisans programı

             MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ikinci öğretimde de yürütülebilir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

             b) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü müdürlüğünün istediği nüshada enstitüye gönderilir.

             c) Öğrencinin alacağı en çok üç ders ya da en fazla toplam 9 kredi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

             ç) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak yeterlik sınavı uygulanır.

             Danışman ataması

             MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu; her programın öğrencileri için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

             (2) Öğrenci, danışmanının değişmesi amacı ile enstitüye yazılı olarak başvurması halinde, konu enstitü yönetim kurulunda görüşülüp, uygun görüldüğü taktirde öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

             Süre ve ilişik kesme

             MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla altı yarıyıldır. Kaydolduğu bir dersten veya projeden iki kez başarısız olan öğrencinin ilişiği bu süreden önce kesilir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, aynı enstitünün aynı tezsiz yüksek lisans programına başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 35 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan ve yeterlik sınavında başarılı olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini, bilim/sanat dalı veya anabilim/anasanat dalı ve aldıkları ders, laboratuar, klinik, uygulama, dönem projesi ve seminer gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren transkript ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde verilir.

             (3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan dolayı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar; Rektör ve enstitü müdürü tarafından imzalanır.

             (4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

             niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

             (3) Lisansüstü dersler, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

             (4) Doktora eğitimi sırasında alınan lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

             (5) İkinci öğretimde doktora eğitimi yapılmaz.

             Süre ve ilişik kesme

             MADDE 37 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

             (2) Öğrenci daha kısa sürede de mezun olabilir. Ancak, tez önerisinin kabulünden itibaren en az iki yarıyıl tamamlanmadan mezun olamaz.

             (3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğrenci aynı derse en çok iki defa kayıt yaptırabilir. Aynı ders veya seminerden iki defa başarısız olan veya bu süre sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bilim/sanat dalına, bilim/sanat dalı olmayanlar da aynı anabilim/anasanat dalına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 38 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın ilk iki haftası içinde tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman atanması, gerekçesi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirtilip enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla birinci yarıyılın sonuna kadar geciktirilebilir. Danışman atanamadığı durumlarda, danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

             (2) Tez niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı tez önerisi savunmasından sonra atanır. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının değişmesi halinde, ikinci tez danışmanı da ikinci tez danışmanının atanması yöntemiyle değiştirilebilir. İkinci tez danışmanının yükü tez danışmanının yüküne eşdeğerdir. Tezin yönetimi ile ilgili konularda tez danışmanı, gerekli gördüğü hususlarda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak karar verir.

             (3) Danışmanlık görevi öncelikle anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasında dağıtılır. Tez danışmanı ile ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

             (4) Öğrenci, danışmanının değişmesi amacı ile enstitüye yazılı olarak başvurması halinde, konu enstitü yönetim kurulunda görüşülüp, uygun görüldüğü taktirde öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

             (2) Yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Yeterlik sınavları, yılda iki kez yarıyıl sonu sınavlarından sonra yapılır.

             b) Doktora için gerekli dersleri ve seminerleri tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla jüriler kurabilir.

             ç) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sınav sonuç raporu enstitü yönetim kurulunda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

             d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             e) Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri; yüksek lisans diplomasıyla kayıt yaptıranlarda altıncı yarıyılın, lisans diplomasıyla kayıt yaptıranlarda ise sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             f) Doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kullandıkları süre yüksek lisans öğreniminde kullanılmış sayılır.

             g) Enstitü yönetim kurulunca gerekli görüldüğü taktirde ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, doktora öğrencileri eğitim bilimlerine ait, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini alırlar.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, bu danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

             (2) Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

             (4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurullarınca belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin en az ciltsiz sekiz kopyasıyla birlikte hakemli dergilerde yayınlanmış/yayına kabul edilmiş bir yayınını da ekleyerek tez savunma sınavına girmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurur.

             (2) Doktora tez jürisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en az onbeş, en çok otuz gün içinde toplanarak, tezin savunulabilir olup olmadığına karar verir. Tez savunmaya değer bulunmaz ise gerekli düzeltmelerin yapılmasını salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz. Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

             (4) Tez danışmanının veya başka yükseköğretim kurumundan görevlendirilen jüri üyelerinin katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Danışmanın veya varsa ikinci danışmanın jüri üyesi olarak bulunamayacağı durumlarda sınav, enstitü yönetim kurulunun kuracağı yeni jüri tarafından danışmansız olarak yapılabilir.

             (5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             MADDE 43 – (1) Doktora öğrencisi; tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

             (2) Doktora eğitimini tamamlayan öğrencilere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini, bilim/sanat dalı veya anabilim/anasanat dalı ve aldıkları ders, laboratuar, klinik, uygulama ve seminer gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren transkript ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde verilir.

             (3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan dolayı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar, Rektör ve enstitü müdürü tarafından imzalanır.

             (4) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.