27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında ön lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam    

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesinin meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, ön lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav esasları ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) Ara sınav/ek ara sınav: Yarıyıl içi sınavlarını,

             c) Bahar yarıyılı: Bir eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılını,

             ç) Bölüm: Meslek yüksekokulu bölümünü,

             d) Bölüm başkanı: Meslek yüksekokulu bölüm başkanını,

             e) Ek sınav: Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine verilen sınav hakkını,

             f) Final sınavı: Yarıyıl sonu sınavını,

             g) Güz yarıyılı: Bir eğitim öğretim yılının birinci yarıyılını,

             ğ) Kurul: Meslek yüksekokulu kurulunu,

             h) Meslek Yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

             ı) Müdür: Meslek yüksekokulu müdürünü,

             i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

             j) Program: Meslek yüksekokulu programını,

             k) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

             l) Rektörlük: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünü,

             m) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,

             n) Üniversite (BEÜ): Bitlis Eren Üniversitesini,

             o) Yönetim Kurulu: Meslek yüksekokulu yönetim kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

             Giriş ve kayıt şartları

             MADDE 5 – (1) Meslek yüksekokulunda kayıtlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak programlarda, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.

             b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen zorunlu hallerde; belgelemek kaydıyla, öğrencilerin belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Senato kararı ile yapılır.

             c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

             ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartının, eğitim-öğretim süresi boyunca, her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından vize edilmesi gerekir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yenisini almak için, ulusal veya yerel bir gazetede kayıp ilanı verilmesi gerekir.

             Danışmanlık

             MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için Yönetim Kurulunca, programın öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Danışman; öğrenimi süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak, her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırır. Müdür, gerektiğinde danışmanlardan öğrencilerin ilgili faaliyetleri ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için danışman, öğrenci izleme dosyası tutar.

             Kayıt yenileme

             MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme esasları şunlardır:

             a) Öğrenci; her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, Bakanlar Kurulunun belirlediği öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, dersleri seçmek suretiyle kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere ilanen veya internet ortamında duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslar ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre, bilgisayar ortamında interaktif olarak yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt işleminin tamamlanması için, danışman öğretim elemanından onay alınması gerekir.

             b) Kayıt yenileme süresi bir hafta olup; tarihleri, Senatonun belirlediği akademik takvimle ilan edilir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından ikinci haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. Yönetim Kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydın yenilenmesi için öğrencinin, kanuni gecikme faizi ile birlikte öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Bu öğrenciler, kaydını yaptırmamış oldukları yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz ve sınavlara giremezler. Öğrencinin kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar, öğrenim süresinden sayılır.

             c) Öğrenci; kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıl dersleri ile tekrarlamak zorunda olduğu derslerden olmak ve haftada kırk saatlik üst sınırı aşmamak şartı ile programındaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu seçimde, önceki yarıyıllarda devamsız veya başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı derslere öncelik vermesi gerekir. Ancak; öğrencinin ilk defa aldığı derslerle, tekrarlama durumunda olduğu derslerin haftalık saatlerinin, kısmen de olsa çakışmaması gerekir.

             ç) İkinci yarıyılın sonunda öğrencilerin bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri için, genel not ortalamalarının en az 1.50'ye yükseltilmiş olması gerekir. Genel not ortalaması 1.50'nin altındaki öğrenciler, üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, başvurmaları halinde baraj sınavına girer. Sınavların sonunda gerekli olan not ortalamasını tutturanlar, üst yarıyıldan ders almaya devam eder. Bu sınavlara rağmen not ortalaması 1.50’nin altında kalan öğrenciler; alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve devamsız kaldıkları derslere kaydolduktan sonra, DD veya DC notu aldıkları derslerden dilediklerini alarak not ortalamalarını yükseltmeleri gerekir.

             d) Öğrenciler; başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eşdeğerde olan dersleri, Yönetim Kurulunun onayı ile alır. Öğrencinin aldığı ve başarısız olduğu, sonradan programdan çıkarılan bu dersler, öğrencinin transkriptinden de çıkarılır.

             e) Normal öğretimde, katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ancak, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verilebilir. İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             f) İkinci öğretimde, öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretinin tamamını kanuni gecikme faiziyle birlikte ödemeyen ve/veya üst üste iki defa ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Ders ekleme/silme

             MADDE 8 – (1) Öğrenciler; üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl derslerinin başladığı birinci hafta içerisinde, danışmanının onayını alarak, ders planındaki derslerden istediklerini silip başka derslere kayıt yaptırabilir.

             Yatay geçişler/çift ana dal ve yan dal programı

             MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı programlara, Üniversitenin bağlı programlarından veya başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda, mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

             (2) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yatay geçiş kontenjanları, her yarıyılın başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir, Senato tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.

             (3) İkinci öğretimde yatay geçişler, 2547 sayılı Kanun hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır. Yatay geçişler, ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             (4) Çift anadal ve yandal programı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

             (5) Üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerden daha önce bir yükseköğretim kurumunda okumuş olanların, hangi derslerden muaf sayılacaklarına, eşdeğerlik şartını göz önünde bulundurarak, ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

             Meslek yüksekokuluna intibak

             MADDE 10 – (1) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programlarını tamamlamayanların veya tamamlayamayanların, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulunca intibakları yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin; iki yıllık ön lisans programını dört yılda tamamlaması gerekir. Bu süreler içinde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine aşağıdaki haklar tanınır:

             a) Kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere devamını almış ve başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, her iki durumda da yıllık dersler için iki yıl süresince başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise, sınırsız sayıda sınavlara girme hakkı tanınır.

             b) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler; izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulama, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

             c) Azami öğrenim süresi ve bunu takip eden ek sınavlar sonunda mezun olabilmek için, kalan ders sayısının beş veya daha az olması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan dersler varsa, öğrencilerin bu derslere bu Yönetmelik hükümlerine göre ders kaydını yaptırarak en geç dört yarıyıl içinde başarısız ders sayılarını üç veya daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu dört yarıyıllık ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenciler, sınırsız sınav hakkından yararlanır.

             ç) Bu sınav haklarını kullanan öğrencilerin, katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, sınavların dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler, üst üste iki yarıyıla kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde, sınırsız sınav haklarını kaybeder ve öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Öğretim yılı

             MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri ondört hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Gerektiğinde bu süre, Senato tarafından değiştirilebilir. Final sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi veren bölüm tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

             (2) Meslek Yüksekokulu; kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç Haziran ayı içinde Senatonun onayına sunar. Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, bitiş tarihi, sınav dönemleri ve tarihlerini içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.

             (3) Yarıyıl başında, yaz okulunun herhangi bir ders için açılmasına, Kurulun önerisi üzerine, Senato tarafından karar verilir. Yaz okulu öğretiminin esasları, Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunun uygulandığı derslerde, bütünleme sınavı uygulanmaz.

             Öğretim

             MADDE 13 – (1) Öğretim; öğretim planında görülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, iş yeri eğitimleri, ev çalışmaları, arazi uygulamaları, klinik uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. İlgili kurullarca aksi kararlaştırılmadıkça, derslerin süresi bir yarıyıldır. Stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

             Öğretim planları

             MADDE 14 – (1) Ön lisans programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, Kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

             (2) Öğretim planına dâhil olan staj ve iş yeri eğitimi çalışmaları, bölümler tarafından, her programın özelliğini içeren esaslara göre hazırlanır ve Kurul kararıyla Senato onayına sunulur. Senato tarafından eğitim-öğretim planında yapılacak kısmi değişiklikler, alt yarıyıllarda bulunan öğrencilere uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

             Derse devam ve yoklamalar

             MADDE 15 – (1) Öğrencinin, kaydolduğu bir dersin final sınavına girebilmesi için;

             a) Teorik derslerin en az % 70’ine devam etmesi,

             b) Dersin uygulaması varsa, yapılan uygulamaların en az % 80’ine katılması,

             c) Ayrı ders niteliğindeki her türlü uygulamaların % 80’ine katılması,

             ç) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde, başarılı olarak yapması

             gerekir.

             (2) Birinci fıkrada sayılan şartların sağlanmadığı dersten öğrenci devamsız kalmış olur. Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca final sınavından önce ilan edilir ve final sınavına alınmazlar. Öğrenci; devamsız kaldığı o dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersi de, bu dersin açılacağı ilk yarıyılda devam şartı aranmadan tekrar etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. 

             Ara sınav ve ek ara sınav

             MADDE 16 – (1) Her ders için, bir yarıyılda bir ara sınav ve bir ek ara sınav yapılır. Bu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen tarihlere bağlı kalınarak, Meslek Yüksekokulu tarafından, sınavların başlangıç tarihinden en geç onbeş gün önce ilan edilir. Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tarafından en geç iki hafta içinde öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

             b) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notlarının yerine geçebilir.

             c) Her ders için, bir yarıyılda bir ek ara sınav yapılır. Bu sınava; ara sınava giremeyip de mazeretini belgeleyenler ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilenler ile ara sınava girmiş olanlardan ara sınav notu yerine geçmek üzere notunu yükseltmek isteyenler girebilir. Öğrenci, mazeretini bölüm başkanlığına, sınavların bitiminden sonra, en geç yedi gün içerisinde bildirmek zorundadır. Öğrenci ek ara sınavda, o tarihe kadar olan müfredat programından sorumludur. Mazeretleri nedeniyle ek ara sınava gireceklerin, mazeret tarihlerindeki girmiş oldukları tüm sınavları geçersiz sayılır. Ek ara sınav, yarıyılın son haftasında yapılır.

             Final sınavı

             MADDE 17 – (1) Final sınav programları, akademik takvimde belirtilen tarihlere bağlı kalmak kaydıyla, ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve Müdür tarafından onaylandıktan sonra, sınav dönemi başlamadan en az onbeş gün önce ilan edilir. Sınavlar en az iki haftalık süre içinde programda gösterilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Üniversite dışında yapılacak derslerin uygulamalı sınavları, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Bir dersin başarı notları final sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde, öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

             Bütünleme sınavı 

             MADDE 18 – (1) Bütünleme sınavı, yaz okulu uygulamasının olmadığı derslerde, final sınavında başarısız olan öğrencilere uygulanır, final sınavı gibi değerlendirilir.

             Baraj sınavı

             MADDE 19 – (1) Baraj sınavı; not ortalamasını tutturamadıkları için üst yarıyıldan ders alamayan öğrencilere, devamsız olmadıkları ve diledikleri en çok üç dersten verilen bir sınav hakkıdır. Sınav hakkı verilen öğrenciler başvurmaları halinde, Üniversitenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Bu sınavlarda başarı notu yükseltilemeyen derslerin, önceki notu geçerli olur.

             Ek sınav 

             MADDE 20 – (1) Ek sınav; azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere devamını aldıkları ve başarısız oldukları bütün dersler için, biri final diğeri bütünleme olmak üzere verilen iki sınav hakkıdır.

             Tek ders sınavı

             MADDE 21 – (1) Tek ders sınavı; bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki devam şartlarını daha önce yerine getirmek kaydıyla, mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı tarihi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

             Özel durumlar

             MADDE 22 – (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almayan ya da kesinleşmiş bir mahkumiyet hali olmayıp tutuklu olan veya üzerine atılı suçtan beraat eden öğrencilere, sınav hakkını kazanmış olduğu derslerden sınavları Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

             Genel not ortalamasını yükseltme sınavı

             MADDE 23 – (1) Son yarıyılın sonunda, genel not ortalaması (GNO) 2.00’ın altında kalan öğrenciler mezuniyet için; DD veya DC notu aldıkları derslerden genel not ortalamasını yükseltme sınavına girer. Bu sınav haklarını, takip eden yılın başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Buna rağmen; GNO’su 2.00’ın altında kalanlar, her dönem için öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak, final sınav döneminde tekrar sınava girerler.

             Muafiyet sınavı

             MADDE 24 – (1) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için, öğretim yılı başında açılan bir sınavdır. Bu sınav Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

             Sınav şekli

             MADDE 25 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, her yarıyılın başında, ders sorumlusunun isteği ve Kurulun kararı ile sınavlar; internet temelli, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Bu yöndeki bir karar, yarıyıl başında öğrenciye duyurulur. Öğrencilerin, sınavlara girmek için kimlik kartlarını veya öğrenci belgelerini beraberinde getirmeleri gerekir.

             (2) Bir dersin sınavı, o dersi vermekle sorumlu öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yürütülür. Sorumlu öğretim elemanlarının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenerek Müdürlüğe bildirilir. Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için, Meslek Yüksekokulundaki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir. Sınav sonuçları, Meslek Yüksekokulu tarafından, Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilan edilir. Sınav evrakı ve derse devam çizelgelerinin, ilgili program başkanlığınca iki yıl saklanması zorunludur.

             Sınav sonuçlarına itiraz 

             MADDE 26 – (1) Öğrenci bir dersin notuna itirazını, bu notun belirlenen yöntemle veya internet üzerinden ilanından itibaren, yedi gün içinde Müdürlüğe yazılı olarak yapar. Bu itiraz üzerine sınav evrakı, öncelikle dersin sorumlusu tarafından incelenir ve üç gün içerisinde sonuçlandırılır. Eğer öğrenci bu sonuca da üç gün içerisinde yazılı olarak itiraz ederse, sınav kağıdı Müdürün görevlendireceği komisyon tarafından incelenir ve komisyon raporu Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren en geç on gün içerisinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Başarı Durumu

             Kredi

             MADDE 27 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır. Bir kredi bir yarıyıl içerisinde; haftada bir saatlik teorik, iki saatlik laboratuar, atölye, proje çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, problem çözümü, seminer, arazi uygulaması, tıbbî ve cerrahî klinik çalışmaları gibi çalışmaları belirleyen bir ölçü birimidir.

             (2) AKTS/ECTS kredisi, öğrencinin eğitim-öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi gibi işgücünün tümünü ifade eden değerdir. AKTS/ECTS kredisi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

             Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması

             MADDE 28 – (1) Dönem not ortalaması (DNO); öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıldaki derslerin toplam kredisine bölünmesi ile elde edilecek değerdir.

             (2) GNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyılın sonuna kadar aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, bulunduğu döneme kadar aldığı bütün derslerin kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilecek değerdir. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla GNO belirlenirken, alt yarıyıllardan alınmamış dersler hesaba katılmaz.

             (3) DNO ve GNO hesaplanırken; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı derslerinin, ilgili programlarda temel ders niteliğinde olanlar hariç notları hesaba katılmaz. Bu dersler, kredisiz dersler olarak tanımlanır.

             Başarı notu

             MADDE 29 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, Senato tarafından kabul edilen bağıl değerlendirme sistemi esaslarına göre belirlenir.

             (2) Başarı notu katsayısı 4’lük sisteme göre olan öğrencilerin notları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği not dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür. Aynı yöntemle 100’lük sistem de 4’lük sisteme dönüştürülür.

             Onur öğrencileri

             MADDE 30 – (1) Her yarıyılın sonunda, programdaki o yarıyılın tüm derslerini almak koşulu ile FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerden DNO’su 3.00–3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.51- 4.00 olan öğrenciler ise, yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Müdürlük tarafından her yarıyıl sonunda ilan edilir ve başarı belgeleri, Müdürlük tarafından kendilerine verilir. Aynı yöntemle, her mezuniyet döneminde birimlerde ve Üniversite genelinde ilk üç dereceye giren öğrenciler belirlenir.

             Bitirme çalışması

             MADDE 31 – (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışmasının şartları, dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi Kurulun görüşü alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

             Mezuniyet

             MADDE 32 – (1) Öğrenim planında belirtilen bütün derslerinden başarılı olmuş, GNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen diploma verilir.

             Diplomalar

             MADDE 33 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği ilkeler doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu, bölüm ve program adı yazılmak suretiyle ilgili diploma verilir. Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve güz, bahar ve yaz dönemi olarak mezuniyet dönemi de yazılır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, isteyen öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir.

             (2) Üniversiteyi bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini, devam ettikleri meslek yüksekokulu, bölüm ve programı, aldıkları ders, proje, laboratuar, klinik, bitirme ödevi, staj ve işyeri eğitimi gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren transkript ve AKTS/ECTS’ye uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde verilir. Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların, traskript ve diploma eklerinde bu durumları belirtilir.

             (3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan dolayı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar; Rektör ve Müdür tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İzinli sayılma

             MADDE 34 – (1) Öğrenciye; Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki final sınavlarına giremez. İzinli sayılan süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

             (2) Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Yarıyıl sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar, iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

             (3) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu, yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrencinin geçici izinli sayılmasını gerektirecek durumlar şunlardır:

             a) Öğrencinin; sağlık raporuyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelendirilmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

             c) Öğrencinin; öğrenimine ara vermesine neden olan birinci derece akrabalarının hastalığından/ölümünden kaynaklanan mazeret durumlarının ortaya çıkması,

             ç) Öğrencinin eğitim ve öğretimine ara vermesine neden olan ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması,

             d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Yükseköğretim Kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almaması dışındaki durumların veya kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan tutukluluk halinin ortaya çıkması veya üzerine atılı suçtan beraat etmiş olması,

             e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

             f) Kurulca mazeret olarak kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan geçerli olabilecek diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

             Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi

             MADDE 35 – (1) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

             a) Öğrenimlerini bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sürede başarı ile tamamlayamamak,

             b) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun olarak kayıt yenilememek,

             c) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 36 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri Meslek Yüksekokuluna yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye; isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, tüm öğrencilik hakları sona erer.

             Öğrenci değişim programları

             MADDE 37 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki ve yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları arasında, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu uygulamalar, AKTS/ECTS ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senatoca belirlenen esaslar çerçevesince yürütülür.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Kurul kararları uygulanır.

             Disiplin

             MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversitenin meslek yüksekokullarına kayıtlı bulunan ve 100’lük sisteme tabi olan öğrencilerin 100’lük sistemdeki notları, istekleri halinde Yükseköğretim Kurulunun belirlediği not dönüşüm tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülür, aksi takdirde kayıtlı oldukları ilgili eğitim-öğretim yılında yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.