25 Temmuz 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27652

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2010/671

             Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                               S. ERGİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                                    E. GÜNAY                                 F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                          Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                                  C. YILMAZ                                S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                               A. DAVUTOĞLU                           M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                    R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                        Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                    N. ERGÜN                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

                MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

                “l) Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),

                m) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.”

                “Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır.”

                MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formuna 7 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna aşağıdaki açıklama cümlesi eklenmiştir.

                “8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**:1.depo..... 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….

                9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**:…….……………………………..”

                “**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış   doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.”

                MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 3’te yer alan yer seçimi raporu formuna     7 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna aşağıdaki açıklama cümlesi eklenmiştir.

                “8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo….. 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo…..

                9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*: ……………………………………..”

                “*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış     doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.”

                MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 4’te yer alan açılma izni raporu formuna    7 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna aşağıdaki açıklama cümlesi eklenmiştir.

                “8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo….. 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo…..        9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları* :..…………………………………..………..”

                “*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış     doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.”

                MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 5’te yer alan form aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

T.C.

…………İL ÖZEL İDARESİ

…………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

…………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Adı soyadı                              : ………………………………………………………

İşyerinin unvanı                     : ………………………………………………………

Faaliyet konusu                     : ………………………………………………………

İşyerinin adresi                      : ………………………………………………………

İşyerinin bulunduğu yer         Ada no:…..                             Pafta no:…..                           Parsel no:…..

İşyerinin sınıfı                        : …..sınıf Gayrısıhhî Müessese                 Sıhhî Müessese

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*                           : 1.depo…… 2.depo....… 3.depo.….. 4.depo.….. 5.depo .…..

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*                                       :…….…………………………………………………

Ruhsatın tarih ve sayısı         : ………………………………………………………

 

                                 Adı Soyadı

                                            Unvanı

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış      doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.

                                                                                                                                                                              ”

 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1)’de yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının (D) bölümüne aşağıdaki alt başlık eklenmiştir.

“f) Su ürünleri seyyar satış araçları

                Su ürünlerinin perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aşağıdaki şartlar aranır:

                1- Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır.

                2- Tezgahlar paslanmaz olacaktır.

                3- Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır.

                4- Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır.

                5- Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır.

                6- Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır.

                7- Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır.

                8- Parazit kontrol lambası bulunacaktır.

                9- Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır.

                10- Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır.

                11- Atık su toplama deposu bulunacaktır.”

                MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1)’de yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının (E) bölümünün (f) alt başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

                “10- İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır.”

                MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1)’de yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının (I) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir.

                “J- GÜZELLİK SALONLARI

                Güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

                1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır.

                2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

                3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

                4- İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir.

                5- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az      15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

                6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

                7- Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır.

                8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

                9- Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir.

                10- Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

                10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

                10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

                10.3- Güzellik salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerinde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.

                10.4- Güzellik salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.

                10.5- Güzellik salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.

                10.6- Güzellik salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.

                10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.

                10.8- Güzellik salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

                10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

                11- Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur.

                12- Güzellik uzmanının yapabileceği işlemler şunlardır:

                12.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde:

                a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması.

                b. Cildin her türlü bakımlarının yapılması.

                c. Cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi suretiyle yapılan iontoforez uygulamaları.

                d. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları.

                e. Makyaj uygulamaları.

                f. Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri.

                g. Protez kirpik ile ilgili uygulamalar.

                h. Cilt tipine uygun ürün önerilmesi.

                ı. Myo lifting ve pasif jimnastik uygulaması.

                j. Vakum uygulamaları.

                k. Refleksofizyolojik uygulamalar.

                l. Sıcak ve soğuk uygulamalar.

                12.2- Epilasyon/depilasyon biriminde:

                a. Lazer ve foto epilasyon uygulamaları dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri.

                b. Ağda uygulaması.

                12.3- El ve ayak bakım biriminde:

                a. Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması.

                b. Manikür ve pedikür işlemleri.

                c. Protez tırnak uygulamaları.

                d. Tırnak süsleme.

                12.4- Vücut bakım biriminde:

                a. Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar.

                b. El ve alet ile lenf drenaj uygulaması.

                c. Lifting uygulaması.

                d. Elektrik akım sistemleri ile bakım.

                e. Oksijen ve ozon ile bakım.

                f. Vakum ve basınçla bakım.

                g. Isı veren cihazlarla bakım.

                h. SPA bakımları.

                ı. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları.

                12.5- Bronzlaştırma biriminde: Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları.

                12.6- Makyaj biriminde:

                a. Artistik ve plastik makyaj uygulaması.

                b. İleri makyaj uygulamaları.

                c. Kaş ve kirpik şekillendirme.

                d. Protez kirpik uygulaması.

                13- Birimlerde bulundurulması gerekli asgari araç, gereç ve ekipmanlar şunlardır:

                13.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde:

                a. Cilt bakım cihazı (Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya  iontoforez veya galvenik veya faradik akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya soft laser veya infraruj).

                b. Vapozon (buhar/ozon cihazı).

                c. Işıklı büyüteç.

                d. Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük.

                e. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

                f. Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler.

                g. Ürün ve malzeme dolabı.

                h. Lifting cihazları (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar ve/veya soft laser, infraruj, ultrason ve/veya vibrasyon cihazları ve/veya vakum cihazları).

                ı. Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek kullanımlık spatula, el aynası, pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, saç için bant veya bone, havlu ve benzeri).

                13.2- Epilasyon/depilasyon biriminde:

                a. Epilasyon cihazı (Termoliz Sistem ve Elektroliz Sistemleri kapsayan Blend Sistem).

                b. Işıklı büyüteç.

                c. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

                d. Soyunma dolabı.

                e. Yüzeysel cilt dezenfektanları.

                f. Epilasyon ve depilasyon uygulamalarına yönelik sarf malzemeleri.

                g. Kozmetik ürünler.

                h. Depilasyon cihazları.

                ı. Epilasyon/depilasyon uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Cımbız, makas, eldiven, maske ve benzeri).

                13.3-  El ve ayak bakım biriminde:

                a. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

                b. Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri.

                c. El ayak bakımı için kullanılan ürünler.

                d. Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları.

                13.4-  Vücut bakım biriminde:

                a. Elektro stimulasyon cihazı (Değişik akımlarla kas stimülasyonu yapan cihazlar ve pasif jimnastik cihazları).

                b. Pressoterapi cihazı.

                c. Derin ısı cihazı.

                d. Ultrason cihazı.

                e. Vakum cihazı.

                f. İnfraruj cihazı.

                g. Termostimulasyon cihazı.

                h. Masaj cihazı (Vibrasyonlu cihazlar veya elektrikle çalışan vuruş yapan cihazlar veya manuel kullanılan ekipmanlar ve cihazlar).

                ı. Lifting cihazı (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar veya soft laser, infraruj, ultrason veya vibrasyon cihazları veya vakum cihazları).

                j. Lifting ürünleri.

                k. Sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar.

                l. Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar.

                m. Hidroterapi küveti ve ekipmanları.

                n. Buhar veya ozon veya aromaterapi yapan cihaz ve ekipmanlar.

                o. Vücut bakımı için kullanılan ürünler (Çeşitli yosunlar veya killer veya çamurlar veya parafin ve türevleri veya vücut bakım maskeleri veya bitkisel bakım ürünleri veya aromaterapi veya gemoterapi ürünleri).

                p. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

                r. Soyunma dolabı.

                s. Uzunluk ve çevre ölçer.

                t. Tartı aleti.

                u. Duş kabini.

                13.5. Bronzlaştırma biriminde:

                a. Solaryum cihazları.

                b. Kişisel koruyucu gözlükler.

                c. Cihazların temizliği için dezenfektanlar.

                d. Soyunma dolabı.

                13.6- Makyaj birimi:

                a. Renkli kozmetikler.

                b. Aplikatörler.

                c. Takma kirpik.

                d. Çizim kalemi.

                e. Sterilizasyon için sıvı malzeme.

                f. Makyaj uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Ayna, fırça, makas, cımbız, eldiven, maske ve benzeri).

                14- Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında çalışacak personel 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

                15- Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

                15.1- Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça “güzellik salonu” ifadesi kullanılır.

                15.2- Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz.

                15.3- Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamaz.

                15.4- Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.

                15.5- Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.

                15.6- Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz.

                15.7- Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz.

                15.8- Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling  uygulamaları yapılamaz.

                15.9- Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.

                K- MASAJ SALONLARI

                Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

                1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.

                2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

                3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

                4- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

                5- Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.

                6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

                7- Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.

                8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

                9- Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.

                10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

                10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

                10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

                10.3- Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.

                10.4- Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.

                10.5- Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.

                10.6- Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.

                10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.

                10.8- Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

                10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

                11- Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur.

                12- Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

                13- Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

                13.1- Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.

                13.2- Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.

                13.3- Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.

                13.4- Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.

13.5- Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez.” 

                MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.1.6) numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş, mevcut (4.1.7) numaralı madde (4.1.9) olarak teselsül ettirilmiş ve aynı alt başlıkta yer alan (4.8) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. .

                “4.1.7- 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,

 4.1.8- Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile endüstriyel bantlar üretim tesisleri,”

                “4.8- Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri,”

                MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.6) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.6- İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m3 ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,”

                MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (6) numaralı alt başlığında yer alan (6.5) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “6.5- Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerleri ile gemileri,”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (7) numaralı alt başlığında yer alan (7.3) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.3- Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri,”

                MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (9) numaralı alt başlığında yer alan (9.3) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.3- Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,”

                MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (1) numaralı alt başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

                “1.6- Hidroelektrik santralleri (HES).”

                MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (2) numaralı alt başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

                “2.9- LPG oto dönüşüm tesisleri.”

                MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (4) numaralı alt başlığına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

                “4.16- Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası üretim tesisleri,

                 4.17- Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri,

                 4.18- Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri,

 4.19- 75 ton/gün altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,

 4.20- Zehirsiz fare yapıştırıcısı dolum tesisleri.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.3) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.3- Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m3’ten 150 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (6) numaralı alt başlığında yer alan (6.35) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt başlığa aşağıdaki madde eklenmiştir.

“6.35- Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,”

                “6.42- Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri.”

 

                MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (9) numaralı alt başlığına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

                “9.27- Oluklu mukavva üretim tesisleri,

                  9.28- Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (C) bölümünün (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.1) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.1- Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,”

               

                MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (C) bölümünün (6) numaralı alt başlığında yer alan (6.18) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt başlığa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

   “6.18- Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,”

                “6.28- 500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,

 6.29- Çemen üretim tesisleri.”

                GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.

                MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.