21 Temmuz 2010 Tarihli ve 27648 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6006 Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6007 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç   Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliği

—   Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—   Fatih Üniversitesi Biyonano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (No: 2010/1)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/41)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/19)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/21)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/22)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/7/2010 Tarihli ve 2010/45 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/33 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/34 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/35 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/2 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/36 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/37 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/38 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/39 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/40 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/41 Sayılı Kararı

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri