21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 Kanun No. 6005                                                                                                   Kabul Tarihi: 14/7/2010

                MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

                “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

                EK MADDE 125 – Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                Bursa Teknik Üniversitesi

                EK MADDE 126 – Bursa’da Bursa Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                İstanbul Medeniyet Üniversitesi

                EK MADDE 127 – İstanbul’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım  Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

                EK MADDE 128 – İzmir’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                Konya Üniversitesi

                EK MADDE 129 – Konya’da Konya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi

                EK MADDE 130 – Kayseri’de Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                Erzurum Teknik Üniversitesi

                EK MADDE 131 – Erzurum’da Erzurum Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

                Bu Üniversite;

                a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden,

                b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.

                Uluslararası Antalya Üniversitesi

                EK MADDE 132 – Antalya’da Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Uluslararası Antalya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

                a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

                b) Mühendislik Fakültesinden,

                c) Turizm Fakültesinden,

                ç) Hukuk Fakültesinden,

                d) İletişim Fakültesinden,

                e) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden,

                f) Sivil Havacılık Yüksekokulundan,

                g) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

                ğ) Adalet Meslek Yüksekokulundan,

                h) Meslek Yüksekokulundan,

                ı) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

                i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

                oluşur.”

                MADDE 2 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.

                “98) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

                99) Bursa Teknik Üniversitesi

                100) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

                101) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

                102) Konya Üniversitesi

                103) Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi

                104) Erzurum Teknik Üniversitesi”

                MADDE 3 – 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Bilkent Üniversitesi” ibareleri “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi” olarak ve altıncı fıkrasında yer alan “Bilkent Üniversitesinin” ibareleri “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin”, “Bilkent Üniversitesince” ibaresi “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesince” olarak değiştirilmiştir.

                MADDE 4 –2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

                “GEÇİCİ MADDE 39- Diğer mevzuatta Bilkent Üniversitesine yapılmış olan atıflar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine yapılmış sayılır.”

                MADDE 5 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

                “EK MADDE 13 – Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.”

                MADDE 6 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

                “EK MADDE 12 – Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.”

                MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/7/2010

Ekler için tıklayınız