21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/21)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Mevcut önlem ve soruşturma

             MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Çin Tayvanı (Tayvan) ve Hindistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” (metalize iplikler) için 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/19 sayılı Tebliğ (2004/19 sayılı Tebliğ) kapsamında dampinge karşı kesin önlem konulmuştur.

             (2) ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli bahse konu metalize ipliklere yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/39 sayılı Tebliğ (2008/39 sayılı Tebliğ) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin Mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

             (3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla 5605.00 GTP altında yer alan metalize ipliklere yönelik olarak yerli üretici Betareks Metalize İplik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Betareks A.Ş.) tarafından yapılan ve Katasa Tekstil San. Tic.Ltd. Şti, Ram Fil İplik ve Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti, Güray Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Beymaks Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından desteklenen başvuru çerçevesinde, 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/32 sayılı Tebliğ (2009/32 sayılı Tebliğ) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

             Yerli üretim dalının temsil niteliği

             MADDE 3 – (1) Şikâyetin destek nispetine yönelik hesaplamalar, soruşturmanın açılış aşamasında şikâyetçi ve şikâyeti destekleyen yerli üreticilerden temin edilen 2008 yılı üretim rakamlarına göre yapılmıştır. Bu çerçevede şikâyette bulunan yerli üreticinin ilgili üründe toplam Türkiye üretiminin %61’ine sahip olduğu ve şikâyeti destekleyen yerli üreticilerle beraber bu oranın %81’e ulaştığı görülmüştür. Dolayısıyla şikâyetçi ve şikâyeti destekleyen yerli üreticiler Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalını temsil kabiliyetini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma esnasında da bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

             İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

             MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilik ve temsilciliklerine; ilgili soru formlarına, başvurunun gizli olmayan özetine ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

             (2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

             (3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 15 ithalatçı firmanın 10’undan yanıt alınmıştır. Öte yandan soruşturmaya tabi ülkelerdeki yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır.

             (4) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren “Nihai Bildirim” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Öngörülen süre zarfında Nihai Bildirim’e yönelik herhangi bir görüş alınmamıştır.

             (5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

             Yerinde doğrulama soruşturması

             MADDE 5 – (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Betareks A.Ş. firmasının tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

             Gözden geçirme dönemi

             MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 1/1/2006-31/12/2008 tarihleri arası gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. Zarar göstergelerinde ve ithalat verilerinde eğilimleri görmek amacıyla 2009 yılı verileri de analizde göz önünde bulundurulmuştur.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

             Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

             MADDE 7 – (1) 5605.00 GTP altında yer alan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” (metalize iplikler) soruşturma konusu üründür.

             (2) Maddenin piyasada yaygın olarak kullanılan adı sim ipliğidir. Suni yoldan metalize görünüm verilmiş parlak renklere sahip bir iplik çeşididir. Dokuma, dar dokuma, triko, örgü, yuvarlak örgü, nakış, dikiş gibi tekstil sektörünün çok farklı alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ana hammaddesi olan metalize veya şeffaf polyester filmin ince şeritler halinde kesilip makaraya sarılmasıyla üretilir.

             (3) İpliği tanımlamada kullanılan parametreler, kalınlık, genişlik ve ipliğin cinsidir. Maddenin kompozisyonu iplik cinsine göre değişmektedir.

             (4) Soruşturma konusu ürünün yaygın olarak bilinen ticari tipleri M (takviyesiz düz tip sim ipliği), MX (takviyeli sim ipliği) ve ST (nakışta kullanılan sim ipliği) olarak adlandırılmaktadır.

             (5) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen metalize iplikler ile soruşturma konusu ülkeler menşeli metalize ipliklerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2004/19 sayılı Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir. 

             (6) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTP dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkûr GTP altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır. Bu nedenle soruşturma çerçevesindeki değerlendirmeler bahsi geçen GTP altında gerçekleştirilen ithalatın tamamını kapsamaktadır.

             (7) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

             Genel açıklamalar

             MADDE 8 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

             (2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler, soruşturmaya konu ülkelerin üretim kapasiteleri, ihracat kabiliyetleri ve ihraç fiyatları, soruşturmaya konu ülkeler için Türkiye pazarının önemi, talebi etkileyen unsurlar, esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, dampingli ithalatın muhtemel fiyatları gibi dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin hususlar irdelenmiştir. 

             Soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti

             MADDE 9 – (1) Küresel ölçekte soruşturma konusu ürünün üretim ve ticaretine ilişkin gelişmeler, soruşturma konusu ülkelerin kapasiteleri ve ihracat kabiliyetleri Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanılarak incelenmiştir. UTM’den ülke bazlı 2006-2008 dönemine ilişkin yıllık veriler esas alınmıştır. 2009 yılına ilişkin verilere de temin edilebildiği ölçüde analizde yer verilmiştir.

             (2) Bu bağlamda küresel bazda metalize iplik ihracatı değer olarak 2004 yılında 121,4 milyon ABD Doları iken, 2005 yılında %30 oranında artarak 157,9 milyon ABD Doları, 2006 yılında %35 oranında artarak 213,9 milyon ABD Doları, 2007 yılında %9 oranında artarak 234,7 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmış ve 2008 yılında 212,8 milyon ABD Doları seviyesine gerilemiştir.

             (3) Bahse konu ürünün dünya ihracatı miktar bazında 2005 yılında bir önceki yıla göre %10 artarak 9.565 ton, 2006 yılında %41 oranında artarak 13.462 ton seviyesine yükselmiş, 2007 yılında %5 küçülerek 12.849 ton ve 2008 yılında 11.176 ton seviyesine gerilemiştir. 2008 yılı itibariyle ÇHC (%41 pazar payı ile), Japonya (%14), Fransa (%6), Hindistan (%5), Türkiye (%4), Polonya (%4), Güney Kore (%3) ve Tayvan (%2) ana ihracatçı ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede soruşturma konu ülkelerin dünya ihracatının %51’ini gerçekleştirdiği görülmüştür.

             (4) UTM verilerine göre küresel bazda ihracat birim fiyatlarının 2006 yılında 15,89 ABD Doları/kg, 2007 yılında 18,19 ABD Doları/kg ve 2008 yılında 19,04 ABD Doları/kg olduğu görülmektedir.

             (i) ÇHC

             (1) ÇHC’nin metalize iplik ihracatı miktar bazında 2006 yılında bir önceki yıla göre %63 oranında artarak 2.851 tona, 2007 yılında %39 artarak 3.952 tona, 2008 yılında %17 oranında artışla 4.626 tona ve 2009 yılında %43 oranında artarak 6.629 ton seviyesine ulaşmıştır.

             (2) ÇHC’nin metalize iplik ihracatı değer bazında 2006 yılında 20 milyon ABD Doları, 2007 yılında 27 milyon ABD Doları, 2008 yılında 29 milyon ABD Doları ve 2009 yılında 33 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

             (3) ÇHC’nin tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama birim fiyatının 2006 yılında 7,01 ABD Doları/kg, 2007 yılında 6,85 ABD Doları/kg, 2008 yılında 6,34 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 4,96 ABD Doları/kg seviyesine gerilediği görülmektedir. Bu noktada bahse konu fiyatların, ortalama küresel fiyatların oldukça altında kaldığı ve küresel fiyatların tersine düşüş eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir.

             (4) UTM verilerine göre ÇHC’nin küresel bazda metalize iplik ihracatındaki payı 2004 yılında %16, 2005 yılında %18, 2006 yılında %21, 2007 yılında %30 ve 2008 yılında %41 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında ÇHC’nin küresel metalize iplik pazarında gerek üretim gerekse ihracat bakımından lider konumda olduğu ve bu liderliğini her geçen yıl güçlendirdiği görülmektedir.

             (ii) Tayvan

             (1) Tayvan’ın metalize iplik ihracatı miktar bazında 2006 yılında bir önceki yıla göre %42 oranında artarak 287 ton, 2007 yılında %77 artarak 507 ton, 2008 yılında %53 oranında düşerek 240 ton ve 2009 yılında yine %26 oranında düşerek 177 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Tayvan’ın 2006 yılında %2,1 olan dünya ihracatındaki payı, 2007 yılında %4 düzeyine yükselmiş ve 2008 yılında %2,15 düzeyine gerilemiştir.

             (2) Tayvan’ın metalize iplik ihracatı değer bazında 2006 yılında 2,4 milyon ABD Doları, 2007 yılında 3,8 milyon ABD Doları, 2008 yılında 2,3 milyon ABD Doları ve 2009 yılında 1,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

             (3) Tayvan’ın tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama birim fiyatının 2006 yılında 8,23 ABD Doları/kg, 2007 yılında 7,55 ABD Doları/kg, 2008 yılında 9,36 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 10,1 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Tayvan’ın ihraç birim fiyatları, dünya ortalama ihraç fiyatlarının oldukça altında kalmaktadır.

             (iii) Hindistan

             (1) Hindistan’ın metalize iplik ihracatı miktar bazında 2006 yılında bir önceki yıla göre %49 oranında artarak 532 ton, 2007 yılında %34 artarak 712 ton seviyesine ulaşmış ve 2008 yılında %15 oranında azalış göstererek 606 ton seviyesine gerilemiştir. Hindistan’ın 2006 yılında %4 olan dünya ihracatındaki payı 2007 yılında %5,5 düzeyine yükselmiş, 2008 yılında %5,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

             (2) Hindistan’ın metalize iplik ihracatı değer bazında 2006 yılında 4 milyon ABD Doları, 2007 yılında 5 milyon ABD Doları ve 2008 yılında 4,6 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

             (3) Hindistan’ın tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama birim fiyatı 2006 yılında 7,57 ABD Doları/kg, 2007 yılında 7,04 ABD Doları/kg ve 2008 yılında 7,52 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Hindistan’ın ihraç birim fiyatlarının, dünya ortalama ihraç fiyatlarının oldukça altında kaldığı, 2007 yılında bir önceki yıla göre küresel eğilimin tersine düşüş eğilimine girdiği ve 2008 yılında yine 2006 yılı seviyelerine çıktığı görülmektedir.

             (iv) Güney Kore

             (1) Güney Kore’nin metalize iplik ihracatı miktar bazında 2006 yılında bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 523 ton, 2007 yılında %19 artarak 621 ton seviyesine ulaşmış, 2008 yılında %44 oranında düşerek 348 ton, 2009 yılında da 317 ton seviyesine gerilemiştir. Güney Kore’nin 2005 yılında %5,3 olan dünya ihracatındaki payı, 2006 yılında %3,9’a, 2007 yılında %3,92’ye ve 2008 yılında %3,87’ye gerilemiştir.

             (2) Güney Kore’nin metalize iplik ihracatı değer bazında 2006 yılında 5,9 milyon ABD Doları, 2007 yılında 7,9 milyon ABD Doları, 2008 yılında 5,8 milyon ABD Doları ve 2009 yılında 4,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

             (3) Güney Kore’nin tüm dünyaya yaptığı ihracatının ortalama birim fiyatı 2006 yılında 11,28 ABD Doları/kg, 2007 yılında 12,8 ABD Doları/kg, 2008 yılında 16,6 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 14,7 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Güney Kore’nin ihracat birim fiyatları her ne kadar soruşturma konusu diğer üç ülkenin birim fiyatlarının üstünde ve artış eğiliminde olsa da dünya ortalama ihraç fiyatlarının oldukça altında olduğu görülmektedir.

             Soruşturma konusu ülkelerin üçüncü ülkelere ihraç fiyatları

             MADDE 10 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak, soruşturmaya tabi ülkelerin AB-27’ye metalize iplik ihracatlarına ve AB’nin genel ithalatına ilişkin veriler incelenmiştir. Euro bazındaki değerlerin ABD doları bazındaki değerler ile karşılaştırılmasında Euro-Dolar paritesi olarak 2006 yılı için 1,366, 2007 yılı için 1,258, 2008 yılı için 1,472 ve 2009 yılı için 1,390 ortalama değerleri alınmıştır (DPT verileri). Buna göre AB-27’ye 2006 yılında toplam 2.318 ton, 2007 yılında 2.271 ton, 2008 yılında 1.385 ton ve 2009 yılında 912 ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel ithalatın birim fiyatı ise 2006 yılında 11,03 Euro/kg, 2007 yılında 11,98 Euro/kg, 2008 yılında 14,93 Euro/kg ve 2009 yılında 14,90 Euro/kg olmuştur.

             (2) ÇHC AB-27’ye miktar bazında 2006 yılında 1.039 ton, 2007 yılında 960,2 ton, 2008 yılında 544,6 ton ve 2009 yılında 362,4 ton; değer bazında ise 2006 yılında 5,2 milyon Euro, 2007 yılında 6 milyon Euro, 2008 yılında 3,5 milyon Euro ve 2009 yılında 2,3 milyon Euro tutarında metalize iplik ihraç etmiştir. Özellikle 2003-2006 döneminde ÇHC’nin AB’ye ihracatında büyük bir artış olduğu (2003 yılında 148 tondan, 2006 yılında 1.039 tonluk zirve seviyesine çıkmış, 2007-2009 döneminde düşüş eğilimine girmiştir) ve AB toplam ithalatı içinde önemli bir paya ulaştığı görülmektedir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2006 yılında 4,99 Euro/kg, 2007 yılında 6,29 Euro/kg, 2008 yılında 6,38 Euro/kg ve 2009 yılında 6,41 Euro/kg olmuştur.

             (3) Tayvan, AB-27’ye miktar bazında 2006 yılında 47,8 ton, 2007 yılında 25,6 ton, 2008 yılında 21,3 ton ve 2009 yılında 43,8 ton; değer bazında ise 2006 yılında 436.520 Euro, 2007 yılında 285.940 Euro, 2008 yılında 209.080 Euro ve 2009 yılında 338.070 Euro tutarında metalize iplik ihraç etmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2006 yılında 9,13 Euro/kg, 2007 yılında 11,17 Euro/kg, 2008 yılında 9,82 Euro/kg ve 2009 yılında 7,72 Euro/kg olmuştur.

             (4) Hindistan, AB-27’ye miktar bazında 2006 yılında 45,6 ton, 2007 yılında 33,1 ton, 2008 yılında 39,1 ton ve 2009 yılında 12,1 ton; değer bazında ise 2006 yılında 285.460 Euro, 2007 yılında 176.380 Euro, 2008 yılında 150.500 Euro ve 2009 yılında 103.160 Euro tutarında metalize iplik ihraç etmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2006 yılında 6,26 Euro/kg, 2007 yılında 5,33 Euro/kg, 2008 yılında 3,85 Euro/kg ve 2009 yılında 8,53 Euro/kg olmuştur.

             (5) Güney Kore, AB-27’ye miktar bazında 2006 yılında 179,5 ton, 2007 yılında 132,8 ton, 2008 yılında 72,2 ton ve 2009 yılında 69,6 ton; değer bazında ise 2006 yılında 1,8 milyon Euro, 2007 yılında 1,3 milyon Euro, 2008 yılında 0,8 milyon Euro ve 2009 yılında 0,6 milyon Euro tutarında metalize iplik ihraç etmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2006 yılında 9,92 Euro/kg, 2007 yılında 9,90 Euro/kg, 2008 yılında 11,66 Euro/kg ve 2009 yılında 8,50 Euro/kg olmuştur. Öte yandan UTM verilerine göre Güney Kore’nin ABD’ye olan ihraç birim fiyatı 2006 yılında 10,69 ABD Doları/kg, 2007 yılında 11,25 ABD Doları/kg, 2008 yılında 13,93 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 10,53 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

             Türkiye pazarının önemi  

             MADDE 11 – (1) Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim iş kolunda dünyanın sayılı üretici ve ihracatçıları arasında bulunması tekstil ve hazır giyim sektörünün girdilerinden olan metalize iplik talebini doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede, 2008 yılı itibariyle metalize iplik tüketimini doğrudan etkileyen hazır giyim sektöründe Türkiye dünyanın dördüncü büyük ihracatçısı; ev tekstili ürünlerinde yine dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı konumundadır (İGEME Sektör Raporları).

             (2) Öte yandan dünya ekonomilerini derinden etkileyen küresel krizin reel ekonomiye etkileri ve bahse konu ürün talebinin fiyata hassaslığı değerlendirildiğinde, küresel piyasalarda fiyat rekabetinin yoğun şekilde devam edeceği değerlendirilmektedir.

             (3) Netice itibariyle, Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ana girdilerden olan metalize ipliğe olan talep mevcut ekonomik kriz ortamında bir miktar dalgalanma gösterse dahi Türkiye pazarının soruşturma konusu ülkeler için önemini koruyacağı değerlendirilmektedir.

             Talebi etkileyen unsurlar

             MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlardan fiyatın talebi etkileyen öncelikli bir unsur olduğu anlaşılmaktadır.

             Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

             MADDE 13 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden önceki damping soruşturması (esas soruşturma) nihayetinde soruşturma konusu ürün için damping marjı CIF bedelin yüzdesi olarak ÇHC için %74,57, Tayvan için %94,78, Güney Kore için %123,22, Hindistan için de %74,64 oranlarında tespit edilmiştir. Mezkur soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkelerin önlemin kalkması halinde muhtemel davranışını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

             Dampingin devamı veya tekrarı ihtimaline ilişkin değerlendirme

             MADDE 14 – (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin kalkması halinde Soruşturma konusu ülkelerin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeylerde olduğu, soruşturma konusu ülkelerin genel ihraç fiyatlarının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların oldukça altında seyretmeye devam ettiği, her ne kadar Güney Kore’nin Türkiye’ye ihraç fiyatları önlem sonrasında önemli ölçüde artmış olsa da bu ülkenin AB ve özellikle ABD gibi önleme tabi olmadığı büyük pazarlarda fiyatlarının Türkiye’ye ihraç fiyatının altında seyrettiği, soruşturmaya tabi ülkelerin söz konusu ürünün dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı ve Türkiye’ye yönlendirebilecekleri ciddi kapasitelerinin bulunduğu, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı söz konusu ürünün küresel pazar daralması yaşanan mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

             Genel açıklamalar

             MADDE 15 – (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde yerli üretim dalında zararın olup olmadığı, önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığına ilişkin incelemeler yapılmıştır. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini görebilmek amacıyla önlem öncesi ve sonrası dönemi kapsayan 2003-2009 dönemi dikkate alınmıştır.

             Maddenin genel ithalatı

             MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. 2006-2009 dönemine ilişkin veriler, ithalatın gelişiminin analizinde kullanılmıştır. Buna göre, 2006 yılında 828.865 kg olan soruşturma konusu ürün genel ithalatı 2007 yılında 1.370.883 kg, 2008 yılında 834.209 kg ve 2009  yılında 513.321 kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Miktar bazında ithalat artışı, 2005 yılında %8, 2006 yılında %104, 2007 yılında %65, 2008 yılında ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak %(-)39 ve 2009 yılında %(-)38 olarak gerçekleşmiştir.

             (2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında, 2006 yılında bir önceki yıla göre %82 oranında artarak 8.279.236 ABD Doları, 2007 yılında yıllık %51 artışla 12.516.675 ABD Doları, 2008 yılında %23 düşüşle 9.679.915 ABD Doları ve 2009 yılında %45 oranında düşerek 5.370.043 ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

             (3) Genel ithalatın birim fiyatı ise 2006 yılında 9,99 ABD Doları/kg, 2007 yılında 9,13 ABD Doları/kg, 2008 yılında 11,60 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 10,46 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

             Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı ve ithalat birim fiyatları

             MADDE 17 – (1) Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler ülke bazlı olarak aşağıda yer almaktadır.

             (i) ÇHC

             (1) 2006-2008 döneminde ÇHC’den yapılan metalize iplik ithalatı miktar bazında 2006 yılında 546.147 kg, 2007 yılında 837.111 kg, 2008 yılında 374.028 kg ve 2009 yılında 274.992 kg olmuştur. Değer bazında ise 2006 yılında 3.455.920 ABD doları, 2007 yılında 5.264.729 ABD doları seviyesine ulaşmış, 2008 yılında 2.783.312 ABD doları ve 2009 yılında 1.965.221 ABD doları seviyesine gerilemiştir.

             (2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2006 yılında 6,33 ABD Doları/kg, 2007 yılında 6,29 ABD Doları/kg, 2008 yılında 7,44 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 7,15 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada 2006 ve 2007 yıllarında ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının, dünyaya genel ihraç birim fiyatının altında gerçekleştiği görülmektedir.

             (ii) Tayvan

             (1) 2006-2008 döneminde Tayvan’dan yapılan metalize iplik ithalatı miktar bazında 2006 yılında 65.237 kg, 2007 yılında 103.763 kg, 2008 yılında 25.656 kg ve 2009 yılında 6.151 kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise 2006 yılında 792.084 ABD doları iken, 2007 yılında 768.299 ABD doları, 2008 yılında 233.585 ABD doları ve 2009 yılında 57.062 ABD doları seviyesine gerilemiştir.

             (2) Tayvan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2006 yılında 12,14 ABD Doları/kg, 2007 yılında 7,40 ABD Doları/kg ve 2008 yılında 9,10 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 9,28 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada Tayvan’ın Türkiye’ye olan CIF ihraç fiyatının son yıllarda AB’ye olan ihraç fiyatının altında kaldığı görülmektedir.

             (iii) Hindistan

             (1) 2006-2008 döneminde Hindistan’dan yapılan metalize iplik ithalatı miktar bazında 2006 yılında 85.640 kg, 2007 yılında 156.402 kg, 2008 yılında 51.309 kg ve 2009 yılında 3.441 kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise 2006 yılında 498.452 ABD doları, 2007 yılında 1.039.427 ABD doları seviyesine ulaşmış, 2008 yılında 352.838 ABD doları ve 2009 yılında 14.195 ABD doları seviyesine gerilemiştir.

             (2) Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı 2006 yılında 5,82 ABD Doları/kg, 2007 yılında 6,65 ABD Doları/kg, 2008 yılında 6,88 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 4,13 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada Hindistan’ın Türkiye’ye birim ihraç fiyatının, tüm dünyaya ihraç fiyatına göre kayda değer oranda düşük olduğu görülmektedir.

             (iv) Güney Kore

             (1) 2006-2008 döneminde Güney Kore’den yapılan metalize iplik ithalatı miktar bazında 2006 yılında 2.848 kg, 2007 yılında 1.680 kg, 2008 yılında 3.979 kg ve 2009 yılında 9.012 kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise 2006 yılında 55.747 ABD doları, 2007 yılında 28.460 ABD doları, 2008 yılında 112.998 ABD doları ve 2009 yılında 136.474 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

             (2) Güney Kore’den yapılan ithalatın birim fiyatı 2006 yılında 19,57 ABD Doları/kg, 2007 yılında 16,94 ABD Doları/kg, 2008 yılında 28,40 ABD Doları/kg ve 2009 yılında 15,14 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

             (3) 2006-2008 döneminde Güney Kore’nin tüm dünyaya ve büyük ihraç pazarları olan AB’ye ve ABD’ye birim ihraç fiyatlarının Türkiye’ye birim ihraç fiyatlarının oldukça altında kalması, mevcut önlem öncesi dönemdeki (2000-2003) Türkiye’ye birim ihraç fiyat seviyeleri dikkate alındığında Güney Kore’den yapılan ithalatın mevcut önlem yürürlüğe girdikten sonra ithalatın ürün kompozisyonunda bir değişim olduğu söylenebilir.

             Türkiye toplam benzer mal tüketimi

             MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında şikâyetçi ve şikâyeti destekleyen yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları, kg bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir. Bu aşamada yerli üreticinin (Betareks A.Ş.) yurt içi satış miktarının temsil oranı %60,83 olduğu dikkate alınmış, piyasada gerçekleşen tüm satışları görebilmek için şikâyetçi firmanın yurt içi satışlarından yerli üretim dalının toplam yurt içi satış rakamına ulaşılmıştır.

             (2) Betareks A.Ş.’den elde edilen veriler çerçevesinde benzer mal tüketimi endeks değerinin 2006 yılı için 100 olarak alındığında 2007 yılında 156’ya yükseldiği ve 2008 yılında ise 133’e ve 2009 yılında 110’a gerilediği görülmektedir. Yerli üretimin pazar payının endeks değeri ise 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 95’e gerilemiş, 2008 yılında 120’ye ve 2009 yılında 136’ya çıkmıştır. Bu noktada yerli üretim dalının mevcut önlemin de katkısıyla pazar payını arttırdığı görülmektedir.

             Soruşturmaya konu ülkelerin pazar payları

             MADDE 19 – (1) Önlem sonrasında soruşturmaya konu ülkelerin toplam pazar payının gerilediği görülmektedir. Bahse konu ülkelerin pazar payları 2006 yılında %38, 2007 yılında %39, 2008 yılında %19 ve 2009 yılında %15 olarak gerçekleşmiştir (Önlem konulmadan önce -2003 yılında- pazar payı %33). Bahse konu ülkelerin pazar paylarının endeks değeri 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 101, 2008 yılında 49 ve 2009 yılında 38 olarak gerçekleşmiştir.

             (2) 2006-2008 döneminde soruşturmaya konu ülkelerin önemli oranda pazar payı kaybettikleri görülmektedir. Bu bağlamda 2006 yılında 100 olan ÇHC’nin pazar payı endeks değeri, 2007 yılında 98, 2008 yılında 52 ve 2009 yılında 46’ya gerilemiştir. Tayvan’ın pazar payı endeks değeri ise 2006 yılında 100 iken 2008 yılında 102’ye çıkmış, 2009 yılında 30 ve 2009 yılında 9 seviyesine gerilemiştir. Güney Kore’nin pazar payı endeks değeri de 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 38, 2008 yılında 105 ve 2009 yılında 288 değerini almıştır. Hindistan’ın pazar payı endeks değeri, 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 117’ye yükselmiş, 2008 yılında 45, 2009 yılında 4 değerine gerilemiştir. Bu durum, yürürlükteki damping önleminin bahse konu ülkelerden yapılan ithalatta etkili olduğunu göstermektedir.

             Fiyat kırılması

             MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması hesabında, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %4 oranında gümrük vergisi ve %4 oranında gümrük masrafı (esas soruşturma ve ithalatçı soru formlarına dayanılarak hesaplanmıştır) eklenerek soruşturma konusu maddenin Türkiye pazarına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan miktara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalı ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 2008 yılı için yapılan hesaplamalar, birisi hariç soruşturma konusu ülkeler kaynaklı ithalatta kayda değer fiyat kırılması oranlarına işaret etmektedir.

             Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

             MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen şikâyetçi yerli üretici Betareks A.Ş.’nin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2006 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

             a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerde 2006 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2007 yılında 163’e çıkmış, 2008 yılında ise 170 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında bu rakam 159 seviyesine gerilemiştir.

             (2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerde kapasitesi endeks olarak 2006 yılında 100 iken, 2007 ve 2008 yıllarında kapasitede bir değişiklik olmamış, 2009 yılında kapasite 158 seviyesine çıkmıştır. Kapasite kullanım oranının endeks değerine bakıldığında ise, 2006 yılında 100 olan söz konusu değer, 2007 yılında 163’e, 2008 yılında ise 170’e çıkmış ve 2009 yılında 102 seviyesine gerilemiştir.

             b) Yurtiçi satışlar ve birim fiyatlar

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerde yurt içi satış miktar endeksi 2006 yılında 100 olarak alındığında, söz konusu endeksin 2007’de 148’e ve 2008’de ise 159’a çıktığı görülmektedir. 2009 yılında bu değer 149 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem için yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2006 yılında 100 olan endeks değerinin, 2007’de 139’a çıktığı, 2008 yılında ise 130’a düştüğü görülmektedir. Bahse konu değer 2009 yılında 127 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, dampinge karşı soruşturma sonrası yerli üretim dalının rakamları gelişme göstermiş olup, bu husus önlemin etkili olduğuna işaret etmektedir.

             (2) Yurtiçi satışların birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında ise 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 94’e, 2008 yılında 81’e düştüğü, 2009 yılında ise 85 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

             c) İhracat

             (1) İhracatın miktar endeksinin 2006 yılında 100 olduğu kabul edilirse, 2007’de 170’e çıktığı, 2008 yılında ise 128’e düştüğü ve 2009 yılında 132’ye ulaştığı görülmektedir. İhracatın birim fiyatlarının endeksi ise 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 85’e ve 2008 yılında 71’e gerilemiş, 2009 yılında 76 seviyesine ulaşmıştır.

             ç) Pazar payı

             (1) Yerli üretim dalının pazar payının endeks değeri 2006 yılında 100 olarak alındığında, 2007 yılında 95 seviyesine gerilemiş, 2009 yılında 120’ye ve 2009 yılında 136 seviyesine çıkmıştır.

             d) Stoklar

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerde dönem sonu stok verileri incelendiğinde, 2006 yılında 100 olan stok miktarı endeksinin, 2007 yılında 46, 2008 yılında 65 ve 2009 yılında 53 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Stok çevirim hızının endeks değeri 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 327, 2008 yılında 237 ve 2009 yılında 275 değerini almıştır. Bu noktada stok miktarlarının oldukça düşük düzeylerde olduğu görülmektedir.

             e) İstihdam

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerde 2006 yılında 100 olan çalışan direkt işçi sayısı endeksi, 2007’de 182’ye, 2008’de ise 205’e çıkmıştır. Endeks değeri 2009 yılında 172 seviyesine gerilemiştir.

             f) Ücretler

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerin üretiminde çalışan direkt işçilerinin 2006 yılında 100 olarak kabul edilen aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi, 2007 yılında 96, 2008 yılında 102 ve 2009 yılında 104 olarak gerçekleşmiştir.

             g) Verimlilik

             (1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 ve 2008’de sırasıyla 90 ve 83 olarak gerçekleşmiştir. Endeks 2009 yılında 93 değerini almıştır. Görüldüğü üzere yerli üretim dalında 2006 yılından 2008 yılına kadar istihdam artış kaydetmişken, üretim istihdamla aynı oranda artmamıştır ve dolayısıyla verimlilikte düşüş yaşanmıştır.

             h) Maliyetler

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize ipliklerde ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 82, 2008 yılında 76 ve 2009 yılında 71’e gerilemiştir.

             ı) Kârlılık

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe birim karlılığı 2006 yılında 100 iken, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 281 ve 141 olarak gerçekleşmiştir.

             i) Nakit akışı

             (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu metalize iplikler satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 232, 2008’de 166 ve 2009 yılında 240 olarak gerçekleşmiştir.

             j) Büyüme

             (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2006 yılında 100 iken, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 113, 126 ve 153 olarak gerçekleşmiştir.

             k) Sermaye artışı

             (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2006 yılında 100 olan özsermaye endeksi, 2007 yılında 132’ye, 2008 yılında 159’a ve 2009 yılında 174’e yükselmiştir.

             l) Yatırımların geri dönüş oranı

             (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan Kar/Özkaynak oranı endeks değeri, 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 346, 2008 yılında 206 ve 2009 yılında 294 olarak gerçekleşmiştir.

             m) Damping marjının büyüklüğü

             (1) Esas soruşturmada her bir ülke için önemli oranlarda damping marjı tespit edilmiştir.

             Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

             MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incelemeler sonucunda mevcut önlemin de etkisiyle 2006-2008 döneminde metalize iplik üretiminin ve iç piyasa satışlarının miktar bazında arttığı, birim maliyetlerde düşüş yaşandığı, istihdam, kapasite kullanım oranı ve stok göstergelerinde iyileşme olduğu görülmektedir. Yurt içi satışlardan elde edilen birim ürün karında ve diğer genel karlılık göstergelerinde reel olarak artışlar kaydedilmiştir. Birim karlılıkta yaşanan artışlara rağmen verimlilikte kısmi düşüş yaşanmıştır. Bunda en büyük etken istihdam rakamındaki önemli artıştır. Ayrıca 2006-2008 döneminde Türkiye metalize iplik pazarında yaşanan büyümeye paralel olarak yerli üretim dalının satışlarını arttırdığı görülmektedir.

             (2) Öte yandan mevcut dampinge karşı önlem öncesi döneme ilişkin şikâyetçi yerli üreticinin ekonomik göstergeleri ile önlem sonrası göstergeleri karşılaştırıldığında, önlemle beraber yerli üreticinin birçok temel ekonomik göstergesinin olumlu yönde seyir izlemeye başladığı görülmektedir.

             Genel değerlendirme

             MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu ülkeler, gerek üretim gerekse de ihracat kabiliyeti bakımından küresel metalize iplik pazarında ön sıralarda yer almaktadırlar. Bahse konu ülkeler menşeli ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları, dinamik bir talebe sahip olan Türkiye pazarının önümüzdeki dönemde soruşturma konusu ülkeler açısından önemini arttıracağı görülmektedir. 2006-2008 dönemi için dampinge karşı önlem dikkate alınmadan yapılan hesaplamalarda soruşturma konusu ülkelerden (bir ülke hariç)  yapılan ithalatın kayda değer oranlarda yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını kırdığı da tespit edilmiştir.

             (2) Yerli üretim dalının üretim, satış, istihdam, karlılık gibi temel ekonomik göstergelerinin 2004 yılında dampinge karşı önlemin alınmasından sonra iyileşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Damping önleminin yürürlükte olduğu dönem içerisinde yerli üretici sayısında önemli artış olduğu görülmüştür.

             (3) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin kalkması halinde soruşturma konusu ülkelerin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeylerde olduğu, soruşturma konusu ülkelerin genel ihraç fiyatlarının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların oldukça altında seyretmeye devam ettiği, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı olan soruşturma konusu ürünün küresel pazar daralması yaşanan mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde meydana gelen düzelmenin ortadan kalkabileceği ve zararın yeniden meydana gelmesinin ve dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Diğer Hususlar

             Üçüncü ülkelerden ithalat

             MADDE 24 – (1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülkeler haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının 2006 yılında %16, 2007 yılında %20, 2008 yılında %46 ve 2009 yılında %43 değerini aldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam edebileceğine veya yeniden tekrarlanabileceğine ilişkin işbu Tebliğdeki tespitleri etkileyecek nitelikte olmadığı görülmektedir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

             Karar

             MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı

Önlem

5605.00

 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

2,2 ABD Doları/kg

Çin Tayvanı

2,2 ABD Doları/kg

Güney Kore

2,2 ABD Doları/kg

Hindistan

2,2 ABD Doları/kg

 

             Uygulama

             MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

             Yürürlük

             MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.