20 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27647

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/18)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1- (1) 07/02/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ (2004/3 sayılı Tebliğ ) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti  (ÇHC) menşeli 8302.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)” ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem mevcuttur.

(2) Yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma sonucunda, 27/08/2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 sayılı Tebliğ ile mevcut önlem söz konusu ürünün Çin Tayvanı, Malezya ve Endonezya menşeli/çıkışlı olanlarına da uygulanmaya başlanmıştır.

(3) ÇHC menşeli bahse konu ürünlere yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 14/06/2008 tarihli ve 26906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/19 sayılı Tebliğ) ile yerli üretim dalının, önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(4) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın artarak devamına yol açacağı iddiasıyla 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTİP’leri altında yer alan önlem konusu ürünlere yönelik olarak yerli üretici Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Yener Teknik Malzeme Turizm San. ve Tic. A.Ş., Mert Mobilya Aksesuarları Tic. Ltd. Şti., Klas Kalıp ve Mobilya Aksesuarları İmalat San.Tic. Ltd. Şti., Array Mobilya Rayları San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bulut Kalıp Otomotiv Mobilya Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından da desteklenen başvuru çerçevesinde, 20/02/2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ve 06/02/2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3- (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca başvuru, yerli üretim dalı adına yapılmış ve bu bağlamda başvuruyu yapan üreticilerin yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4- (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Müsteşarlık tarafından ÇHC’nde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara’da bulunan Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 20 ithalatçı firmanın 7’sinden cevap alınmıştır.

(5) Soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’nde yerleşik hiçbir üretici/ihracatçı firmadan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınamamıştır.

(6) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine hazır tutulmuştur.

(7) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil edecek bilgi ve tespitleri içeren nihai bildirim gönderilmiş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır. Nihai bildirime ilişkin görüşler ile tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu diğer tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5- (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, zarara ilişkin bilgilerin güncelleştirilmesi ve doğrulanması için şikâyetçi yerli üretici Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da olan üretim ve idari merkezlerinde yerinde doğrulama soruşturmaları yapılmıştır.    

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 01/01/2005-31/12/2008 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. Damping belirlemeleri için ise 01/01/2008-31/12/2008 dönemi dikkate alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7- (1) Soruşturtma konusu ürün “menteşe, çekmece rayı ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)”dır. Soruşturma konusu ürünlerden menteşe, mobilya ve mutfaklarda ahşap ve metal kapakların açılıp kapanmasını sağlayan bir gereçtir. 8302.10 GTİP’inde yer alan menteşe ile 8302.50 GTİP’indeki “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” altında yer alan altlık ayrı ayrı üretilmekte olup, ikisi beraber menteşe takımını oluşturmakta ve satışlar takım olarak yapılmaktadır. 8302.42 GTİP’indeki “mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” altında yer alan çekmece rayı ise mobilya ve mutfaklarda çekmecelerin rahat bir şekilde çekilip kapanmasını sağlayan bir düzenektir. Çekmece rayları da çift olarak bir takım oluşturmakta ve satışlar takım üzerinden gerçekleşmektedir. Her iki ürün de mobilya yapımında fabrikalarda yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır.

(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen menteşe ve çekmece rayları ile soruşturma konusu ülke menşeli menteşe ve çekmece raylarının benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürünler arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2004/3 sayılı Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(3) Bazı ilgili taraflarca, 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında yer alan koltuk amortisörlerinin soruşturma konusu ürünlerden tamamen farklı ürünler olduğu; dolayısı ile, soruşturma kapsamı dışında bırakılması gerektiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemelerde, koltuk amortisörleri olarak belirtilen ürünlerin benzer ürün kapsamından çıkarılmasının doğru olacağı değerlendirilmiştir.  

(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı ve Varlığı

Genel

MADDE 8- (1) Yönetmelik’in 35’inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

Damping Marjları

MADDE 9- (1) Menteşeler için damping marjı hesabında ÇHC’den en fazla menteşe ithalatını gerçekleştiren TETA Dış Tic. A.Ş. ile yerli üretici Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin fiyat ve maliyet verileri kullanılmıştır.

(2) Çekmece rayları için damping marjı hesabında ise bu ürünün içinde bulunduğu GTİP’in kapsadığı geniş ürün yelpazesi ve çekmece ray tiplerinin kendi aralarındaki büyük farklılıklar göz önünde bulundurularak, daha adil bir karşılaştırma yapılmasını teminen ÇHC’den en fazla çekmece rayı ithalatını gerçekleştiren CEHA Büro mobilyaları Ltd. Ştinin en fazla ithal ettiği çekmece rayı tipi kullanılmış; bu çerçevede hesaplamalarda, CEHA Büro mobilyaları Ltd. Şti ile bu tipin muadili olan ürünlerin Türkiye’deki başlıca üreticisi ARRAY’ın ilgili fiyat ve maliyet verileri esas alınmıştır

(3) Menteşeler için hesaplanan damping marjı 1,64$/Kg tutarında ve CIF bedelin %70’i oranındadır.

(4) Çekmece rayları hesaplanan damping marjı 1,54$/Kg tutarında ve CIF bedelin %113’ü oranındadır.

(5) Yürürlükteki damping önlemine rağmen ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünler ithalatının halen yüksek tutar ve oranlarda dampingli olduğu tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

                Maddenin genel ithalatı

MADDE 10- (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’nden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalatın gelişiminin analizinde zarar inceleme döneminden daha uzun bir dönem olmakla birlikte eğilimin daha sağlıklı bir şekilde tespiti amacıyla 2004-2008 verileri kullanılmıştır.

(2) Orijinal önlemin alındığı 2004 yılında 3.466 ton olarak gerçekleşen menteşe ithalatının, 2005 yılında %17 oranında artışla 4.064 tona, 2006 yılında %36 oranında artışla 5.520 tona, 2007 yılında %43 oranında artışla 7.902 tona yükseldiği;  2008 yılında ise  %11’lük düşüşle 6.998 tona gerilediği görülmektedir. Miktar bazında 2004–2008 dönemi arasında soruşturma konusu ürünün toplam ithalatındaki artışın %102 oranında olduğu tespit edilmiştir. Değer bazında ise menteşe genel ithalatı 2004 yılında 17.502.600 ABD Doları iken, 2005 yılında %20 artışla 20.929.165 ABD Doları, 2006 yılında %35 artışla 28.181.717 ABD Doları, 2007 yılında %51 artışla 42.418.851 ABD Doları ve 2008 yılında %15 artışla 48.708.362 ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Değer bazında 2004–2008 dönemi arasında soruşturma konusu menteşenin toplam ithalatındaki artışın %178 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

(3) Orijinal önlemin alındığı 2004 yılında 4.998 ton olarak gerçekleşen çekmece raylarının yer aldığı mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya ithalatının, 2005 yılında %51 oranında artışla 7.572 tona, 2006 yılında %53 oranında artışla 11.605 tona, 2007 yılında %33 oranında artışla 15.383 tona ve 2008 yılında %1’lik artışla 15.578 tona yükseldiği görülmektedir. Miktar bazında 2004–2008 dönemi arasında söz konusu ürünlerin toplam ithalatındaki artışın %212 oranında olduğu tespit edilmiştir. Değer bazında ise söz konusu ürünlerin genel ithalatı 2004 yılında 18.250.698 ABD Doları iken, 2005 yılında %35 artışla 24.576.592 ABD Doları, 2006 yılında %71 artışla 41.953.223 ABD Doları, 2007 yılında %44 artışla 60.307.784 ABD Doları ve 2008 yılında %20 artışla 72.093.261 ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Değer bazında 2004–2008 dönemi arasında söz konusu ürünlerin toplam ithalatındaki artışın %295 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

(4) Orijinal önlemin alındığı 2004 yılında 305 ton olarak gerçekleşen menteşe altlığının bulunduğu sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya ithalatının, 2005 yılında %36 oranında artışla 414 tona, 2006 yılında %28 oranında artışla 528 tona, 2007 yılında %38 oranında artışla 729 tona ve 2008 yılında  %23’lük artışla 896 tona yükseldiği görülmektedir. Miktar bazında 2004–2008 dönemi arasında söz konusu ürünün toplam ithalatındaki artışın %194 oranında olduğu tespit edilmiştir. Değer bazında ise söz konusu ürünün genel ithalatı 2004 yılında 1.444.159 ABD Doları iken, 2005 yılında %36 artışla 1.968.865 ABD Doları, 2006 yılında %72 artışla 3.395.847 ABD Doları, 2007 yılında %33 artışla 4.526.872 ABD Doları ve 2008 yılında %22 artışla 5.511.230  ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Değer bazında 2004-2008 dönemi arasında söz konusu ürünün toplam ithalatındaki artışın %282 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 11- (1) ÇHC’den gerçekleşen soruşturma konusu ürünler  ithalatının miktar ve değeri ile genel ithalat içindeki payı, önlemin yürürlüğe girdiği 2004 yılı itibari ile kayda değer oranda düşüş göstermiş; ancak takip eden 2005 yılından itibaren önlemin varlığına rağmen büyük oranlı yükselişler gösterip; 2008 yılı itibari ile menteşe için önlem öncesi seviyeleri yakalamış, diğer ürünler içinse önlem öncesi seviyelerinin önemli oranda üstüne çıkmıştır.

(2) Orijinal önlemin alındığı 2004 yılında 251 ton olarak gerçekleşen ÇHC menşeli menteşe ithalatının, 2005 yılında %52’lik artışla 383 tona, 2006 yılında %61’lik artışla 617 tona, 2007 yılında %35’lik artışla 884 tona ve 2008 yılında %34’lük artışla 1.114 tona çıktığı görülmektedir. 2004-2008 döneminde ÇHC’den gerçekleşen menteşe ithalatı miktar olarak %343 oranında artmıştır. Değer bazında ise söz konusu ürünün ithalatı 2004 yılında 1.209.897 ABD Doları iken, 2005 yılında %82’lik artışla 2.203.653 ABD Doları’na, 2006 yılında %73’lük artışla 3.805.712 ABD Doları’na, 2007 yılında %44’lük artışla 5.495.489 ABD Doları’na ve 2008 yılında %12’lik artışla 6.174.457 ABD Doları düzeyine yükselmiştir. Değer bazında, 2004–2008 dönemi arasında söz konusu ürünün toplam ithalatındaki artışın %410 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ülkenin ilgili üründe tüm ithalattan aldığı pay, miktar temelinde, 2004 yılında %7,25 iken 2005 yılında bu oran %9,43’e ve 2006 yılında %11,17’ye yükselmiş; 2007 yılında her ne kadar %10,55’e gerilese de, 2008 yılında %15,92 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Orijinal önlemin alındığı 2004 yılında 730 ton olarak gerçekleşen çekmece raylarının yer aldığı mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya ithalatının, 2005 yılında %59’luk artışla 1.160 tona, 2006 yılında %16’lık artışla 1.351 tona, 2007 yılında %152’lik artışla 3.411 tona ve 2008 yılında %68’lik artışla 5.724 tona çıktığı görülmektedir. 2004-2008 döneminde ÇHC’den gerçekleşen söz konusu ürün ithalatı miktar olarak %684 oranında artmıştır. Değer bazında ise söz konusu ürünün ithalatı 2004 yılında 1.412.053 ABD Doları iken, 2005 yılında %89’luk artışla 2.663.568 ABD Doları’na, 2006 yılında %55’lik artışla 4.121.156 ABD Doları’na, 2007 yılında %158’lik artışla 10.626.639 ABD Doları’na ve 2008 yılında %46’lık artışla 15.462.115 ABD Doları düzeyine yükselmiştir. Değer bazında 2004–2008 dönemi arasında söz konusu ürünün toplam ithalatındaki artışın %995 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ülkenin ilgili üründe tüm ithalattan aldığı pay, miktar temelinde, 2004 yılında %14,60 iken 2005 yılında bu oran %15,32’ye yükselmiş, 2006 yılında %11,64’e düşse de 2007 yılında %22,17’ye ve 2008 yılında %36,74 seviyesine çıkmıştır.

(4) Orijinal önlemin alındığı 2004 yılında 18 ton olarak gerçekleşen menteşe altlığının da içinde bulunduğu sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya ithalatının, 2005 yılında %453 oranında artışla 99 tona, 2006 yılında %146 oranında artışla 244 tona, 2007 yılında %74 oranında artışla 424 tona ve 2008 yılında %52 oranında artışla 646 tona çıktığı görülmektedir. 2004-2008 döneminde ÇHC’nden gerçekleşen söz konusu ürün ithalatı miktar olarak %3.499 oranında artmıştır. Değer bazında ise söz konusu ürünün ithalatı 2004 yılında 76.563 ABD Doları iken, 2005 yılında %344 artışla 339.931 ABD Doları, 2006 yılında %218 artışla 1.082.538 ABD Doları, 2007 yılında %95 artışla 2.116.084 ABD Doları ve 2008 yılında %55 artışla 3.285.569 ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Değer bazında 2004–2008 dönemi arasında söz konusu ürünün toplam ithalatındaki artışın %4.191 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ülkenin ilgili üründe tüm ithalattan aldığı pay, miktar temelinde, 2004 yılında %5,88 iken 2005 yılında %23,96’ya, 2006 yılında %46,20’ye, 2007 yılında %58,18’e ve 2008 yılında %72,02 seviyesine çıkmıştır.

Soruşturma konusu ithalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 12- (1) Soruşturma konusu menteşelerin Türkiye’ye genel ithalatının ortalama birim fiyatı, 2004 yılında 5,05 ABD Doları/Kg, 2005 yılında 5,15 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 5,11 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 5,37 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 6,96 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Aynı ürünün, ÇHC menşeli olanlarının Türkiye’ye ithalatının ortalama birim fiyatı ise 2004 yılında 4,82 ABD Doları/Kg, 2005 yılında 5,75 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 6,17 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 6,59 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 5,54 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2004-2008 döneminde sırası ile 5,07 ABD Doları/Kg, 5,09 ABD Doları/Kg, 4,97 ABD Doları/Kg, 5,22 ABD Doları/Kg ve 7,23 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan, menteşeler için 2004 yılında dünya ortalamasının altında olan ÇHC fiyatları her ne kadar 2005-2007 döneminde dünya ortalamasını üstüne çıksa da 2008 yılında tekrar dünya ortalamasının altına indiği görülmüştür.

(2) Çekmece raylarının içinde bulunduğu soruşturma konusu “mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya”nın Türkiye’ye genel ithalatının ortalama birim fiyatı, 2004 yılında 3,65 ABD Doları/Kg, 2005 yılında 3,25 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 3,62 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 3,92 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 4,63 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Aynı ürünün, ÇHC menşeli olanlarının Türkiye’ye ithalatının ortalama birim fiyatı ise 2004 yılında 1,93 ABD Doları/Kg, 2005 yılında 2,30 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 3,05 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 3,12 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 2,70 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2004-2008 döneminde sırası ile 3,94 ABD Doları/Kg, 3,42 ABD Doları/Kg, 3,69 ABD Doları/Kg, 4,15 ABD Doları/Kg ve 5,75 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan, 2004 yılında alınan önleme rağmen söz konusu ürünler için ÇHC fiyatlarının 2004-2008 döneminde sürekli olarak dünya ve diğer ülke fiyatlarının altında seyrettiği görülmüştür.

(3) Menteşe altlığının içinde bulunduğu soruşturma konusu “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya”nın Türkiye’ye genel ithalatının ortalama birim fiyatı, 2004 yılında 4,74 ABD Doları/Kg, 2005 yılında 4,76 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 6,43 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 6,21 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 6,15 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Aynı ürünün, ÇHC menşeli olanlarının Türkiye’ye ithalatının ortalama birim fiyatı ise 2004 yılında 4,27 ABD Doları/Kg, 2005 yılında 3,43 ABD Doları/Kg, 2006 yılında 4,43 ABD Doları/Kg, 2007 yılında 4,99 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 5,09 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2004-2008 döneminde sırası ile 4,76 ABD Doları/Kg, 5,17 ABD Doları/Kg, 8,14 ABD Doları/Kg, 7,90 ABD Doları/Kg ve 8,89 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan, 2004 yılında alınan önleme rağmen söz konusu ürünler için ÇHC fiyatlarının 2004-2008 döneminde sürekli olarak dünya ve diğer ülke fiyatlarının altında seyrettiği görülmüştür.

                Soruşturma konusu ithalatın tüketime göre değişimi

        MADDE 13- (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi hesaplanırken 2005-2008 dönemi için şikâyetçi yerli üreticiden (Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.) temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıla ait toplam ithalat değerleri toplanmıştır.        (2) 2005 yılında menteşeler için 100 olan tüketim endeksinin 2006 yılında 120, 2007 yılında 145 ve 2008 yılında 128 olduğu görülmüştür.  2005 yılında çekmece rayları için 100 olan tüketim endeksinin 2006 yılında 104, 2007 yılında 123 ve 2008 yılında 147 olduğu görülmüştür.

(3) ÇHC menşeli menteşelerin Türkiye tüketimi içindeki seyri incelendiğinde, 2005 yılında endeks değeri 100 olan ÇHC’nin pazar payının, 2006 yılında 134’e, 2007 yılında 150’ye ve 2008 yılında 228’e ulaştığı görülmektedir. Yerli üretim dalının 2005 yılındaki 100 olan pazar payı endeks değeri, 2006 yılında 89’a, 2007 yılında 72’ye ve 2008 yılında 71’e gerilemiştir.

(4) ÇHC menşeli çekmece raylarının Türkiye tüketimi içindeki seyri incelendiğinde, 2005 yılında endeks değeri 100 olan ÇHC’nin pazar payının, 2006 yılında 91’e düştüğü ancak daha sonra hızlı bir artış eğilimine girerek, 2007 yılında 194’e ve 2008 yılında 329’a ulaştığı görülmektedir. Yerli üretim dalının 2005 yılındaki 100 olan pazar payı endeks değeri, istikrarlı bir düşüş eğilimi içinde 2006 yılında 79’a, 2007 yılında 63’e ve 2008 yılında 59’a gerilemiştir.

Soruşturma konusu ithalatın iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 14- (1) Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla önlem konusu ülkenin fiyatlarına ve fiyat kırılmasına bakılmıştır.

(2) TÜİK istatistiklerindeki soruşturma konusu ülkenin fiyatları ile diğer ülke fiyatları karşılaştırıldığında, bu ülkenin genel ihracat stratejisinin temel olarak düşük fiyata dayalı olduğu anlaşılmıştır.

(3) Yapılan hesaplamada soruşturma konusu ürünlerin dampinge karşı vergi dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuş ve bu fiyatlar yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılarak fiyat kırılmaları hesaplanmıştır. Buna göre menteşeler ve çekmece raylarında 2008 yılı için hesaplanan fiyat kırılmaları sırası ile CIF değerin %66’sı ve %48’i oranındadır.

(4) Yürürlükteki damping önlemine rağmen soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın hala yerli üretim dalı fiyatlarını kırabiliyor olması mevcut önlem seviyesinin yetersiz olduğunu göstermiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15- (1) Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen şikâyetçi yerli üretici Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin verileri dikkate alınmıştır. Söz konusu zarar incelemesi 2005–2008 dönemi için yapılmıştır.

 (2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır.

a) Üretim

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde 2005 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2006 ve 2007 yılında artarak sırası ile 101 ve 108’e ulaşmış; ancak 2008’de tekrar düşerek 96 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında 2005 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında gittikçe düşerek sırası ile 98, 93 ve 87 olarak gerçekleşmiştir.

b) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşeler için üretim kapasitesi 2005-2007 döneminde sabit kalmış; ancak 2008 yılında, daralan pazar ve düşen üretim nedeniyle bazı makineler üretim hattından çıkarılmış, dolayısıyla bu yıla ilişkin kapasitede bir düşüş gözlemlenmiştir. 2005-2007 yılında 100 olan kapasite 2008 yılında 75’e gerilemiştir.  Kapasite kullanım oranı 2005-2008 döneminde sırasıyla %45, %46, %49 ve %58 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında görülen kapasite kullanım oranındaki artışta bu yıl gözlemlenen kapasite düşüşü önemli rol oynamıştır.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece rayları için üretim kapasitesi 2005-2007 döneminde 100 olarak gerçekleşmiş, 2008 yılında 114’e yükselmiştir. Kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde sırasıyla %72, %70, %66 ve %54 olarak gerçekleşmiştir.

c) Satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde yurt içi satış miktar endeksi 2005 yılında 100 olarak alındığında, 2006’da 107’ye çıkmış; ancak takip eden 2007 ve 2008 yıllarında düşüş eğilimi göstererek sırası ile 104 ve 90’a gerilemiştir. 2005-2008 döneminde yurtdışı satış endeksi sırası ile 100, 95, 113 ve 118 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2005 yılında 100 olan endeks değeri, 2006’da 105’e çıkmış; ancak,  2007’de 103’e, 2008’de 86’ya gerilemiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında yurt içi satış miktar endeksi 2005 yılında 100 olarak alındığında, 2006’da 102’ye çıkmış; ancak takip eden 2007 ve 2008 yıllarında düşüş eğilimi göstererek sırası ile 95 ve 89’a gerilemiştir. 2005-2008 döneminde yurtdışı satış endeksi sırası ile 100, 89, 89 ve 85 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2005 yılında 100 olan endeks değeri, 2006’da 99’a, 2007’de 91’e gerilemiş, 2008 yılında ise 2005 yılındaki başlangıç seviyesi olan 100’e dönmüştür.

d) Yurt İçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde 2005 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi reel birim satış fiyat endeksi, 2006’da 98’e gerilemiş, 2007 yılında 99’a çıksa da 2008 yılında 95’e düşmüştür.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında 2005 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi reel birim satış fiyat endeksi, 2006’da 98’e, 2007’de 96’ya gerilemiş,  2008 yılında ise  113’e çıkmıştır.

e) Pazar Payı

(1) Yerli üretim dalının menteşeler için pazar payının endeks değeri 2005 yılında 100 olarak alındığında, 2006 yılında 89’a, 2007 yılında 72’ye ve 2008 yılında 71’e düşmüştür.

(2) Yerli üretim dalının çekmece rayları için pazar payının endeks değeri 2005 yılında 100 olarak alındığında, 2006 yılında 79’a, 2007 yılında 63’e ve 2008 yılında 59’a düşmüştür.

f) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde stok verileri incelendiğinde, 2005 yılında 100 olan stok düzeyi endeksinin, 2006 yılında 63’e düşüp 2007 yılında 128’e yükseldiği ve 2008 yılında 99 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında stok verileri incelendiğinde, 2005 yılında 100 olan stok düzeyi endeksinin, 2007 ve 2008 yıllarında sırası ile 167 ve 169 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

g) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde 2005 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi, 2006’da 89’a düşmüş, 2007’de 90’a yükselmiş, 2008’de ise 81 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında 2005 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi, 2006’da 98’e düşmüş, 2007 ve 2008’de yükselerek sırasıyla 114 ve 182 olarak gerçekleşmiştir.

h) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşeler üretiminde çalışan işçilerin 2005 yılında 100 olan aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi, 2006 yılında 96’ya gerilemiş 2007 yılında 102’ye çıkmış, 2008 yılında ise tekrar 96 olarak gerçekleşmiştir.

 (2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece rayları üretiminde çalışan işçilerin 2005 yılında 100 olan aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi, 2006 yılında 87’ye gerilemiş 2007 yılında 92’ye çıkmış, 2008 yılında ise tekrar düşerek 75 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalında menteşeler için çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2005-2008 döneminde sırasıyla 100, 114, 120 ve 119 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalında çekmece rayları için çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2005-2008 döneminde sırasıyla 100, 101, 81 ve 48 olarak gerçekleşmiştir.

i) Maliyetler

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 97’ye düşmüş, ancak takip eden dönemde artış eğilimine girerek 2007 yılında 105’e ve 2008 yılında 115’e yükselmiştir. Birim sınaî maliyet endeksi de ticari maliyet endeksine paralel bir seyir izlemiş 2005-2008 döneminde sırası ile 100, 97, 109 ve 112 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 97’ye ve 2007 yılında 94’e düşmüş ancak 2008 yılında tekrar yükselerek 123 olarak gerçekleşmiştir. Birim sınaî maliyet endeksi de ticari maliyet endeksine paralel bir seyir izlemiş 2005-2008 döneminde sırası ile 100, 96, 95 ve 121 olarak gerçekleşmiştir.

j) Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşelerde birim karlılığı 2005 yılında 100 iken, 2006’da 109’a yükselmiş,  2007’de 52’ye düşmüş, 2008 yılında ise zarara dönüşerek -5 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece raylarında birim karlılığı 2005 yılında   -100 (zarar) iken, 2006’da bu zarar -62’ye düşmüş, 2007 ve 2008 yıllarında ise tekrar yükselerek sırası ile  -90 ve -345 olarak gerçekleşmiştir.

k) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu menteşeler satışından elde ettiği nakit akışı endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 110’a çıkmış, 2007 ve 2008 yıllarında sırası ile 68 ve 17’ye gerilemiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu çekmece rayları satışından elde ettiği nakit akışı endeksi 2005 yılında -100 (nakit çıkışı) iken, 2006 yılında -0,2’ye düşmüş, 2007 ve 2008 yıllarında tekrar yükselerek sırası ile -70 ve -659 olarak gerçekleşmiştir.

l) Özkaynak Karlılığı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2005 yılında %10 olan özkaynak karlılığı (Kar/Özkaynak) oranı, 2006 yılında %15’e çıkmış, 2007 ve 2008 yıllarında düşüş eğilimine girerek sırasıyla %12 ve -%21 olarak gerçekleşmiştir.

m) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2005 yılında 100 iken, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 110, 115 ve 140 olarak gerçekleşmiştir.

n) Sermaye Artışı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2005 yılında 100 olan özsermaye endeksi, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 108, 107 ve 78 olarak gerçekleşmiştir.

o) Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

 (1) Menteşeler ve çekmece rayları için yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında, mevcut önleme rağmen 2005-2008 döneminde bu ürünlerin üretim ve yurtiçi satış rakamlarının düştüğü, sınai ve ticari maliyetlerindeki artışları birim satış fiyatlarına yansıtamayan yerli üreticinin birim karlılığının negatife (zarara) dönüştüğü veya zararın daha da arttığı, ilgili ürün stoklarının arttığı, yerli üreticinin menteşe üretimine ilişkin kapasitesini düşürmek zorunda kaldığı, çekmece raylarında ise kapasiteyi arttırmakla beraber bu kapasiteyi kullanma olanağı bulamadığı, brüt işçi ücretlerinin düştüğü,  firma tevsi ve yenileme yatırımlarının azaldığı ve firma net karlılığının negatife dönüştüğü tespit edilmiştir. Bu veriler alınan damping önleminin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerindeki bozulmanın önünü kesmede yetersiz kaldığını göstermektedir.

(2) Zarar inceleme döneminde damping önleminin varlığına rağmen yerli üretim dalının iç pazardaki payının menteşeler için %54’ten %39’a gerilerken, çekmece rayları için %48’den %28’e gerilediği; aynı dönemde, dampingli ithalatın iç pazardan aldığı payın menteşeler için %4’ten %10’a, çekmece rayları için %8’den %26’ya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu oranlar damping önleminin yerli üretim dalının zararını bertaraf etmede yetersiz kaldığını, mevcut önlem seviyesiyle dampingli ithalatın yerli üretin dalının pazar payını almaya devam edip, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde bozulmalara yol açtığını göstermektedir.

(3) Yukarıdaki veriler ışığında, önlemin yürürlükten kalkması durumunda, devam eden damping ile yerli üretim dalında halen devam eden zararın artarak devam etmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Üçüncü Ülkelerden İthalat

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 16- (1) Soruşturma konusu üründe ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan menteşe ithalatının genel ithalat içindeki payının, önlemin yürürlüğe girdiği 2004 yılında %92,8 iken, 2005 yılında %90,6’ya, 2006 yılında %88,8’e, 2007 yılında %89,4’e ve 2008 yılında %84,1 seviyesine gerilediği tespit edilmiştir. ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan çekmece rayları ithalatının genel ithalat içindeki payının da menteşelerle paralellik arzedip 2004-2008 döneminde sırası ile %85,4, %84,7, %88,3, %77,8 ve %63,3 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Bu oranlar mevcut önlemin dampingli ithalatın önünü kesemediğini, önleme rağmen dampingli ithalatın toplam ithalattan aldığı payın artmaya devam ettiğini göstermektedir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 17- (1) Soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ithalatın dampingli olarak devam ettiği, mevcut dampinge karşı önleme rağmen yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tuttuğu; bu nedenle mevcut dampinge karşı önlemin devam eden damping ve fiyat baskısı nedeniyle yerli üretim dalında dampingli ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldırmak için yetersiz kaldığı anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakan onayı ile 2004/3 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde karşısında gösterilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe

Dampinge Karşı

Önlem

(ABD Doları/KG)

8302.10.00.00.00

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

1,64

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

0,75

 

Uygulama

MADDE 18- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.