17 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27644

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

             “h) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karşılığı elden teslim edilme, faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi,

             ı) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

             “2/8/2010 tarihinden önce yapılmış olan başvurular

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2/8/2010 tarihinden önce yapılmış olan başvurular ile başlatılmış incelemeler hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2/8/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/1/2009

27099

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2009

27296