17 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27644

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 –  28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez. Bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, başvurunun veya teklifin geçerli olduğuna dair başvuruların öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararı verilen hallerde, idarenin ihalenin iptali kararını geri almaması durumunda iptal kararına karşı doğrudan idari yargı mercilerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.”

             MADDE 2 – Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

             “(3) Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikayet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.”

             MADDE 3 – Anılan Tebliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

             “(2) İtirazen şikayet başvuru dilekçesinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan asgari bilgilerin yanısıra; başvuru bedelinin ve Bakanlar Kurulu tarafından başvuru teminatı alınmasına karar verilmesi durumunda başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak itirazen şikayet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.”

             MADDE 4 – Anılan Tebliğin “Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği” başlıklı 3 numaralı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Anılan Tebliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

             “2/8/2010 tarihinden önce yapılmış olan başvurular

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular ile başlatılmış incelemeler hakkında başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümleri uygulanır.”

             MADDE 6 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinde, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ise 2/8/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

“EK-3: Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği

 

(İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)

 

Tebligatın yapılış şekli1

İadeli taahhütlü mektupla gönderilme tarihi     ¨ Tarih: ../… /

İmza karşılığı elden teslim tarihi                       ¨ Tarih: ../… /

Faksla gönderilme tarihi                                    ¨ Tarih: ../… /

E-posta ile gönderilme tarihi                             ¨ Tarih: ../… /

Başvuru konusu ihalenin adı ve ihale kayıt numarası

 

İhale tarihi

 

İhale kararının onaylandığı tarih

 

Başvuru sahibi

(Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı-soyadı, adresi)

Başvuru sahibinin ehliyeti

(Aday / İstekli / İstekli olabilecek / Diğer)

Başvuru dilekçesinin idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı

 

Başvuru üzerine hangi tarihte karar alındığı

 

Varsa başvuru üzerine alınan diğer kararlar ve yapılan işlemlerin özeti

(Bu bölümde şikayet başvurusu üzerine, varsa raportör tayini veya diğer idarelerden bilgi belge istenilmesi gibi alınan ara kararlar ve yapılan işlemlerin özetine yer verilecektir.)

Başvuru sahibinin ileri sürdüğü iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti:

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi:

 

 

 

Kararın dayandığı hukuki sebepler, gerekçeleri ve sonucu:

 

 

Şikâyetin haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler:

 

 

Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi2

 

 

İhale Yetkilisi

Adı SOYADI

Unvanı

İmzası”

 

1          Bu kısım şikayet başvurusu üzerine alınan kararın gönderildiği tarihte uygun kutucuk işaretlenerek doldurulacaktır. Elektronik posta veya faksla yapıla bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkılmak suretiyle teyit edilecektir.

2          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği belirtildiğinden, kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.