9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toprak ve Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toprak ve Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma  Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toprak ve Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (TOSKAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toprak ve Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toprak ve Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toprak ve Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1)  Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Ulusal ve uluslararası boyutlarda toprak ve su kaynaklarının araştırmalarını yapmak, bu kaynaklarla ilgili eğitim, bilimsel yayın ve yazım konularını gerçekleştirmek,

             b) Merkezin amaçlarıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve planlamayı sağlayarak, kısa ve uzun vadeli etkilere karşı iyileştirme ve koruma çalışmaları planlamak ve yürütmek,

             c) Toprak ve su kaynakları potansiyelini ve bu potansiyelin geliştirilmesi imkânlarını, Eskişehir ve çevresi başta olmak üzere, Türkiye genelinde incelemek,

             ç) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, basın ve kamuoyu ile devamlı temas halinde olmak ve işbirliği yapmak; toprak ve su kaynaklarının etkili kullanımı yönünde son gelişmeleri yakından takip ederek araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında kamuoyu ile paylaşmak ve uygulama esnasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

             a) Toprak ve su kaynaklarının etkili kullanımı yönünde bölgedeki ilgili kurumlara bilgi vermek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

             b) Küresel iklim değişikliği ile bölgedeki toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

             c) Yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilgili bir envanter oluşturmak ve bölgedeki hidroelektrik enerji potansiyelinin etkili kullanımı yönünde araştırmalar yürütmek,

             ç) Eskişehir ve çevresi başta olmak üzere yurdun diğer yörelerindeki toprak ve su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyo-ekolojik araştırmalarını yapmak, bu kaynakların ekonomik ve güvenli kullanımı yönünde araştırmalar gerçekleştirmek, bu amaçla yapılacak araştırmaları yönetmek, özellikle bu kaynakların radyoaktif ölçümlerini yapmak ve ilgilileri bilgilendirmek,

             d) Dünyada yapılan ve yapılmakta olan tarım alanları ile ilgili toplulaştırma projelerini incelemek, bu konudaki gelişmeleri takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,

             e) Toprak ve su kaynakları ile ilgili lisans ve lisansüstü derslerin öğretim programlarına alınması için gerekli çalışmaları yapmak, konuyla ilgili yapılacak yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalarda disiplinler arası koordinasyonu sağlamak,

             f) Farklı disiplinlerin katılımı ile toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve etkili kullanımı yönünde yöresel ve bölgesel projeler geliştirmek ve bu amaçla hazırlanan projelere destek olmak,

             g) Bölge için uygun bahçe ve tarla bitkilerinin üretiminde zorlukları tespit etmek ve bu konuda çözüm yöntemleri üretmek, özellikle bölge için uygun endüstriyel bitkilerle ilgili bir envanter oluşturmak ve bu bitkilere dayalı sanayi tesislerinin kurulması, yenileştirilmesi, bu tesislerde üretim artışının sağlanması konusunda araştırma yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

             ğ) Toprak ve su kaynakları ile ilgili yeni gelişmeler konusunda kurslar, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenlemek,

             h) Toprak ve su kaynakları ile ilgili çalışma ve araştırmaları toplayan bir veri bankası oluşturmak ve arşiv kurmak, Merkez tarafından yapılan çalışma ve araştırmaları yayınlamak, dağıtımını sağlamak,

             ı) Bölgenin toprak ve su kaynaklarının etkili kullanımı için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Araştırma Grupları

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Müdür Yardımcıları,

             c) Yönetim Kurulu,

             ç) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite içinden ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

             e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Müdür yardımcıları ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir.  Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder.

             (2) Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmektir.

             Yönetim kurulu

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversitenin öğretim elemanları arasından göstereceği on aday arasından Danışma Kurulu tarafından üç yıl için seçilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

             (3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek, çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

             c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak,

             ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin İnşaat, Jeoloji ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin, Fen Edebiyat Fakültesinin Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinin bölüm başkanları ile ilgili anabilim dalı başkanları; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanları; Ziraat Fakültesi Dekanı ve Dekan yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri            

             MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

             b) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

             Araştırma grupları

             MADDE 15 – (1) Araştırma grupları, Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Araştırma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan araştırma grubunun, Müdüre, yürütülen proje ile ilgili bir rapor sunması gerekir.

DÖRDÜNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.