9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Eskişehir Osmangazi  Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Yaz Okulunda toplam en çok 12 kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Ancak genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenci 15 kredi değere kadar derse kayıt yaptırabilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.