9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Eskişehir Osmangazi  Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  ÖNLİSANS LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına yatay ve dikey öğrenci geçişleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur. Ayrıca, yatay geçiş yolu ile veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca kabul edilen eşdeğer dersler için de (MU) notu verilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğrenci ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre harf notuna dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı Senatoca belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar genel not ortalamasına katılır.

             Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı  dersleri için  verilen MU (Muaf) notları genel not ortalamasına katılmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci, Geçici 2 nci ve Geçici 4 üncü  maddeleri  yürürlükten kaldırılmış ve Geçici 3 üncü maddenin numarası Geçici 1 inci madde  olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.