9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/11/1996 tarihli ve 22828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             “a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations  (GRE) veya Graduate Management Admission Test  (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak tanınan sınavların birinden en az 50 veya eşdeğeri puan alması, yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan alması gerekir.

             Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların; ÜDS veya KPDS’den 65, uluslararası yabancı dil sınavlarından olan TOEFL veya IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversite Senatosunun öngördüğü puanı almış olmak gerekir. Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan ve programlara kabul edilen, ancak yabancı dil puan koşulunu sağlamayanlara en çok bir takvim yılı ek süre verilir. Bu süre öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yabancı dil puanını sağlayamayan öğrenciler, yukarıda belirtilen ek süre içerisinde istemeleri halinde, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarına girebilirler. Seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler başvurdukları programlara başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise isterlerse Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl süre ile hazırlık sınıfına devam ederler. Bu öğrencilere, 15/3/2010 tarihli ve 27522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.”

             “Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nde yapılan Türkçe sınavından son iki yıl içinde A  düzeyinde puan almış olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.60, 100 üzerinden en az 65, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.20, 100 üzerinden en az 80 olması, ayrıca ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır; başarılı olan öğrenciye YT, başarısız olan öğrenciye YZ notu verilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Tez danışmanı, uzmanlık alan dersi açma istek belgesiyle talepte bulunmak koşuluyla, öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl danışmanlığını yürüttüğü tüm yüksek lisans öğrencileri için haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş ve danışman öğretim elemanının katılımında haftada üç saat uzmanlık alan dersi açabilir.

             Uzmanlık alan dersi, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen programın tamamlanması için gerekli ders sayısına ilave edilemez. Uzmanlık alan dersleri tez danışmanının atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az 105 ECTS kredilik ondört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, tez çalışmasından oluşur.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Tez danışmanı, uzmanlık alan dersi açma istek belgesiyle talepte bulunmak koşuluyla, öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl danışmanlığını yürüttüğü tüm doktora öğrencileri için haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş ve danışman öğretim elemanının katılımında haftada beş saat uzmanlık alan dersi açabilir.

             Uzmanlık alan dersi, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen programın tamamlanması için gerekli ders sayısına ilave edilemez. Uzmanlık alan dersleri tez konusunun tez izleme komitesi tarafından kabulünden sonraki yarıyıl başından itibaren başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2010-2011 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.      

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.