9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında ve akademik takvimde gösterilen süre içinde öğrenci katkı payını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen ve katkı payını ödemeyen öğrenciler o öğretim yılında derslere ve sınavlara giremez. Bu suretle kaybedilen süre öğrenim süresine dahildir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazereti nedeniyle kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde iki hafta içinde kaydını yenileyebilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – Eşdeğer eğitim-öğretim programı uygulayan başka tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Öğrenciler yatay geçiş başvurularını akademik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe’dir. Ancak, Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen yabancı dilde de eğitim-öğretim yapılabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – VI ncı sınıf, oniki ay süreli aile hekimliği - internlik dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi müdahaleler, yazdığı hasta müşahadeleri ve epikrizleri, hastalara davranış, nöbetler, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkıları dikkate alınarak ilgili birimin yöneticisince düzenlenen yeterlik belgesi ile değerlendirilir ve sonuç bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki notlara çevrilir.

             VI ncı sınıf stajlarında başarısız olan öğrenciye bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen öğretim süresi elverdiği takdirde başarısız olduğu stajları tekrarlatılır.

             Dokuz yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda, VI ncı sınıfta başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde öğrenciye başarısız olduğu bu stajları, bir öğretim yılı içinde kullanmak koşulu ile birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda başarısız olduğu staj sayısını beş ya da daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan azami eğitim-öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise iki öğretim yılında kullanılmak üzere, ikişer kez stajları tekrar hakkı tanınır. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılarak Üniversite ile ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, eğitim ücretini ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 – Teorik ve laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları gibi pratik dersler ile stajlara devam zorunludur. Bir ders, ders grubu veya stajın sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine, pratik dersler ile staj uygulamalarının en az % 80’ine devam etmek gerekir. Devam durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci, o ders veya stajı tekrarlamak zorundadır. Bir ders grubuna,  belirlenen sınırın üzerinde mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci sonraki ders gruplarına devam edemez ve bulunduğu yılı tekrarlar. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle bir ders grubuna devam edemeyen öğrenci ise o ders grubundan sıfır (0) almış sayılarak kendisine MZ notu verilir ve bir sonraki ders grubuna devam ettirilir. Ancak, yıl içinde mazeretli devamsızlık süresi, o yıla ait ders gruplarının toplam ders saati üzerinden bu maddede belirlenen devamsızlık sınırını aşmadığı sürece öğrenci bu haktan yararlanabilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 22 – Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim döneminde aşağıdaki sınavlar yapılır:

             a) Ara sınav: I inci, II nci ve III üncü sınıflarda her ders grubu sonunda veya yıl boyu okutulan derslerin her yarıyılda yapılan sınavlarıdır.

             b) Yıl sonu genel sınavı: Son ders veya ders grubu sınavının bitiminden en az onbeş gün sonra yapılan ve bütün ders veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

             c) Yıl sonu bütünleme sınavı: Yıl sonu genel sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler için aynı sınav döneminde ve yıl sonu genel sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra yapılan sınavdır.

             ç) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.

             d) Staj sonu bütünleme sınavı: Staj sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler için 1’inci yarıyıl ve ders yılı son stajlarının bitiminden en erken onbeş gün sonra yapılan sınavdır. Tekrarlanan stajlarda bu sınav, tekrarlanılan en son stajın staj sonu sınavından en erken onbeş gün sonra yapılır. 

             e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti veya 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış sağlık raporu nedeniyle ara sınavına katılma hakkı olduğu halde katılamayan ve mazeretleri, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen usulde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için, ilgili koordinatörlükce düzenlenen ve ilan edilen bir günde yapılan sınavdır. Her ders veya ders grubu için birden fazla mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Yıl sonu veya staj sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Bir ders grubunun ara sınav, yıl sonu genel sınavı ve yıl sonu bütünleme sınavında, o ders grubunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı o sınavın notunu belirler. Bir ders grubundaki teorik ve pratik derslerin bir veya daha fazlasından % 50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun % 50’si arasında kalan fark ders grubu sınavı toplam notundan düşülür. Öğrencinin yıl sonu genel sınavına girebilmesi için ders grupları pratik sınavlarının ağırlıklı not ortalamasının % 60 ve üzerinde olması gerekir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4) MZ: Mazeretli devamsız, sınava girme hakkı yok.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış,  (d) ve (e) bentleri ise (c)  ve (ç) bentleri olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.