9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans öğrenimi görecek öğrencilerin kabul ve kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin lisans düzeyinde öğrenim yapan bölümlerinde öğrenci kabulü, kayıtlar, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar, değerlendirmeler, mazeret ve izinler, diploma ve ünvanlar, ilişik kesilmesi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) Dekan: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını,

             c) Dekanlık: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,            

             ç) Fakülte: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,

             d) Fakülte Kurulu: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulunu, 

             e) Fakülte Yönetim Kurulu: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             f) Rektör: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörünü,

             g) Rektörlük: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünü,

             ğ) Senato: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Senatosunu,

             h) Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

             Öğrenci kabulü, kontenjanlar

             MADDE 5 – (1) Fakültenin lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarına, programların özelliklerine göre; yalnızca Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) puanına göre veya YGS puanına ve özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci kabul edilir. Ön kayıt ve yetenek sınavlarının yürütülmesine ilişkin esaslar, sanat dallarına göre adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, ön kayıt ve kesin kayıt sırasında adaylardan istenecek belgeler Senato tarafından belirlenir.

             (2) Öğrenci alınacak eğitim-öğretim programlarının kontenjanları, Fakülte Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile kesinleşir.

             Ön kayıt ve özel yetenek sınavlarının ilanı

             MADDE 6 – (1) Ön kayıt ve özel yetenek sınavlarının tarihleri, Fakülte Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilerek adaylara duyurulur. 

             (2) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge verenlerin veya bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış olanların ise kayıtları iptal edilir.

             Özel yetenek sınavları ve kesin kayıt

             MADDE 7 – (1) Fakülteye ön kayıt yaptıran adaylara, Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav jürileri tarafından baraj sınavı ve kesin kabul sınavından oluşan iki aşamalı özel yetenek sınavı uygulanır. Baraj sınavında başarılı olamayanlar kesin kabul sınavına alınmaz.  

             (2) Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ayrı bölümlerin anasanat dalının özel yetenek sınavlarına en çok üç tercih yapabilir. Aynı bölümün ilan edilen kontenjanı dolmadığı takdirde sınav jürisi adayın ikinci ve üçüncü tercihlerine göre kontenjanını doldurmayan diğer bölümlere kaydırma yapabilir. İki ayrı anasanat dalının özel yetenek sınavlarında başarılı olan adaylar, bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilir.        

             (3) Özel yetenek sınavının baraj sınavında  100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan  kesin kabul sınavında 100 üzerinden en az 60 puan sağlayanlar sınavda başarılı sayılarak, değerlendirmeye alınır. Bu adaylar, Senatoca belirlenen esaslara göre yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilecek başarı puanlarına göre en üst puandan başlayarak seçtikleri bölümün anasanat dalları içinde sıraya konulur. Adayların kontenjan dahilinde Dekanlıkça kesin kayıtları yapılır.    

             (4) Kesin kabul sınavında en az 60 alarak başarılı olduğu halde, yapılan değerlendirme sonucu kesin kayıt için kontenjana giremeyen adaylar puan sıralamasına göre yedek listeye alınır. Açık kalan kontenjanlar, yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre kesin kayıtları yapılarak doldurulur.

             (5) İlan edilen gün ve saatte özel yetenek sınavlarına girmeyen, süresi içinde  kayıtlarını yaptırmayan, ön kayıt ve kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan adaylar, o yıl için haklarını kaybeder.

             Öğrenci katkı payı

             MADDE 8 – (1) Öğrenciler, miktarı, ödeme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca her eğitim-öğretim yılı için belirlenen katkı paylarını akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödemekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, yapılmış işlemler iptal edilir.

             Öğrenci kimlik kartı

             MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen her öğrenciye bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

             Kayıt yenileme

             MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her ders yılı başında ve akademik takvimde gösterilen tarihlerde, bir önceki yıl başarı durumlarına göre ve bu Yönetmelik çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Mazereti nedeniyle süresi içinde kaydını yaptırmayan veya yaptıramayacak durumda olanlar; yarıyılın ilk haftası içinde dilekçe ile Dekanlığa başvurur. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler ders alma ve bırakma günlerinde kayıtlarını yaptırabilir. Ders yılı başında ilan edilen tarihlerde öğrenci katkı payını yatırmayan ve  kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılın derslerine devam edemez ve sınavlarına giremez. Bu suretle kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler, İntibaklar

             Yatay geçiş

             MADDE 11 – (1) Fakülteye diğer yükseköğretim kurumlarından veya Fakülte içi programlardan Yükseköğretim Kurulunca ve Senatoca belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, öğretim programlarındaki farklılıklar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

             (2) Yatay geçiş kontenjanları ve başvuru süreleri, akademik yıl başlamadan en az bir ay önce Rektörlük tarafından duyurulur.

             (3) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

             Dikey geçiş

             MADDE 12 – (1) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Fakültenin ilgili programlarına dikey geçiş yapılabilir.

             İntibaklar

             MADDE 13 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fakültede bir programa yatay ya da dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, o yarıyılın kayıt işlemi sırasında Dekanlığa verir. Belgenin kabulü ve intibakın yapılması; derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

             İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

             MADDE 15 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt olan öğrencilere, lisans öğrenimine başlamadan önce istekleri halinde bir yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi uygulanabilir. Hazırlık eğitiminde geçen süre, öğrencinin lisans öğrenim süresine dahil edilmez.            

             (2) Yabancı dil hazırlık öğrenimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

             MADDE 16 – (1) Öğrenciler, dört yıllık lisans öğrenimlerini en çok yedi yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, yabancı dil hazırlık eğitiminde geçen süre ile bu Yönetmeliğin 34 üncü ve 35 inci maddelerinde belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci bu süreler için katkı payı öder.

              (2) Azami sürenin sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Daha önce hiç alınmamış dersler ile alınıp da devam koşulu yerine getirilmediğinden genel sınav hakkı elde edilemeyen dersler için ek sınav hakları kullanılamaz. Azami öğrenim süresinin sonunda veya ek sınavlar sonunda, öğrenim gördüğü sanat dalından mezun olabilmek için başarması gereken ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki öğretim yılı ek süre verilir. Kendilerine tanınan ek süre içinde öğrencilerin; daha önce almadıkları, alıp da devam etmedikleri veya sınavlarına girip başarısız oldukları derslere; bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıtlarını yaptırarak devam koşulu aranan derslerde devam koşulunu  yerine getirmeleri ve koşulları yerine getirerek ek süre içinde girecekleri sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza indirmeleri zorunludur. Ek süre sonunda üç veya daha az dersten başarısız olan öğrenciler sınırsız sınav hakkından yararlanır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             Öğrenci statüsü

             MADDE 17– (1) Fakültede tam zamanlı öğrencilik esastır.

             Eğitim-öğretim programları ve dönemleri

             MADDE 18 – (1) Fakültede eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre hazırlanır. Her yarıyıl, iki haftası ara sınava ait olmak üzere toplam onaltı haftadır. Ara sınav haftalarında ders yapılmaz. Programın uygulanmasına ilişkin tarih ve süreler Senatoca onaylanan akademik takvimde belirtilir.

             (2) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanıp Senatonun onayı ile uygulanır. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl Mayıs ayında aynı usulle karara bağlanır.

             (3) Dört yıllık lisans eğitim-öğretim programları, ortak zorunlu dersler hariç en az 128 kredilik, ortak zorunlu dersler dahil 240 AKTS kredilik dersleri kapsar.

             (4) Eğitim-öğretim programları, yarıyıl toplam kredisi ortak zorunlu dersler hariç en az 14 kredi, ortak zorunlu dersler dahil 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

             (5) Eğitim-öğretim programları, teorik dersler ve/veya proje, seminer, atölye, laboratuar, staj, okul uygulamaları gibi uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Eğitim-öğretimin özelliğine göre Senato tarafından kabul edilen esaslarda, eğitim-öğretim programında yer alan bazı uygulamalı derslerde öğrencinin uygulamalarda başarılı olma koşulu öngörülebilir. Bu takdirde yıl içi uygulamalarında başarısız olan öğrenciler o dersin genel sınavına giremez.

             (6) Eğitim-öğretim programlarında staj zorunluluğu olan bölümlerde stajla ilgili esaslar, eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak Senato tarafından düzenlenir.

             Yandal ve çift anadal programları

             MADDE 19 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca ve Senatoca belirlenen esas ve ilkeler doğrultusunda yandal ve çift anadal programlarına kayıt yaptırabilir.

             Öğrenci danışmanlığı

             MADDE 20 – (1) Her öğrenciye öğrenimi süresince; kayıt, kayıt yenileme, ders alma ve ders bırakma işlemleri, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında kendisine yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarınca bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim programına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer, ders alma işlemlerinden öğrenci sorumludur.

             (2) Akademik danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülmesi, öğrencinin öğrenim durumunun izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, her bölümde öğrenci izleme dosyası tutulur.

             Ders grupları ve dersler

             MADDE 21 – (1) Fakültede dersler; anasanat atölye dersleri, yan sanat atölye dersleri, kültür dersleri ve ortak zorunlu dersler olmak üzere dört gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler eğitim programlarında kredili veya kredisiz olarak; zorunlu, zorunlu seçmeli ya da seçmeli, önkoşullu olarak gösterilir. Bu derslerden;

             a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

             b) Zorunlu seçmeli dersler: Programa bağlı seçmeli dersler arasından zorunlu seçmeli dersler, bölüm başkanlığınca belirlenen dersler arasından seçilerek alınacak derslerdir. Öğrenci, başarısız kaldığı seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine, varsa, başka seçmeli dersi de seçebilir. Öğrenci, başarısız kaldığı derslerin tekrarında belirlenen sınava girme koşullarını yerine getirmek zorundadır. Seçmeli derslerden;

             1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan da alınabilir.

             2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan, mezun olabilmek için alınması gerekmeyen, ancak, öğrencinin bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla, kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. Bu dersler de alındığında başarılı olunması gereken derslerdir ve programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz.     

             c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

             ç) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

             (2) Bir eğitim-öğretim yılına ilişkin dersler, bir yarıyıl veya iki yarıyıl olarak programlanıp uygulanabilir. Dersler; teorik, uygulamalı, hem teorik hem uygulamalı ya da yalnızca proje, planlama, tasarım, atölye uygulamaları, sergi etkinlikleri veya laboratuar çalışmaları şeklinde yapılabilir.

             (3)  Haftalık ders saati ve sayısı, Fakülte Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Gerektiğinde hafta sonlarında da ders yapılabilir. Bir yarıyıl içinde haftada, 1 saatlik teorik ders 1 kredi; 2-3 saatlik seminer 1 kredi; 2-4 saatlik derse bağlı uygulama, laboratuar, atölye uygulaması, proje, bitirme çalışması ve benzeri faaliyetler 1 kredidir.

             Ders alma ve bırakma           

             MADDE 22 – (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

             (2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Öğrencilerden bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 24 üncü maddesine göre Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle ortak zorunlu dersler hariç, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.

             (3) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri yazmak zorundadır. Genel akademik ortalaması en az 2.50 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren üst yarıyıl/yıl programından, önkoşullu dersler hariç, kredi sınırları içinde, danışman onayıyla ders alabilir.

             (4) Bir yarıyılda, ortak zorunlu dersler hariç, toplam en az 14, en çok 24 kredilik ders alınabilir. Öğrenci zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 14 kredinin altında ders alabilir. Yandal ve çift anadal programı öğrencilerinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri bu toplama dahil değildir. Genel not ortalaması en az 3.00 olan başarılı öğrenciler ile birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler için yarıyıl toplam kredi sınırı Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 28 krediye çıkarılabilir.

             (5) Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders alma ve bırakma günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Yeni alınan dersler için geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

             (6) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

             (7) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez, girse de notu iptal edilir.

             Derslere devam

             MADDE 23 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Mazeretli geçen süreler devamsızlık sayılır. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan bildirim üzerine bölüm başkanlığınca, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

             (2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydıyla, ders sorumlusunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile devam koşulu aranmayabilir.  

             (3) Raporlu geçen sürelerde öğrenciler devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremez. Her ne şekilde olursa olsun bu süreler içinde ders ve sınavlara katılmış olan öğrencilerin devam yönünden derse girdiği saatler ve sınav sonuçları geçersiz sayılır. Rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girmek isteyen öğrencilerin sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. 

             Ders muafiyetleri

             MADDE 24 – (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenen bazı dersler için muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

             (2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek not dökümünde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.

             Diğer üniversitelerden ders alma

             MADDE 25 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmek ve önceden izin almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın genel sınav dönemi sonuna kadar not dökümüne işletebilir. Alınan derslerin öğrencinin lisans programındaki derslere eşdeğer sayılmasına veya derslerin yerine sayılmasına Fakülte Yönetim kurulu karar verir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders kodları ve adları eşdeğer veya yerine sayıldığı derslerin kodları ve adları ile birlikte; alınan diğer dersler ise isteğe bağlı seçmeli ders statüsünde, alındığı üniversitenin ders kodları ve adları ile öğrenci not dökümüne işlenir.

             (2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede getirilen notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır. Ancak, diğer üniversitelerden alınan kredisiz bir dersin Fakültenin öğretim programlarında yer alan kredili bir derse eşdeğer sayılması durumunda eşdeğer sayılan bu ders için öğrenciye YT notu verilir.

             Değişim programları

             MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

             Sınav dönemleri, çeşitleri ve sınavların uygulanması

             MADDE 27 – (1) Sınavlar, Fakülteye bağlı bölümlerde derslerin ve uygulamalı çalışmaların ilgili olduğu yarıyıl/yıl içinde, Senato tarafından belirlenen tarihler arasında, bölümlerce hazırlanan sınav programlarına göre yapılır.

             (2) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve mazeret sınavı olmak üzere dokuz çeşittir. Sınavlar, belirtilen türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

             a) Ara sınav: Her yarıyıl her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, dönem veya bitirme ödevi, diploma çalışması, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına katılmayan öğrenci o ara sınavından 0 (sıfır) almış sayılır. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

             b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenciler ile eğitim-öğretim programında yer alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler genel sınava girebilir.

             c) Bütünleme sınavı: Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

             ç) Seviye tespit sınavı: Yabancı dil seviye tespiti için akademik takvimde ilan edilen günde yapılır.

             d) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen bazı derslerden muafiyet için yarıyıl başında yapılır.

             e) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavları, program haftası ile ders alma ve bırakma günleri arasında yapılır ve akademik takvimde belirtilir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını yarıyıl başlamadan önce yapar ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

             f) Ek sınav: Son sınıf öğrencilerine; azami öğrenim süresinin tamamlandığı yarıyılı izleyen bütünleme sınavlarından sonra devam koşulunu sağladıkları başarısız bütün dersleri için iki ek sınav hakkı verilir.

             g) Sınırsız sınav: Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyılların genel sınav döneminde kullanılır. Azami öğretim süresini doldurmamış olan, ancak genel akademik ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler hariç, sınırsız sınav haklarından yararlanma durumunda olan diğer öğrenciler; program yaptıramaz ve sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam eder.

             ğ) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ara sınav yerine kullanılabilir. Ara sınava girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

             (3) Sınavlar; ilanda belirtilmek suretiyle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olarak veya ödev teslimi şeklinde yapılabilir. Ara sınavlar dışında kalan sınavların yapılacağı yer, sınavın şekli, akademik takvime uygun olarak  gün ve saatleri Dekanlıkça tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce bölümlerde ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ile birden fazla ara sınavın ara sınav notuna katkı oranı ise, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur.

             (4) Sınavlar, o dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Dersi veren öğretim elemanı izinli veya mazeretli olduğu takdirde sınav, bölüm veya program başkanının görevlendireceği konuya yakın öğretim üyesi veya öğretim elemanlarınca yapılır. Anasanat dalı derslerinin genel ve bütünleme sınavları, ilgili bölüm, anasanat ve sanat dalı dersi öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyonlarca yapılabilir.

             (5) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek üzere kimlik belgeleriyle yönetimce istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara alınmazlar.

             (6) Öğrencinin, girme hakkı elde edemediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

             (7) Aynı yıl/yarıyıl dersleri için bir günde üçten fazla ara sınav yapılamaz. Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. 

             (8) Uygulanacak sınav yönteminde yapılacak değişiklik, dersin ait olduğu bölüm başkanlığınca sınavlardan önce ilan edilir.

             (9) Dekan, sınav komisyonlarının doğal üyesi ve başkanıdır. Dekanın bulunmadığı durumlarda ise ilgili bölüm, anasanat ve sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

             Sınav sonuçlarının ilanı

             MADDE 28 – (1) Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde öğrencilere ilan edilerek duyurulur.

             Sınav sonuçlarına itiraz ve notların kesinleşmesi

             MADDE 29 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde Dekanlığa bir dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm başkanı aracılığı ile dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir. Not değişiklikleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve öğrenciye bildirilir. Komisyon tarafından yapılan sınavlara itiraz edilemez.

             Sınav kağıtlarının korunması

             MADDE 30  (1) Yazılı sınav belgeleri bölüm başkanlıklarınca en az iki yıl saklanır.

             Ders başarı notu  

             MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınav başarısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Öğrencinin bir dersteki başarı notu; ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak harf notu ile belirlenir.

             (2) Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için; genel sınav veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden anasanat ve yan sanat derslerinde en az 73 (CB), diğer derslerde ise en az 65 (CC) puan olması gerekir.

             (3) Azami öğrenim süresinin sonunda ek sınav hakkı verilen son sınıf öğrencileri, yıl içi notlarına bakılmadan, ek sınavlarda anasanat ve yan sanat derslerinde en az 73 (CB), diğer derslerde ise en az 65 (CC) puan almaları halinde o dersi başarmış sayılır.

             Notlar ve katsayıları

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde tutularak yapılacak değerlendirme sonucunda öğrencilere verilecek notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

             Başarı Derecesi          Başarı Notu               Katsayı             Puanı

             Pekiyi                               AA                         4.00              94 -100

             İyi-Pekiyi                         BA                         3.50              87 - 93

             İyi                                     BB                         3.00              80 - 86

             Orta-İyi                            CB                         2.50              73 - 79

             Orta                                  CC                         2.00              65 - 72

             Başarısız                           FF                         0.00               0 - 64

             Geçer                                YT                            -                      -

             Kalır                                 YZ                            -                      -

             Muaf                                MU                           -                      -

             Devamsız                         DZ                         0.00                   -

             Sınava Girmedi                 GR                         0.00                   -

             (2) Öğrencinin anasanat ve yan sanat derslerinde başarılı olabilmesi için başarı notunun, 100 tam puan üzerinden en az 73 ve (CB)  olması gerekir. Bu derslerde (CC) notu verilmez, 73 puanın altında not alan öğrenciler (FF) notu ile değerlendirilir.

             (3) Anasanat ve yan sanat derslerine ilişkin bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere;

             a) Bir dersten AA, BA, BB, ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

             b) Bir dersten DZ, GR, FF, ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır ve dersi açıldığı ilk yarıyılda almak ve tekrarlamak zorundadır.

             c) Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler genel sınava alınmaz.

             ç) Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

             d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

             e) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

             f) YZ notu kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.

             g) MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

             Akademik ortalama

             MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalaması hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

             (2) Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Öğrencinin mazereti nedeniyle girdiği mazeret sınav notu sınavın yapıldığı yarıyıl ortalamasında hesaba katılır.

             (3) Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

             (4) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yandal dersleri ile öğretim programında yer almasına rağmen YT, YZ, MU notları alınan dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Çift anasanat dalı derslerinin akademik ortalama hesabında ne şekilde dikkate alınacağı Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinler

             Mazeretler

             MADDE 34  – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.  Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Müdürlüğe verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

             (2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, sağlık raporlarının; 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınması gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez.

             (3) Ayrıca hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması, öğrencinin tutuklu bulunması ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

             (4) Bir yarıyıl içinde mazeretli toplam sürenin, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını aşması durumunda, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır.

             (5) Mazeretli olarak kaybedilen süreler, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir.

             İzinler

             MADDE 35 – (1) Sağlık nedeni hariç, öğrenciye belgeleyeceği önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde, eğitim-öğretim süresince Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıl süre ile izin verilebilir. Kullanılan izin süresi, azami öğrenim süresine eklenir. Bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İlişiğin Kesilmesi, Mezuniyet ve Diploma

             İlişiğin kesilmesi

             MADDE 36 –  (1) Öğrencinin;

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler ve koşullar içerisinde öğrenimini tamamlayamaması,

             b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlığı nedeniyle, tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığının iki yılı aşması ve yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimine devam edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,

             c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

             ç) Kendi isteği ile kaydını alması

             durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Mezuniyet koşulları

             MADDE 37 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:

             a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,

             b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak,

             c) Genel akademik ortalaması en az 2.00 olmak.

             (2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; 10/7/1995 tarihli ve 22339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesince Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.

             Diploma

             MADDE 38 – (1) Fakültenin lisans eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar. Lisans diploması, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Lisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

             (2) Fakültenin lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden lisans programını tamamlayamayan, ancak ilk dört yarıyıla ait tüm derslerinden başarılı bulunan ve dördüncü yarıyıl sonundaki genel akademik ortalaması en az 2.00 olanlara istekleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Ön lisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

             Mezuniyet derecesi

             MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, devam ettikleri bölüm, dal ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme çalışması gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (diploma eki) verilir.

             (2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik ortalaması 3.50 - 4.00 olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik ortalaması 3.00 - 3.49 olan öğrenciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik ortalaması 2.00 - 2.99 olan öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü

             MADDE 40 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda, ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adresine taahhütlü olarak yapılır. Öğrenci adresini değiştirdiğinde Dekanlığa bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, bildirdiği son adresine yapılan tebligat öğrenciye yapılmış sayılır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.