9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yarıyıl kayıtları ve alttan ders alma

             MADDE 4 – Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde; katkı payını yatırmak ve öğrenci işleri otomasyon sisteminden derslerini seçtikten sonra danışmanı ile görüşüp ders kaydını onaylatarak, ders kayıt çıktısını birlikte imzalayıp kaydını yenilemek zorundadır.

             Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, bahar dönemi başında öğrencilerin sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

             Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrencilere, kayıt süresinin bitiminden sonraki üç işgünü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci, o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

             Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar nedeniyle oluşan sorumluluk öncelikle öğrenciye aittir.

             Ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler hariç, geç kayıt nedeniyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

             Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda devamsızlıktan kalmış kabul edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

             Önceki yarıyıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı programındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki yarıyıllara ait dersin devamı alınmış ise bu koşul dikkate alınmaz. Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıtlarında öğrenci işleri otomasyon sisteminden seçtiği yabancı dili izlemek zorundadır. Öğrenci ilk yarıyılda/yılda seçmiş olduğu yabancı dilini daha sonraki yarıyıllarda değiştiremez.

             Eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, başvuruda bulunan öğrenciler için Rektörlük tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda 70 ve daha yukarı not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

             Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

             Harran Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

             İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyıl/yıl eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve en az CC ile başarmış oldukları tüm dersler için üzerinden üç yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler.

             İlgili yönetim kurulunca alınan muafiyet kararında, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin muaf sayılacağı derslerinin toplam kredisi, kayıt yapılan bölümde bir yarıyılda okutulan derslerinin kredisi kadar veya daha fazla olması halinde, öğrencinin muafiyetine karşılık gelen yarıyıl sayısı hesaplanır ve intibakı yapılır. Öğrenci intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren öğrenimine devam eder. Bu süre Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülür.

             Öğrencinin muaf sayıldığı derslerin kredisinin, bölümün o yarıyılında okutulan derslerinin kredisinden az olması halinde, bulunduğu yarıyılın toplam kredisini  geçmeyecek kadar, bir üst yılın aynı yarıyılından ders alabilir.

             Bu durumdaki öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda muafiyet sonrası almış ve başarmış olduğu derslerin sonucunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen üstten ders alma koşullarını yerine getiremediği takdirde, muaf olduğu kredi toplamı kadar bir üst yılın aynı yarıyılından ilgili programın normal ders yükünü geçmeyecek şekilde ders alabilir.

             Öğrenci, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen normal öğretim süresinden önce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan mezun olabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Harran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki eğitim-öğretim süresi aşağıda belirtildiği şekildedir:

             a) Tıp fakültesinde altı yıl,

             b) Veteriner fakültesinde beş yıl,

             c) Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  Sağlık Yüksekokulu ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda dört yıl,

             ç) Bütün meslek yüksekokullarında ise iki yıldır.

             Fakülte ve Yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

             Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için tanınan azami süreler aşağıda belirtildiği şekildedir:

             a) İki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıl,

             b) Dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıl,

             c) Beş yıllık programlar için sekiz yıl,

             ç) Altı yıllık programlar için dokuz yıldır.

             Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içersinde iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda;

             a) Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl ek süre verilir,

             b) Ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme sistemi olan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir,

             c) Bu sınavlar sonucunda üç veya daha az dersten başarısız öğrencilere, bu derslerin döneminde açılacak sınavlarına sınırsız girebilme hakkı tanınır.

             Bu derslerden uygulaması olan ve daha önceden alınmamış dersler dışındaki derslere devam koşulu aranmaz.

             Öğrencinin devamsız olduğu ya da daha önce kayıt yaptırmamış olduğu ders sayısı beş dersi geçerse, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Açılacak sınavlara üst üste üç eğitim ve öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Sınırsız hak sahibi olan öğrenciler, katkı payını ödemek zorundadırlar.

             Haklı ve geçerli bir neden olmadan, 2547 sayılı Kanunda tanınan bu sürelerde öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Öğrencinin yukarıda belirtilen sınav haklarından yararlanabilmesi için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde biriminin öğrenci işleri bürosuna başvuruda bulunması ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı gerekir. 

             İzledikleri programlardan mezun olmak için gerekli bütün dersleri başardıkları halde genel not ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olması nedeni ile mezun olamayan veya ilişikleri kesilme durumuna gelen lisans öğrencilerine not ortalamalarını yükseltebilmeleri amacıyla son dört yarıyılın, önlisans öğrencilerine ise son iki yarıyılın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler dışındakilerden devam şartı aranmaz. Yarıyıl ve ders kayıtları ile ilgili hükümleri yerine getirdikleri halde, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam altı yarıyıl hiç girmeyen veya üst üste iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin % 30’unu ve uygulamaların % 20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini belirten bir dilekçe ile başvurmaları durumunda derslere ve sınavlara alınabilirler.

             Devam yoklamaları, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyılın ders bitiminde dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Devam çizelgeleri ilgili dekanlık/müdürlük tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iki yıl süreyle saklanır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ders tekrarı ve üst sınıftan ders alma

             MADDE 16 – Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam zorunda değildir; ancak ara sınavlarına katılmak zorundadır.

             Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlarına katılmak zorundadır.

             Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

             Sadece uygulamadan ya da teori ve uygulamadan oluşan derslerde, ayrıca uygulama sınavının yapılıp yapılmayacağı ve sınavın yapılacak olması durumunda sınav değerlendirme esasları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

             Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

             Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken dersler programdan çıkarılmış ise öğrenciler bunların yerine ilgili birim kurulunca uygun görülen ve kredi bakımından yakın olan dersleri alırlar. Ancak, eşdeğerliliği kabul edilen bu dersler bir daha değiştirilemez.

             Yılsonu not ortalaması (YNO) 2.00’ın altında olup DC ve DD aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler, bir dersten F veya U kodlu not alan veya dersi alması gereken yarıyılda almayan öğrenciler bu dersleri tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine danışmanın önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile uygun görülen dersleri alabilirler. Öğrenci tekrarlamak ve almak zorunda olduğu bir dersi ilgili yönetim kurulu kararı olmadan ders açıldığı halde iki yarıyıl/yıl üst üste almadığı takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

             Bir öğrencinin her bir dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programda belirtilen yüktür. Ancak, genel not ortalaması en az 3.50 olan ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan öğrenciler danışmanın olumlu görüşüyle, ilgili bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bir üst sınıftan ders alabilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince ders muafiyeti sağlamış öğrenciler hariç, birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Üst yarıyıllardan alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Ancak, yazılı sınav dışındaki sınavlar ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

             Sınav belgeleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iki yıl süreyle saklanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadır. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

             Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 24 – Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. İlgili yönetim kurulları tek ders sınavlarının başvuru süresini ve sınav günlerini belirler.

             Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları tek dersin sınavına girebilmek için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için tek ders sınavından en az CC notu alması gerekir.  Tek ders sınavından alınan not, o dersin başarı notu olarak değerlendirilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Öğrencinin bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60’tır. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.

             Ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60'ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. %40 ve %60'ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

             Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.

             Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun, başarı notuna katkısı %60’tan az olamaz.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 – YNO’su en az 2.00 olan öğrenciler F kodlu dersler hariç diğerlerinden başarılı sayılır. F kodlu dersler, açıldıkları ilk dönemde öncelikle alınarak tekrar edilir.

             Yılsonu itibariyle güz ve bahar YNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Bu durumdaki bir öğrencinin başarılı olabilmesi için, izleyen yarıyılda (güz dönemi) YNO’yu 2.00 ve üzerine çıkartmak amacıyla, alt yarıyıldan başarı notu CC’nin altında olan DC, DD, FD, FF gibi tüm dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edeceği bu derslerle çakışmayacak ve kredi limitini aşmayacak şekilde, içinde bulundukları dönemin derslerini de alabilirler. Bu dönem içerisinde tekrarlamış olduğu şartlı dersler ile bir önceki yılın YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartan bir öğrenci; bahar döneminde şartlı geçtiği DD ve DC dersleri  tekrarlamak zorunda değildir. Fakat güz döneminde tekrarlamış olduğu dersler ile YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartamayan öğrenciler izleyen bahar döneminde de CC’nin altındaki dersleri öncelikle almak zorundadırlar. 

             Bir öğrencinin Üniversitede kayıtlı bulunduğu bölümü/programı başarı ile tamamlayabilmesi için; programda belirtilen tüm ders, uygulama ve stajların her birinden en az DD veya S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 ve üzeri olması gerekir.

             Bulunduğu yarıyılın/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o yarıyıl/yıl  not ortalaması (YNO) 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyılın/yılın sonunda ilan edilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edilmez.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 34 – Üniversite tarafından verilen diplomalar;  iki yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan fakülte programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan tıp fakültesi programı için tıp doktoru diplomasıdır.

             Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere, diplomasını aldığında geri vermek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Ayrıca istedikleri takdirde, bütün öğrenimini kapsayan transkript belgesi de verilir.

             Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz, fotoğraf yapıştırılmaz.

             Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

             Diplomalarda; fakültelerde dekan ve Rektörün, dört yıllık yüksekokullarda müdür ve Rektörün, meslek yüksekokullarında müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

             Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, diploma yerine geçecek ve kayıp nedeniyle verildiğini belirten, diploma bilgilerini taşıyan bir belge düzenlenir. Bu belge fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokullarda müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

             Diplomalar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 36 – Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar, kayıtlı oldukları birimlerine bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kaydını sildiren öğrencilere ödemiş oldukları katkı payı ve ücretler iade edilmez.”

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.