9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YÖNETMELİK

             Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesinde önlisans lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve öğretim programlarına katılan öğrencilerin güz ve bahar yarıyılları dışında yaz ayları içerisinde uygulanan yaz öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve öğretim programları ile diğer üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve  yüksekokulların yönetim kurullarını, 

             b) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

             c) Senato: Üniversite Senatosunu,

             ç) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amacı, Eğitim ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

             Yaz öğretiminin amacı

             MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amacı; yabancı dil hazırlık sınıflarına yönelik başarısız öğrenciler için telafi veya destek eğitimi niteliğinde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz ayları içerisinde uygulanan ek bir eğitim ve öğretim programıdır. Öğrencinin eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenir.

             (2) Yaz dönemi öğretiminde geçen süre eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

             Süre

             MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde eğitim süresi final sınavları süresi hariç yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saatinden az olamaz.

             Açılacak derslerin belirlenmesi ve derslere kayıt

             MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde açılacak önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri, ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve en geç bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçlarını izleyen hafta içinde öğrenci işleri müdürlüğü tarafından ilan edilir.

             (2) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Bu kayıt işlemlerinin tarihleri akademik takvimde belirtilir.

             (3) Yaz öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ve öğrencilerden ders/kredi saati başına alınacak ücret Senatonun teklifi ile Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

             (4) Öğretim planlarında yer alan tüm derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz öğretimi programlarına ertelenemez.

             (5) Bahar yarıyılında izinli sayılan öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu dönemin derslerini yaz öğretiminde alamazlar.

             Kaydı silinme durumuna gelen öğrenciler

             MADDE 8 – (1) Bahar yarıyılı sonu itibariyle kaydı silinme durumuna gelen öğrenciler yaz öğretimine kayıt yaptırabilir. Yaz öğretimi sonunda başarılı olanlar öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilir.

             Dışarıdan öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan dahilinde diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler kabul edilebilir.

             Diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimine devam

             MADDE 10 – (1) Üniversite öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarının düzenlediği yaz öğretimlerine ilgili enstitü, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun uygun görmesi koşuluyla devam edebilir.

             Ders alma

             MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde bir öğrenci toplam 9 krediyi aşmamak koşuluyla en çok üç ders alabilir.

             (2) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait ders programında bulunduğu halde hiç almadığı veya notunu yükseltmek istediği dersleri de alabilir.

             Ders ekleme, bırakma, saklı tutma

             MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulaması yapılmaz ve öğrencilik hakları saklı tutulmaz.

             Başarı değerlendirmesi

             MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslerde en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Başarı notunun belirlenmesinde; 3/1/2010 tarihli ve 27451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (2) Öğrencilerin yılsonu başarı notu, güz ve bahar dönemlerinde alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, genel not ortalaması (GNO)’na dahil edilir; ancak yılsonu not ortalamasına katılmaz. Bu derslerin yaz dönemi öğretiminde alındığı transkriptlerde gösterilir.

             (3) Yaz öğretiminde alınan not kesindir ve ders başarı notu olarak işlenir. Bu uygulama sadece notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için de geçerlidir.

             (4) Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre tabi oldukları ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 14 – (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartının yerine getirilmiş olması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             (2) Yaz dönemi ders geçme sınavında başarılı olamayan öğrenciler o dersleri kayıtlanarak tekrar alabilirler. Ders tekrarında devam zorunlu değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.