23 Haziran 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27620

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

2012 OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK

SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE

VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞLİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) İlgili federasyonlar, il müdürlüğünden gelen raporları da dikkate alarak sporculara ilişkin değerlendirmelerini üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe bildirirler.” 

             MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2009

27200