17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiştir.

             “j) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

             k)Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.