17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

Gedik Meslek Yüksekokulundan:

GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Meslek Yüksekokulunun yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına ve mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Meslek Yüksekokulunun yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organları ile bu organların görevlerine, disiplin işlemlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkan: Gedik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

             b) Müdür: Gedik Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

             c) Mütevelli Heyet: Gedik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

             ç) Vakıf/Kurucu Vakıf: Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfını,

             d) Yönetim Kurulu: Gedik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

             e) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Gedik Meslek Yüksekokulunu,

             f) Yüksekokul Kurulu: Gedik Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

             g) Yüksekokul Sekreteri: Gedik Meslek Yüksekokulu Sekreterini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Akademik ve İdari Organlar, Görevleri, Öğretim Elemanları,

Araştırma-Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri

             Mütevelli heyet

             MADDE 5 –  (1)Yüksekokulun en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder.

             (2) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerini taşıyan,  en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyet en az yedi üyeden oluşur. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli Heyette görev alabilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Müdür dışındaki Yüksekokul mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

             (3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi bitmeden görevden alınmaları için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınması gerekir. Dört yıllık görev süresi dolan Mütevelli Heyet üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

             (4) Müdür, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Müdür, kendisi ile ilgili konularda toplantılara ve oylamaya katılamaz, Mütevelli Heyete başkan seçilemez.

             (5) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından seçilmelerinden/değişikliklerinden itibaren otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

             (6) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan olarak toplanır. Kararlar Mütevelli Heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Mütevelli Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı isteği ile ve/veya Başkan tarafından olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

             (7) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve sürede Müdüre veya Yüksekokulun diğer organlarına devredebilir.

             (8) Mütevelli Heyet üyelerinden birinin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir. Seçilen üye otuz gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

             (9) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Vakıf yönetim organı kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

             Mütevelli heyetin görevleri

             MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

             a) Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil etmek,

             b) 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Yüksekokulun yönetimi ile ilgili koşulları ve standartları belirlemek; Yüksekokulda görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanı ve diğer personelin sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

             c) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Müdürü atamak ve gerek görülmesi halinde aynı esaslar çerçevesinde görevden almak,

             ç) Yüksekokul organlarınca hazırlanan düzenleyici işlemleri inceleyerek karara bağlamak,

             d) 2547 sayılı Kanuna göre Yüksekokulun; yabancı dil hazırlık programı ve okullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin ve akademik birimlerinin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Yüksekokul Kurulu önerilerini inceleyip onaylamak ve gereği için Müdürlüğe bildirmek,

             e) Müdür tarafından hazırlanan Yüksekokul bütçesini onaylamak ve uygulamalarını izlemek,

             f) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin ödeme koşul, şekil ve zamanını tespit etmek,

             g) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını belirleyerek Yükseköğretim Kuruluna önermek,

             ğ) Yüksekokulu, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak,

             h) Yüksekokulun geliştirilmesi yönünde gerekli yatırımları planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

             ı) Eğitim-öğretimin kalite ve standartlarını belirlemek ve uygulanması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

             i) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.

             Başkan

             MADDE 7 – (1) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından dört yıl süre için seçilir. Başkan, üyeler arasından en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak belirler.

             (2) Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süresi biten Başkan ve başkan yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.

             Akademik organlar

             MADDE 8 – (1) Yüksekokuldaki akademik organlar, Devlet meslek yüksekokullarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir.

             (2) Yüksekokulun akademik organları; Müdür, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kuruludur.

             Müdür

             MADDE 9 – (1) Müdür, Yüksekokulun en üst düzeydeki yöneticisidir. Müdür, Mütevelli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle atanır. Gerekli görüldüğü takdirde Müdür aynı usulle görevden alınır. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

             (2) Müdür, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yapar.

             Müdürün görevleri

             MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Mütevelli Heyetin idari, mali ve diğer konularda alacağı kararları uygulamak,

             b) Yüksekokul Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve bu kurulların önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

             c) Mütevelli Heyet ile yükseköğretim kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

             ç) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

             d) Yüksekokula bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

             e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

             f) Yüksekokulun yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını; Yüksekokula bağlı birimlerin, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

             g) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

             ğ) Gerekli gördüğü hallerde, Yüksekokulu oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak,

             h) Bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasını ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçların alınmasını takip etmek,

             ı)Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,

             i) Yüksekokul ile ilgili sorunları Mütevelli Heyet toplantılarına getirmek,

             j) Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin gerçekçi bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

             k) Öğrencilerin kaliteli, bilimsel, çağdaş ve huzurlu bir Yüksekokul ortamında özgür, bağımsız yaratıcılığı ve bilimsel öğreticiliği özendirici, dinamik ve kaliteli bir eğitim görmeleri ve bunların devamlılığı için gerekli sosyal ve kültürel hizmetleri sağlamak ve korumak,

             l) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek,

             m) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Müdür yardımcıları

             MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyet, Müdürün önereceği kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi akademik ve idari konularda görevlendirmek üzere Müdür yardımcısı olarak üç yıllığına atar. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile görevlerinden alınabilir. Müdür, görev başında olmadığı süre içerisinde daha önceden belirlediği yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür atanır.

             Müdür yardımcılarının görevleri

             MADDE 12 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

             a) Yüksekokulun her türlü eğitim, öğretim, yönetim işleri ile öğrencilere ilişkin işlerin yürütülmesinde ve Yüksekokula bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

             b) Müdür tarafından gerekli görüldüğü hallerde Müdüre vekâlet etmek,

             c) Müdür tarafından gerekli görüldüğünde Yüksekokul birimleri üzerinde gözetim ve denetim yapmak,

             ç) Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride bulunmak,

             d) Yüksekokulun akademik birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, bu birimlerin gözetim ve denetimini yapmak,

             e) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

             Yüksekokul kurulu

             MADDE 13 – (1) Yüksekokul Kurulu; akademik bir organ olup, Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Yüksekokulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

             Yüksekokul kurulunun görevleri

             MADDE 14 – (1) Yüksekokul Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, basın, tanıtım ve yayın faaliyetlerini görüşmek, karara bağlamak ve gerektiğinde Mütevelli Heyete sunmak,

             b) Yüksekokulla ilgili mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bildirmek,

             c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak,

             ç) Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak bölüm ve programlarla ilgili Yükseköğretim Kuruluna sunulması için Mütevelli Heyete rapor hazırlamak,

             d) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak,

             e) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

             f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) İdari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak,

             b) Faaliyet plan ve programların uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek,

             c) Yüksekokulda bölümler arası geçiş koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek,

             ç) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek ve karara bağlamak,

             d) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek,

             e) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleme gereklerini karara bağlamak,

             f) Yükseköğretim Kurulunun kararı çerçevesinde; başka bir yükseköğretim kurumunun lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı olan öğrencileri, her iki yükseköğretim kurumunun yetkili organlarının alacağı kararlar doğrultusunda Yüksekokula özel öğrenci olarak kabul etmek,

             g) Mütevelli Heyet veya Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Bölüm/program başkanı

             MADDE 17 – (1) Bölüm/program başkanı; bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi biten bölüm/program başkanı yeniden atanabilir. Bölüm/program başkanı aynı usulle görevden alınabilir.

             (2) Bölüm/program başkanı, görevinin başında bulunamayacağı süreler için yerine Yüksekokulun tam zamanlı öğretim elemanlarından birini vekil bırakır.

             (3) Bölüm/program başkanı, bölüme ait her düzeyde eğitim öğretim, araştırma ve her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

             Öğretim elemanları

             MADDE 18 – (1) Öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyet tarafından yapılır. Öğretim elemanları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, okutman ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev yapan akademik personeli kapsar.

             (2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları Müdürün önerisi ve Başkanın onayı ile atanır. Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

             (3) Öğretim elemanlarının atanmalarında Devlet meslek yüksekokullarına atamalarda aranan şartlara ilave olarak, Yüksekokulun gerekli gördüğü diğer şartlar da aranabilir. Öğretim elemanlarının temini ve atanmasında iş hayatındaki uzmanlık ve deneyimleri de göz önünde bulundurulur.

             (4) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, öncelikle bağlı bulundukları bölüm/program başkanı ve Müdür tarafından izlenir. Öğretim elemanlarının görev tanımları Yüksekokul Kurulunun ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyetçe belirlenir.

             Araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri

             MADDE 19 – (1) Yüksekokul, aşağıda belirtilen konularda araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri yapar:

             a) Eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmeye yönelik çalışmalar yapmak,

             b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyon içerisinde iş başı eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak,

             c) Öğrenciler için, mezun olmalarını müteakip istihdam kaynaklarının yaratılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

             ç) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yapılması için, program geliştirme ve kariyer planlamaları yapmak,

             d) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak,

             e) İhtiyaç duyulacak konularda araştırma-geliştirme plan ve projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

             (2) Sürekli eğitim, mesleki gelişim, yerinde öğrenme ve staj, kariyer planlaması ve mezunla ilişkiler, dış ilişkiler, araştırma-geliştirme, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve benzeri konulardaki koordinasyona ilişkin esaslar, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile ilgili birimlerin koordinasyondan sorumlu görevlileri tarafından Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

             (3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, Yüksekokul ve bağlı birimlerinden istenen bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. Gelen teklifler Müdür tarafından oluşturulan proje değerlendirme komitesince incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir. Değerlendirme yapılırken projenin Yüksekokula sağlayacağı yarar, araştırmalara katkısı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır.

             (4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Yüksekokul dışında danışmanlık yapması için, Yönetim Kurulunun görüşü ve Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe izin verilmesi gerekir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar Yüksekokulda sürdürülmüş sayılır.

             (5) Araştırma, geliştirme, proje, sertifika, kurs ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret Yüksekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

             Yüksekokul idari teşkilatı

             MADDE 20 – (1) Yüksekokul idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

             a) Yüksekokul sekreterliği,

             b İdari ve mali işler birimi,

             c) İnsan kaynakları birimi,

             ç) Öğrenci işleri birimi,

             d) Sağlık kültür ve spor birimi,

             e) Kütüphane ve dokümantasyon birimi,

             f) Enformasyon birimi,

             g) Tanıtım, basın ve halkla ilişkiler birimi,

             ğ) Bilgi işlem, teknik ve idari destek hizmetleri birimi,

             h) Hukuk müşavirliği birimi,

             ı) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi.

             Yüksekokul sekreteri

             MADDE 21 – (1) Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokulun öğretim elemanları dışındaki personelinin amiridir ve Müdüre bağlı olarak görev yapar.

             Yüksekokul sekreterinin görevleri

             MADDE 22 – (1) Yüksekokul Sekreteri aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Mütevelli Heyet, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak,

              b) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunun kararlarını Yüksekokula bağlı birimlere iletmek,

             c) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

             ç) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek,

             d) Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

             e) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

             İdari personel

             MADDE 23 – (1) Yüksekokulda görevli idari personelin atamaları Müdür tarafından ve Mütevelli Heyetin onayıyla yapılır. Diğer personel ve hizmetli personel Yüksekokul Sekreterinin önerisi ile Müdür tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Alınması, Öğretim Dili ve Öğretim Ücreti

             Öğrenci alınması

             MADDE 24 – (1) Yüksekokula kaydedilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir, yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Yüksekokula öğrenciler merkezi yerleştirme sistemi ile alınır.

             (2) Yüksekokula yurt içinden ya da yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Yüksekokul Kurulunca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.

             (3) Yüksekokul öğrencileri hakkında; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Öğretim dili

             MADDE 25 – (1) Yüksekokulda öğretim dili Türkçe’dir. 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Yüksekokulun bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya yabancı dillerde eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.

             Öğretim ücreti

             MADDE 26 – (1) Yüksekokulda yapılan eğitim-öğretim için öğrencilerden, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücreti alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi

             MADDE 27 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun her çeşit gelirleri Yüksekokulda kalır ve hiçbir surette Vakıf varlığına veya hesaplarına geçici olarak dahi intikal edemez.

             (2) Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Yüksekokulun tüzel kişiliği adına tescil edilir.

             (3) Yüksekokul faaliyetlerinin yetkili mercilerce temelli olarak durdurulması halinde Yüksekokulun taşınır ve taşınmaz mallarından olan derslikler, her türden laboratuarlar, kitaplıklar, bunları içeren yapılar, spor tesisleri, öğrenci yurtları ile öğretim elemanları lojmanları gibi eğitim öğretim araç-gereç ve malzemesi ve bunların dışında kalan taşınır ve taşınmaz mallar devir alan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.

             Mali kolaylıklar

             MADDE 28 – (1) Kurucu Vakıf tarafından kurulan Yüksekokul, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklar ile Devlet tarafından vakıf üniversitelerine ve vakıf meslek yüksekokullarına sağlanan bütün imkânlardan yararlanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 29 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi (ita amiri) Başkandır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak kaydıyla ve Mütevelli Heyet kararı ile Müdüre veya diğer yöneticilere devredebilir.

             (2) Harcama yetkilisi; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gelir ve giderlerin etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ve yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur.

             Yüksekokulun gelir kaynakları

             MADDE 30 – (1) Yüksekokulun gelir kaynakları şunlardır:

             a) Kurucu Vakıfça geliri Yüksekokula tahsis edilen kuruluşlar ve kaynaklardan gelen gelirler,

             b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

             c) Yüksekokulun yatırımlarından ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı projelerden elde edilecek gelirler,

             ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

             d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

             e) Yüksekokul dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

             f) Öğrencilerden alınacak ücretler,

             g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler,

             ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

             h) Yayın ve satış gelirleri,

             ı) Diğer gelirler.

             Kaynakların kullanımı

             MADDE 31 – (1) Yüksekokulun inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işleri ve gerekli diğer faaliyetleri için kaynaklarının kullanımı, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Disiplin

             MADDE 32 – (1) Yüksekokuldaki öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği; öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             İzinler ve özlük işleri

             MADDE 33 – (1) Yüksekokulun akademik ve idari personelinin çalışma esasları ve özlük hakları hakkında, 2547 sayılı Kanun ve 28/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

             (2) Akademik ve idari personel, 4857 sayılı Kanun hükümleri dahilinde ücretli izin kullanır. Akademik personelin izin kullanma tarihi, ilgili bölüm/program başkanı veya Müdür tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir. Müdürün izni Başkan, bölüm/program başkanlarının ve birim başkanlarının izni Müdür, diğer akademik personelin izni ise ilgili birim amirinin önerisi üzerine Müdür tarafından verilir.

             (3) Öğretim elemanları dışındaki personelin izinleri Müdürün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.