17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları gibi uygulamalı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı derslerin % 20'sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve NA notu alır. Devamsızlık % 20'yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve FF notu alır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar dereceler ve katsayılar aşağı gösterilmiştir:

                                                                                  Transkriptte gösterilen

Dereceler         Başarı Notu        Katsayı              eşdeğer puan

             Pekiyi                    AA                  4.00                     90-100

             Pekiyi                    BA                  3.50                      85-89

             İyi                          BB                  3.00                      75-84

             İyi                          CB                  2.50                      65-74

             Orta                       CC                  2.00                      60-64

                                            FF                  0.00                       0-59

             (2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

             a) S: Yeterli,

             b) U: Yetersiz,

             c) NA: Devamsız.

             (3) Bunlardan;

             a) (S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

             b) (U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

             c) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

             “(2) Her bir ders kurulu için geçme notu ders kurulu sınav notunun % 50’si ile final notunun % 50’sinin toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur.”

             “(4) Final veya bütünleme sınavından en az 100 tam puan üzerinden 50 puan almak gerekir.”

             “(5) Final veya bütünleme sınavından 75 alan öğrenci için ders kurulu sınavı (ara sınav) notu geçme notu hesaplamasında dikkate alınmaz ve final veya bütünleme sınavından aldığı not geçme notu olarak kabul edilir.”  

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2009

27198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2009

27355