17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

             “e) Kıymetli madenler”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “on” ifadesi “yüz” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.