17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

             “(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden,  atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

             h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

             b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra, yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             c) Enstitüde en az iki yıl çalışmış olmak,

             gerekir

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

             2) Şef veya uzman  kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

             3) Kütüphane Müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak ve şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl ya da kütüphaneci kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.”

             (2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Enstitünün  kendi personeli başvurabilir.

             (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Enstitü personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Görevde yükselme niteliğindeki atamalara ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Enstitü Personel Müdürlüğüne iletilir.

             (2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Enstitüye başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Enstitü personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

             (3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Enstitü Personel Müdürlüğü tarafından incelenir, uygun görülen adaylar görevde yükselme eğitimine alınırlar.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

             “a) T.C. Anayasası;

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3) Devletin temel organları,

             b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

             e) Halkla ilişkiler,

             f) Etik davranış ilkeleri,

             g) Atama yapılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

             (2) Eğitim ve sınavın yüzde kırkı yukarıdaki (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, yüzde altmışı ise (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

             (3) Eğitim ve sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda yapılır.

                (4) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”  

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

             (2) Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

             (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup ta müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

             (4) Görevde yükselme eğitimlerinde; Enstitü öğretim üyeleri ile diğer kurumlardan sağlanacak eğiticilerden ve birim yöneticilerinden eğitimci olarak yararlanılır.

             (5) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

             (6) Hizmet grupları duruma göre ortak konularda birlikte eğitime alınabilir. Sınavları birleştirilebilir.

             (7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz, (g) bendinde yer alan konularda en az kırkbeş saat olmak üzere, toplam en az yetmişbeş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılması gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

             (8) Eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınavı yapan kurum, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere tebliğ eder.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 22 – (1) İlgililer, kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunu beş iş günü  içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 24 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

             (2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı “Değerlendirme Formu” yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2006

26129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/2/2009

27144