17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MERKEZ BİRİMLERİ EVRAK VE DOSYA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/7/1979 tarihli ve 16713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Bakanlığı Merkez Birimleri Evrak ve Dosya Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.