17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRİK, SU VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR İSTASYONLARINA

DAİR KRİTERLER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSGM/2010/13)

             MADDE 1 – 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin 12 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Su sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılır.”

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.