17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM

ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünleri üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 –  (1) Bu Tebliğ’de geçen; 

             a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

             b) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğü’nü, 

             c) Üretici: Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünleri üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

             ç) Yetkili laboratuar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

             d) İnceleme Raporu: Her ürün için fiziksel ve mikrobiyolojik laboratuar testleri (Ek-4),

             e) Teknik Dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanımına Müsaade Edilmeyen Maddeler

             Yasaklı maddeler

             MADDE 5 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

             (2) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerinde kullanılan boyalar Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

             (3) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Bakanlığın web sayfasında yayınlanır. Bu Tebliğ kapsamındaki Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler listedeki maddeleri içeremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim, Etiketleme, Mesul Müdür, Ambalajlama, Teknik Dosya ve

Üretim Yeri Nitelikleri

             Bildirim

             MADDE 6 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

             (2) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin ithalatı sırasında Gümrük İdarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.

             Bildirim usulü

             MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, EK-1A ve EK-1B’de yer alan Bildirim Formunu (Excel formatında) doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait resim ve etiket örneğini elektronik ortamda (PDF/Resim) hazırlayarak Bakanlığa her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

             Değişiklik

             MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bir dilekçe ekinde yeni etiket örneğini gönderecektir.

             Etiket ve Tanıtma, Kullanma Kılavuzu

             MADDE 9 – (1) Etiket ve Tanıtma, Kullanma Kılavuzunda;

             a) Üretici/İthalatçının adı ve adresi,

             b) Üretim yeri adresi/ithal üründe menşe ülke adı,

             c) Ürünün ticari adı,

             ç) İmal tarihi/seri no/raf ömrü,

             d) Ürünün kullanma kılavuzunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen hususlara uygun olacaktır.

             e) Tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılacaktır.

             (2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

             (3) Ürün Tampon ise Kullanma Kılavuzunda, Toksik Şok Sendromu (TSS) hakkında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

             Toksik Şok Sendromu (TSS) nadir görülen ancak ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık olduğu, adet dönemi ile ilişkili olan ve olmayan iki tipinin bulunduğu, adet dönemi ile ilişkili TSS genç ve sağlıklı kadınlarda, adet dönemi ile ilişkili olmayan TSS ise her yaş ve cinsiyette görülebildiği, adet kanaması sırasında tampon kullanan genç, sağlıklı kadınlarda;

             - Yüksek ateş (39 °C veya daha fazla),

             - Güneş yanığı lekelerine benzer, yaygın, kırmızı benekli lekelerin daha ziyade  avuç içi ve ayak tabanında belirgin olarak görülmesi,

             - Hipotansiyon (sistolik kan basıncının 90 mm Hg’nın altına düşmesi), ayağa   kalkınca bayılma veya bayılır gibi olma hissi,

             - Baş dönmesi,

             - Bulantı, kusma veya ishal,

             - Boğaz ağrısı,

             - Aşırı hassasiyet,

             belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda derhal tamponu çıkararak vakit kaybetmeden doktora başvurunuz.

             - Adetle ilişkili TSS öyküsü olan kadınlarda yeniden TSS geçirme riski daha yüksektir. Bu hastalar tampon kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurmalıdır,

             - Tampon günde 4-6 defa (4-6 saatte bir) değiştirilmeli,

             - TSS riskini azaltmak için pedlerle dönüşümlü olarak kullanılmalı.

             Mesul müdür

             MADDE 10 – (1) Üretim yerinde Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager veya Biyolog mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Bakanlığa yeni mesul müdür bildirimi yapılır.

             (2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Ambalajlama

             MADDE 11 – (1) Ürün ambalajları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır.

             Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

             MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında Ek-3’de yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken (Ek-2) şartları sağlamak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yasaklar, Cezaî Müeyyideler ve Son Hükümler

             Denetim

             MADDE 13 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin denetimi Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikâyet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuarda yaptırılır.

             Yasaklar

             MADDE 14 – (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin üretimi ve ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

             (2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

             Cezai müeyyideler

             MADDE 15 – (1) Tebliğ’de belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1A

 

ÜRETİCİ BİLDİRİM FORMU

 

Üreticinin Adı ve Adresi

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

Mesul Müdürün adı ve soyadı

 

24 Saat İçinde Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

 

e-posta Adresi

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)

 

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 


 

EK-1B

 

İTHALATÇI BİLDİRİM FORMU

 

İthalatçının Adı Adresi

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

Yetkili Kişinin Adı ve soyadı

 

24 Saat İçinde Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

 

e-posta Adresi

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)

 

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 


EK-2

 

ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ

 

1-       Yerel üretim yerinin en az 1. sınıf GSM Ruhsatı olacaktır; ithalatçı üretim yerinin ise 1. sınıf GSM Ruhsatı muadili sayılabilecek bir belgesinin olması gerekmektedir.

2-       Üretim yerlerinin ISO 9001 veya muadili sayılabilecek standartlara uygunluğunu gösteren yerel otoriteler tarafından onaylanmış, akredite kalite denetim kuruluşlarınca verilmiş kalite sertifikalarının/belgelerinin bulunması gerekmektedir.

3-       Bina içerisindeki tüm bölümlerde yeterli havalandırma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi bulunmalıdır.

4-       Üretim hijyenik şartlarda yapılmalı, üretim yeri ve fabrika temiz olmalı ve yazılı hijyen programları bulunmalıdır. Üretim yerinde kapalı sistem havalandırma olmalıdır.

5-       Üretim alanına giriş ve çıkış kontrol altına alınmalıdır. Karantina bölümlerinde ret ve kabul bölümü yapılmalı ve karantina, kabul, ret etiketleri hazırlanmalıdır.

6-       Üretim yerleri çalışan personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği hususlarına uygun olmalıdır.

7-       Üretim alanında yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdır.

8-       Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdır.

9-       İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.

10-    Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.

 

 


EK-3

 

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VB. ÜRÜNLERİNİN

TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

1-     Ürüne ait Spesifikasyonlar: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve Türkçe tercümeleri. (Ürünün fiziksel spesifikasyonları ve mikrobiyolojik özellikler orijinali ve tercümesi.)

a.       Fiziksel 

                                                                                       i.    Ebat

                                                                                      ii.    Ağırlık

                                                                                    iii.    Sıvı emme kapasitesi (günlük ped hariç)

                                                                                    iv.    Diğer özellikler

b.      Mikrobiyolojik,

                                                                                       i.    Toplam Aerobik mikrobiyal sayım  cfu/g             <250

                                                                                      ii.    Eger tampon ise toplam aerobik mikrobiyal sayım  cfu/g < 120

                                                                                    iii.    Patojen bakteri       cfu/g        =  0

                                                                                    iv.    Küf ve maya,          cfu/g  <100

c.       İrritasyon Test Raporu

d.      Ürün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili herhangi bir iddia varsa firma bu iddiayı ispatlamak ile yükümlüdür. Destekleyici belgelerin uygun bulunmaması veya eksikliği halinde Bakanlık, bu iddiaların doğruluğunu bilimsel kuruluş görüşü ve akredite laboratuvardan alınmış analiz sonucu ile desteklenmesini isteyebilir.

2-     Ürün Etiket Örneği

3-     Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli)

4-     Mesul Müdür Diploma Fotokopisi

5-     Ticari Sicil Gazetesi

6-     Marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

7-     Serbest Satış Sertifikası (ithal ürünler için)

9-Varsa fason üretim sözleşmesi,

10-Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri

11-Bitmiş Ürüne ait Analiz sertifikası

 

EK-4

 

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VB. ÜRÜNLERİN TEST RAPORU

 

Rapor Tarihi

 

Protokol No

 

Gelen Yazının Tarih ve Sayısı

 

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Firma

 

Numunenin

Sahibi ve Adresi

 

Alındığı Yer - Tarih ve Saati

 

Cinsi- Üretici Firma Adı /Markası

 

Ambalaj Şekli-Miktarı

 

Numune Tutanak Tarih ve No- Mühür

 

Ürün Kodu/Seri No

 

Laboratuar Kabul Tarih ve Saati

 

Numune Giriş No

 

İNCELENEN PARAMETRELER

BİRİM

TEST SONUÇLARI

FİRMA SPESİFİKASYON DEĞERLERİ

METOT

REFERANS

ÖLÇÜM LİMİTİ

FİZİKSEL PARAMETRELER

Ebat

 

 

 

 

 

 

Ağırlık

 

 

 

 

 

 

Sıvı emme kapasitesi

 

 

 

 

 

 

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

Toplam Aerobik mikrobiyal sayım 

cfu/g

 

 

 

<250

 

Toplam Aerobik mikrobiyal sayım  (tampon)

cfu/g

 

 

 

<120

 

Patojen bakteri

cfu/g

 

 

 

0

 

Küf ve maya,

cfu/g

 

 

 

<100

 

SONUÇ

Analiz sonuçları; “Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir.

 

 

 

 

 

Analizi Yapan                                                                                                   Onaylayan

Ünvanı/Adı Soyadı                                                                                    Ünvanı/Adı Soyadı 

İmza                                                                                                                  İmza/Tarih