17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak yeni bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, Öğrencinin başvurusu, EADB’nın önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun kararıyla bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az beş gün öncesine kadar uzatılabilir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, öğrenci EADB’ye başvurur. Öğrencinin düzeltme istemi, EADB’nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az beş gün öncesinde sonuçlandırılmış olması gerekir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Öğrenciye tez danışmanı; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB’nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere en az iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların farklı alanlarda çalışıyor olmaları gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Doktora tezi danışmanları doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Disiplinlerarası programlarda ise biri asıl olmak üzere en az iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların farklı alanlarda çalışıyor olmaları gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla danışmanınca onaylanan doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir."

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.