14 Haziran 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27611

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları çerçevesindeki eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

             b) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanını,

             c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

             ç) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

             d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             e) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             f) Müdür/Müdürlük: Enstitü Müdürünü/Müdürlüğünü,

             g) Öğrenci: Lisansüstü öğrenimi için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

             ğ) Rektör/Rektörlük: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

             h) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

             ı) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

             i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

             Eğitim programları

             MADDE 5 – (1) Enstitüde eğitim ve öğretim dili Fransızca’dır. Ancak, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile bir lisansüstü program Fransızca dışında bir dilde açılabilir veya programa ait derslerin bir bölümü Fransızca dışında bir dil ile yürütülebilir.

             (2) Enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları içerikleriyle birlikte anabilim dallarınca hazırlanır, Enstitü Kurulunda görüşülür ve Senatoya teklif edilir.

             (3) Enstitü Yönetim Kurulu, ortak program yürütülmesine Üniversite ve diğer üniversitelerin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak, Senato onayı ile karar verebilir.

             (4) Yeni program açılması veya mevcut programın kapatılması, ilgili mevzuat hükümlerine göre, anabilim dalının görüşü üzerine Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

             (5) Lisansüstü programlarda hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezleri programın yürütüldüğü dilde hazırlanır. Ancak, bu tezlerin farklı bir dilde yazılmasına, danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalının onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir.

             Kontenjanların tespiti ve ilanı

             MADDE 6 – (1) Açılacak her program için azami öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Enstitüce öğrenci kabul edilecek yüksek lisans ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, son başvuru ve sınav tarihi ile ilgili bilgiler Rektörlük tarafından ilan edilir.

             Sınav jürisi 

             MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınav jürileri; ilan edilen her program için, üç asil, bir yedek olmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü de alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Yüksek lisans programlarına kabul

             MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların programın öngördüğü bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurdukları programın puan türünde, yüksek lisans için 65, tezsiz yüksek lisans için 55 standart puandan az olmamak koşuluyla anabilim dalının önerdiği ve Senatonun onayladığı puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dalının önerisi ve Senatonun kararı ile bu koşullara ek koşullar istenebilir.

             (2) Programın gerektirdiği yabancı dil yeterlik sınavından; yüksek lisans programlarına başvuran adayların en az 70, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların en az 55 puan almaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) yüksek lisans programlarına başvuranlardan en az 70 puan alanlar, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuranlardan en az 50 puan alanlar, yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur. Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan, yukarıda belirtilenlere eşdeğer puan alanlar ilgili yabancı dil yeterlik sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur. Anabilim dalının önerisi ve Senato’nun kararı ile bu puanlar yükseltilebilir.

             (3) Yüksek lisans programlarına başvuran ve bilim sınavında istenen başarıyı gösteren adaylardan, yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olanlar, genel kontenjanlar elverdiği ölçüde yabancı dil hazırlık sınıflarına kabul edilebilir. Yabancı dil hazırlık programlarına ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (4) Bilim sınavında başarılı olan öğrencilerden, yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan ya da en çok bir yıl içerisinde bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygun yeterlik koşullarından birini sağlayanlar eğitimlerine, ilgili yüksek lisans programının takip eden yarıyıldan itibaren devam eder. Aksi halde, ilgili yüksek lisans programına ilişkin haklarını kaybederler.

             (5) Bir yüksek lisans ya da tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunan adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ALES puanı ile, ilgili anabilim dalınca yapılan bilim sınavından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak not sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir.

             Doktora programlarına kabul

             MADDE 9 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; programın öngördüğü bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması, ÜDS'den en az 70 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları, ALES’den başvurdukları programın puan türünde 70, lisans diploması ile başvuranlar için 80 standart puandan az olmamak koşuluyla anabilim dalının önerdiği ve Senatonun onayladığı puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dalının önerisi ve Senatonun kararı ile bu koşullara ek koşullar istenebilir.

             (2) Bir doktora programına başvuruda bulunan adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ALES puanı ile, ilgili anabilim dalı tarafından yapılan bilim sınavından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının en az 70 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak not sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir;

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

             b) Lisans derecesini Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans programı adayları,

             c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

             ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan doktora programı adayları.

             (2) Bilimsel hazırlık programlarına, lisansüstü programlara öğrenci kabulündeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

             (4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

             (5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

             Yabancı öğrenci kabulü

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu adaylarda aranan şartlar şunlardır;

             a) Programın öngördüğü bir lisans diplomasına/doktora için yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve yurt dışından alınan diplomaların ise Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

             b) ALES’den, başvurdukları programın puan türünde bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen standart puanlardan az olmamak koşuluyla anabilim dalının önerdiği ve Senatonun onayladığı puana ya da Graduate Record Examinations (GRE), Graduate Management Admissions Test (GMAT) veya Senatonun onayladığı benzeri bir sınavdan söz konusu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir,

             c) Başvurdukları yüksek lisans programının dilinin anadilleri olması ya da bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yeterlik koşullarından birini sağlamaları gerekir,

             ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden ÜDS'den 70 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir. 

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanların, kabul edildikleri dersin bütün koşul ve gereklerini yerine getirmeleri ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ders ve/veya kredi ücretini yatırmaları gerekir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürebilir. Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin sayısı ikiyi, kredi toplamı altıyı geçemez. Bu öğrencilerin daha sonraki dönemlerde asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kendi anabilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, kaydoldukları programın kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, adayın başvuruda bulunduğu anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.

             (2) Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında ders aşamasında en az bir yarıyılı tamamlayan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, adayın başvuruda bulunduğu anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.

             (3) Yurtdışında bir lisansüstü programını takip ederken Enstitünün yüksek lisans ve doktora programına geçiş için başvuran adayların durumu, ilgili anabilim dalının gerekçeli görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.

             Lisansüstü programlara kayıt

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenimi yapmaya hak kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve adaylar Enstitüce belirlenen süre içinde, gerekli belgelerle Müdürlüğe başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır.

             (2) İlan edilen süre içinde kayıt yaptıramayan, ancak Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen bir mazereti olan adayların sonradan kesin kayıt yaptırmalarına karar verilebilir.

             Kayıt yenileme ve ders değiştirme

             MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Aksi takdirde kayıt yaptırılmamış kabul edilir ve söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir. İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. İlgili tarihlerde kayıt yaptıramayan ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir mazerete sahip öğrenciler, kayıt tarihini takiben en geç bir hafta içinde kayıtlarını yenileme başvurusunda bulunabilir.

             (2) Yeni kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvime göre derslerin başladığı tarihi takip eden ilk üç hafta içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapmak için başvuruda bulunabilir. Ders değişiklik talepleri, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             Kayıt dondurma

             MADDE 16 – (1) Öğrencinin başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl, her bir yarıyıla kaydını yaptırmak koşulu ile kayıt dondurma işlemi yaptırabilir. Kayıt dondurma başvuruları yarıyıl başında, kayıt yenileme dönemi içinde yapılır. Kaydı dondurulan öğrencinin o yarıyıl öğrenim süresine dahil edilmez.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 17 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

             (2) Lisansüstü programlarda açılacak olan dersler ve bu derslerin kapsamları Enstitü Kurulunda görüşüldükten sonra Senatoca karara bağlanır.

             (3) Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Herhangi bir dersten devamını sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

             (4) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan çok olmamak koşulu ile yıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

             Başarı Notu       Katsayı

             AA                       4.00

             BA                        3.50

             BB                        3.00

             CB                        2.50

             CC                        2.00

             F                             0 

             (5) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. 

             (6) Yarıyıl sonu başarı notlarının Enstitü tarafından ilan edilmesini takip eden üç iş günü içerisinde, öğrenci tarafından maddi hata gerekçesiyle nota itiraz edilebilir.

             (7) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yoktur. Öğrenci başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir. Seçime bağlı derslerden başarısız olunduğunda öğrenci, bu dersin yerine danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi alabilir. Ancak bu defa kendisine tekrar hakkı verilmez. Tekrarlanan dersler için, alınan son not geçerlidir.

             (8) Bir öğrencinin not ortalamasının hesaplanması, o derslerdeki yarıyıl sonu başarı notlarının kredi değerleri ile çarpımlarının toplanarak, toplam krediye bölünmesi şeklinde yapılır. Not ortalamasının hesaplanmasında virgülden sonra iki hane yürütülür ve yuvarlatma yapılır.

             (9) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.75,  doktorada ise en az 3.00 olması gerekir.

             (10) Yüksek lisansta genel not ortalaması 2.75’in altında olan öğrenciler öğrenim süresini aşmamak kaydıyla, yarıyıl sonu başarı notları CB veya CC olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilir.

             (11) Doktorada genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler öğrenim süresini aşmamak kaydıyla, yarıyıl sonu başarı notları CB veya CC olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilir.

             Yüksek lisans programları

             MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların Enstitünün hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programları

             Amaç ve kapsam

             MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             (2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ders ve tez çalışması aşamasında her yarıyıl başında kayıt yaptırır.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Süre

             MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Kredili dersleri ile seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler derslerin tamamlandığı yarıyılın sonunda tezlerini Enstitüye teslim edebilir. Tezlerin teslim edilebilmesi için, zorunluluk halleri dışında, tez danışmanının ve tez konusunun belirlenmesinin ve varsa, tez konusu değişikliğinin yapılmasının üzerinden en az bir dönem geçmiş olması gerekir. 

             (3) Kredili dersleri ile seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için danışman ataması, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesin kayıttan sonra en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır ve tez konusu belirlenir. Öğrencinin danışmanı aynı zamanda tez danışmanıdır. Danışman, Üniversitenin öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Tezin niteliğine göre Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığının görevlendirdiği bir öğretim elemanı tarafından geçici olarak yürütülür. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim dalının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Danışman değişikliklerinin en geç, kayıt dönemlerini takip eden bir ay içerisinde Enstitüye bildirilmesi gerekir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ilgili anabilim dalından, en az biri de yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanının bulunması halinde jüri, bu kişinin de katılımı ile birlikte, en az beş kişiden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından, sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Belirlenen sürede gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

             Amaç ve kapsam

             MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

             Danışman atanması

             MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için danışman ataması, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesin kayıttan sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır. Öğrencinin ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak olan danışman, öğretim üyeleri veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri anabilim dalı başkanlığının görevlendirdiği bir öğretim elemanı tarafından geçici olarak yürütülür. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim dalının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. İstisnai durumlar dışında danışman değişikliklerinin en geç, kayıt dönemlerini takip eden bir ay içerisinde Enstitüye bildirilmesi gerekir.

             Süre

             MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, iki yarıyıllık programlar için en fazla dört, üç yarıyıllık programlar için en fazla beş ve dört yarıyıllık programlar için en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 27 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

             Amaç ve kapsam

             MADDE 28 – (1) Doktora programlarının amacı; öğrencinin bilimsel düşünceyi kavramasını sağlamak, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikimi kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 42 kredilik 14 adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Alınacak derslerin en çok 6 kredisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitü bünyesindeki bir başka programda veya bir başka yükseköğretim kurumunda yürütülmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

             Süre

             MADDE 29 – (1) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.

             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması ve tez çalışması

             MADDE 30 – (1) Enstitünün doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için danışman ataması, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesin kayıttan sonra en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar yapılır. Öğrencinin danışmanı aynı zamanda tez danışmanıdır. Danışman, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Tezin konusuna göre Üniversiteden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri, anabilim dalı başkanlığınca görevlendirilmiş bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim dalının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. İstisnai durumlar dışında danışman değişikliklerinin en geç, kayıt dönemlerini takip eden bir ay içerisinde Enstitüye bildirilmesi gerekir.

             Doktora yeterlik sınavı

             MADDE 31 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencisi temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yeterlik sınavına alınır. Öğrenci en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             (2) Doktora yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, bir akademik yıl boyunca görev yapacak doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavları doğrudan yapabileceği gibi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyesi, öğretim üyesi bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde doktora yapmış bulunan öğretim görevlilerinden oluşan sınav jürileri de kurabilir. Sınav jürilerine, öğrencinin danışmanı ve diğer öğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesinin katılması gerekir.

             (3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav doksan dakikadan az, yüzseksen dakikadan fazla; sözlü sınav altmış dakikadan az, yüzelli dakikadan fazla olamaz. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl sonuna kadar tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

             (5) Doktora yeterlik komitesi, gerekli gördüğü takdirde ders yükünü tamamlayan ve en az genel not ortalamasını tutturan öğrencinin dördüncü, lisans derecesi ile kabul edilenler için altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan ders ya da derslerden en fazla altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekizinci yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı da isterse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavını takiben en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Gerekli süre içerisinde tez önerisini sunmayan ya da tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu savunmaya da girmeyen ya da tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı, tez izleme komitesini, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplantıya davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç en geç üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (5)  Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez komiteye rapor sunmayan ya da komite tarafından başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (5) Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ve geniş özetinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Belirlenen sürede gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 37 – (1) 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

             Yürürlük

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.