13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASININ ANA

SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 5988                                                                                                  Kabul Tarihi: 8/6/2010

             MADDE 1 – (1) “Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Ana Sözleşmesi’nde Değişiklik”in onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010