13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki başarısız dersin/derslerin dönemindeki yerine konularak AGNO’su tekrar hesaplanır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 29/3/2010 tarihli ve 27536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/6/2007

26562

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/5/2008

26881