13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/2/2008 tarihli ve 26798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının  (c) bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yüksek lisans programına başvuracak Türk uyruklu öğrenciler için lisans başarı düzeyi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖYSM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES), İngilizce yeterlik sınavı ve yapılacak mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sınavından sayısal puan türünde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek asgari puana sahip olmaları gerekir. Bu puanların alındığı sınavların başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi içerisinde olması gerekir. Değerlendirmelerde ALES puanının ağırlığı %50’den az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise lisans başarı düzeyi, İngilizce yeterlik düzeyi, varsa GRE veya GMAT sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınır.”

             “c) Türk uyruklu öğrenciler için, ALES sayısal standart puanları, yüksek lisans  diploması ile başvuranlar için 55’den az olamaz. ALES sayısal, GRE sayısal veya GMAT puanları, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamak koşulu ile, her yıl başarı taban puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen puanlardan az olmamak kaydı ile FBE tarafından belirlenen taban puanların  üzerinde olması,”

             “ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için doktora programına lisans, yüksek lisans başarı düzeyi, varsa GRE veya GMAT sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınması

             gerekir

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2008

26798

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/3/2009

27186