11 Haziran 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27608

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2010/6)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek ve yürütmektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

             b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğü’nü,

             c) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,

             ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliği’ni,

             d) Genel Sekreterlik: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ni,

             e) Grup: Tanıtım Grubu’nu,

             f) Başkan: Müsteşarlık temsilcisini,

             g) Hesap: İlgili İhracatçı Birliği iştigal alanındaki ürünlerin ihracatından tahsil edilen ek nispi ödemeler ile parasal desteklerden oluşan tanıtım hesaplarını,

             ğ) Müsteşarlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, Müsteşarlık Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,

             h) Çalışma Komitesi: Gruplar bünyesinde alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere oluşturulacak komiteyi,

             ifade eder.

             Kuruluş, Yönetim, Denetim ve Sona Erme

             MADDE 4 – (1) Grup; ilgili Birlik/Birliklerin her birinin ayrı ayrı alacağı Genel Kurul kararına istinaden, TİM'in görüşü ve Müsteşarlık Onayı ile kurulur. İkiden fazla birliğin bulunduğu sektörlerde, birliklerden yarıdan bir fazlasının genel kurullarının bu yönde alacağı karar, diğer birlikler için bağlayıcıdır.

             (2) Grup; Müsteşarlık temsilcisi ile sektör ve/veya üründe faaliyet gösteren Birlik Yönetim Kurulu Başkanı/Başkanlarının ve/veya üyelerinin katılımı ile en az 5 en çok 12 üyeden oluşur. Grubun oluşumuna ilişkin diğer hususlar ilgili grubun çalışma usul ve esasları ile belirlenir.

             (3) Her Birlikten bir temsilci eşbaşkan olarak görev yapar. Ancak, üçten fazla birliğin temsilcisinin bulunduğu Gruplarda birlik temsilcileri arasından en fazla 3 eşbaşkan seçilebilir.

             (4) Grubun gelir ve giderleri ile faaliyetleri Müsteşarlığın idari ve mali denetimine tabidir.

             (5) Grubun feshi, birinci fıkrada belirtilen kuruluşu için uygulanan usul ve esasa göre yapılır.

             Görevleri

             MADDE 5 – (1) Grubun görevleri;

             a) Hesabın gelirlerini dikkate alarak yapılacak tanıtım faaliyetleri için tahmini bütçe hazırlamak ve TİM’in görüşü ile Müsteşarlığın onayına sunmak,

             b) Tanıtım faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejilerin saptanmasına yardımcı olmak,

             c) Yurt dışı ve yurt içinde sektörün tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve fayda görülmesi halinde diğer kurumlarca düzenlenenlere destek olmak veya ortak çalışmalar yapmak,

             ç) Sektör ile ilgili pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

             d) Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik katkıda bulunacak AR-GE ve markalaşma faaliyetlerine destek vermek,

             e) Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği temsilcilerden oluşan çalışma komiteleri kurmak,

             f) Tanıtım faaliyetleri için duyulan finansmanın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla her türlü kaynağı araştırmak, bu kaynaklardan yararlanabilmek amacı ile projeler geliştirmek,

             g) Yurtdışı tanıtım faaliyetlerine etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla, TİM ve Müsteşarlık koordinasyonunda diğer sektör tanıtım grupları ile ortak hareket etmek.

             Çalışma Usulleri

             MADDE 6 – (1) Grup en az ayda bir kez gündemli olarak toplanır. Gündem oluşturulamaması halinde toplantı yapılmaz. Ancak, Grup toplantılarının her halde en az iki ayda bir kez yapılması zorunludur. Grup ayrıca gerekli görülen hallerde Başkanın veya Eşbaşkanın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısının bir fazlasıdır.

             (2) Grup kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Grup kararları, karar tarihinden itibaren bir hafta içinde Müsteşarlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunulur ve Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayını müteakip uygulanır.

             (3) Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ile söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yıl Nisan ayına kadar hazırlanıp Grup tarafından görüşüldükten sonra Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur. Birer örneği TİM’e de gönderilir.

             (4) Grup toplantılarına, sekretaryayı yürüten birliğin genel sekreteri ile görevli personel iştirak eder. Genel sekreter ve birlik personeli oylamaya katılamaz.

             (5) Grup toplantı ve karar tutanakları, noter onaylı bir deftere tarih ve saat belirtilerek, karar sayısı sırasıyla geçirilir. Karar defterine, toplantıya katılanların ve katılmayanların adları, gündem ve gündem sırasına göre kararlar yazılır. Alınan kararlar, toplantıya katılan grup üyeleri tarafından imzalanır.

             (6) Tanıtım gruplarının işbirliği ve koordinasyon halinde hareket etmeleri esastır. Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için mümkün olan konularda ortak hareket edilir.

             (7) Müsteşar veya İhracat Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, TİM Başkanı, grup başkan ve eşbaşkanlarının katılımı ile tanıtım grupları koordinasyon kurulu oluşturulur. Bu toplantılar 6 ayda bir yapılır. Ancak Kurul gerekli hallerde, en az 15 gün önceden üyelere duyurulmak kaydıyla başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Bu toplantılarda alınan kararlar tüm tanıtım grupları için bağlayıcıdır.

             Bütçe

             MADDE 7 – (1) Bütçe, yıllık faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az 4 ay önce yapılacak Grup toplantısı gündemine alınır. Grup tarafından kabul edilen bütçe, faaliyetler ve icra planı bütçe döneminden en az 3 ay önce Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunulur.

             (2) Bütçede yurt içi tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %10’unu geçemez.

             (3) Bütçeden harcamalar Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yapılır.

             (4) Grup bütçesinden harcama, grup kararları çerçevesinde grubun ilk toplantısında grup üyeleri arasından belirlenen bir muhasip üye ve sekretaryayı yürüten birlik genel sekreterinin müşterek imzası ile yapılır.

             (5) Grubun faaliyetleri kapsamında ve grup kararları çerçevesinde her türlü seyahat, bunlara ilişkin harcama ve giderler grup bütçesinden karşılanmak üzere, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu seyahat uygulama usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

             (6) Grubun faaliyetleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile seyahatlerde, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu satın alma uygulama usul ve esasları ile seyahat uygulama usul ve esaslarına göre yönetim kuruluna ait olan yetki ve sorumluluklar tanıtım grubuna; yönetim kurulu başkanına ait olan yetki ve sorumluluklar muhasip üyeye; genel sekreter ve genel sekreterlik personeline ait olan yetki ve sorumluluklar ise, grubun sekreteryasını yürüten birliğin genel sekreter ve personeline aittir. Harcama yetkisi limitlerinin hesabında birliğin bir önceki yıl gelirleri yerine, hesabın bir önceki yıl gelirleri dikkate alınır.

             (7) Hesap kesintileri ve harcamalarına ilişkin kayıtlar sekretarya görevini yürüten genel sekreterlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur; harcama ile ilgili karar ve belgeler esas alınarak bu genel sekreterlik tarafından muhasebeleştirilir.

             (8) Bütçe dışında yapılması öngörülen ve yukarıda belirtilenlerin haricindeki diğer faaliyetler için TİM’in görüşü ile Müsteşarlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) onayının alınması zorunludur.

             Sekreterya ve Görevleri

             MADDE 8 – (1) Grubun sekreterya hizmetleri, sektörde tek birlik olması halinde genel sekreterlik, birden fazla birlik olması halinde sektör kurulunun sekreteryasını yürüten genel sekreterlik tarafından yürütülür.

             (2) Sekreterya’nın görevleri şunlardır:

             a) Grupta alınan kararların Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayını müteakip uygulanmasını sağlamak,

             b) Başkanın ve eşbakanın daveti üzerine Grubu toplantıya çağırmak,

             c) Toplantı gündemini hazırlamak, toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelere göndermek,

             ç) Grup bütçesinin hesaplarını tutarak, grup kararları doğrultusunda mali işlemleri yürütmek,

             d) Grup kararı ile yapılması kararlaştırılan harcamaları Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunmak,

             e) Hesaba ait aylık gelirler, harcamalar ve finansal işlemler hakkında toplantılarda Gruba bilgi vermek,

             f) Bütçenin görüşüleceği Grup toplantısına, önceki dönem faaliyet raporunu, gelecek dönem iş planını ve bütçesini sunmak,

             g) Grup tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

             Grubun Faaliyetlerinde Müsteşarlık Yurtdışı Temsilciliklerinin Katkıları

             MADDE 9 –  (1) Grup tarafından sektörün tanıtımı amacıyla, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Müsteşarlık talimatları çerçevesinde ilgili ülkelerde bulunan Müsteşarlık Yurtdışı Temsilciliği aracılığıyla izlenir.

             (2) Müsteşarlık Yurtdışı Temsilciliği, Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) onaylanmış dönem bütçesine uygun olarak Grup tarafından kabul edilen projelerin, yüklenici firmalar tarafından projelere uygun olarak yürütülmesini takip eder.

             Yetki

             MADDE 10 – (1) Grubun çalışmalarına ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Tebliğde belirtilen hususlara ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirlemeye, TİM’in görüşünü almak kaydıyla Müsteşarlık yetkilidir. 

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.