10 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27607

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA

VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

             Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara ve bu uzmanlara eğitim verecek eğitici kuruluşlar bünyesindeki eğiticilere verilecek eğitimlere, eğitimler sonunda yapılacak sınavlara, eğitici kuruluşların yetkilendirilmelerine, eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği merkezlere ve eğitici kuruluşların ve enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanların faaliyetlerinin denetlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

             Hukuki dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30/A. maddesine ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 26/A. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

             b) Yönetmelik: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini,

             c) Eğitici Kuruluş: Bünyesinde Bakanlıkça verilen Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğiticisi yetki belgesine sahip en az 2 adet mühendis veya mimar bulunduran ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nden binalarda enerji verimliliği danışmanlık şirketi veya kurumsal yetki belgesi almış üniversiteler, meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşları,

             ç) EKB: Enerji kimlik belgesini,

             d) Eğitici: Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek uzmanlara eğitim vermek üzere, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş olan ve Eğitici kuruluşlar bünyesinde görev alan mühendis veya mimarı,

             e) EKB Uzmanı: Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek uzmanı,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitici Kuruluş ve EKB Uzmanları

             Eğitici kuruluşlar

             MADDE 4 – (1) Eğitici kuruluş olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar Bakanlığa müracaat eder ve müracaatta aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir ve Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde Ek-1’de örneği bulunan yetki belgesi düzenlenir.

             a) Bünyesinde Bakanlıktan eğitici yetki belgesi almış olan en az 2 adet mühendis veya mimara ait bilgileri,

             b) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınmış binalarda enerji verimliliği danışmanlık şirketi veya kurumsal yetki belgesi,

             c) Eğitimin düzenleneceği dersliklerde, her bir kursiyere hizmet verecek internet ağı alt yapısına sahip olduğuna dair beyan,

             ç) Eğitim verilecek dersliklerin en fazla 25 kişiye hizmet verecek şekilde fizikî alt yapısının olduğuna dair beyan.

             (2) Eğiticiler, Bakanlık tarafından belirlenen eğitimi aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde Ek-2’de örneği bulunan yetki belgesini alırlar.

             (3) Eğitici kuruluşlarca düzenlenecek eğitimin eğitici yetki belgesi almış mühendis veya mimarlarca yapılması şarttır.

             (4) Eğitici kuruluşlar, eğiticilerde, eğitim yerlerinde ve kuruluş bilgilerindeki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Bakanlığa bildirirler.

             (5) Eğitici kuruluş, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcıların eğitim çalışmalarına dair uygulamalarını ve devam durumlarını gösteren belgeleri bir dosya hâlinde saklar.

             EKB uzmanları

             MADDE 5 – (1) Eğitici kuruluş, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen nitelikteki kişilerden Ek-4’deki forma uygun bilgileri ister.

             (2) EKB Uzmanları Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Ek-3’de örneği bulunan yetki belgesini alırlar. Yetki belgesi alan EKB uzmanlarına ayrıca Bakanlık tarafından şifre ve kullanıcı adı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına İlişkin Esaslar ve Kapsamı

             Eğitim programına ilişkin esaslar

             MADDE 6 – (1) Eğiticilerin ve EKB Uzmanlarının eğitim süreleri, 6 saat teorik ve 12 saat uygulama olmak üzere toplam 18 saatten az olamaz.

             (2) Eğiticilerin eğitimleri ve sınavları Bakanlık, EKB Uzmanlarının eğitimleri ve sınavları ise eğitici kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

             (3) Bakanlık ve eğitici kuruluşlar, eğitim programını ve dönemlerini katılımcı sayısı 25’i aşmayacak şekilde, gelen talepler doğrultusunda internet sayfalarında ilan ederler.

             (4) Eğitimler, Bakanlık tarafından belirlenen eğitim dokümanlarına göre gerçekleştirilir.

             (5) Eğitimler, mevcut ve yeni bina için ayrı ayrı düzenlenir.

             (6) Eğitim programının 16 saatine devam edilmesi esastır. Devam mecburiyetini geçerli bir mazeret veya hastalık gibi sebeplerle sağlayamayanlar, sonraki eğitim döneminde eksik olan eğitimlerini tamamlamaları halinde sınava girmeye hak kazanırlar.

             Eğitim programının kapsamı

             MADDE 7 – (1) Eğitimler; Yönetmelik, binalarda enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi ve BEP-TR yazılım programında yer alan teorik ve uygulama konularını kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme ve Yetki Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar

             Sınav ve değerlendirme

             MADDE 8 – (1) Sınavlar eğitimin düzenleneceği dersliklerde yapılır, Yönetmelik ve BEP-TR ile ilgili hedeflenen yetkinlikleri ölçebilecek sorular sorulur.

             (2) Sınav soruları çoktan seçmeli şekilde yapılır.

             (3) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi ve sonuçların katılımcılara ve Bakanlığa bildirilmesinden eğitim programlarında görevlendirilen eğiticiler yetkili ve sorumludur. Sınav sonuçları, eğiticiler tarafından tutanak ile tespit edilir ve sınavın yapılmasını müteakip üç iş günü içerisinde katılımcılara ve Bakanlığa bildirilir.

             (4) Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alan kişiler yetki belgesi almaya hak kazanır.

             (5) Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara ve eğitim süresini tamamlayarak geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

             (6) Katılımcılar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilân edilmesinden başlayarak beş iş günü içinde dilekçe ile yapılır. Yapılan itirazlara eğitici kuruluş tarafından on iş günü içinde cevap verilmesi zorunludur.

             (7) Bakanlıkta eğitim faaliyetleri ve sınavlar ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkta Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nin uygulanması ile alâkalı iş ve işlemleri gerçekleştiren birimce teşkil olunan komisyon ile Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülür.

             Yetki belgesinin geçerlilik süresi

             MADDE 9 – (1) Alınan yetki belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde eğitime katılmaksızın, yeniden sınava girilerek, sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alınması hâlinde yetki belgesi yenilenir.

             Eğitim ve sınav ücretleri

             MADDE 10 – (1) Eğitici kuruluşlarda görev alacak eğiticilere verilecek eğitimlerin ücretleri, her yıl Mayıs ayı içerisinde Bakanlık tarafından belirlenir ve bu ücretler eğitim programı duyurularında ilan edilir.

             (2) Bakanlık, EKB Uzmanlarının eğitim ücretlerinin alt ve üst sınırları ile sınav ücretini her yıl Mayıs ayı içerisinde belirler ve ilan eder. Eğitici kuruluşlar bu sınırlar içerisinde kendi eğitim ücretlerini belirleyerek eğitim programı duyurularında ilan ederler.

             Denetleme

             MADDE 11 – (1) Bakanlık, Eğitici kuruluşları ve EKB Uzmanlarını denetler.

             (2) Bakanlıkça yapılacak denetim neticesinde, eğitici kuruluşlar ve bu kuruluşlar bünyesindeki eğiticilerin ve EKB uzmanlarının görevlerinin gereğini yerine getirmediğinin tespit edilmesi hâlinde; ilgililer hakkında Yönetmeliğin 26/A. maddesinin (7) nci fıkrasına göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız