8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyıllarında yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim, öğretim ve sınav faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS: Program amaçlarını başarmayı, öğrenim çıktılarını ve öğrencilerin yeterliklerini elde etmek için ihtiyaç duyulan öğrenci iş yüküne dayanan öğrenci merkezli Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             c) Anabilim dalı: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 16 ncı ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddesinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

             ç) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

             d) Anabilim dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,

             e) Anabilim dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalının başkanı ve varsa yardımcıları ile bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının yalnız bir bilim ya da sanat dalını kapsadığı durumlarda ise anabilim dalında bulunan bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

             f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

             g) Birleştirilmiş doktora: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren lisansüstü programını,

             ğ) Danışman: Enstitüde bir programa kayıtlı öğrencilere akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini/görevlisini,

             h) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan, öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

             ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

             i) Enstitü: Akdeniz Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren ilgili enstitüyü/enstitüleri,

             j) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             k) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             l) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

             m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan kişiyi,

             n) Öğretim görevlisi: 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde tanımlanan ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık kriterlerinden birine sahip olanları,

             o) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyen ve özel öğrenci statüsüne kabul edilenleri,

             ö) Program: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,

             p) Rektör/Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

             r) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin öğrenimleri süresince hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunum ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

             s) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

             ş) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı dokümanı,

             t) Tez/sanatta yeterlik izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek için öğrenciyi yönlendirme görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

             u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

             ü) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             v) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

             y) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

             Programların açılması

             MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, enstitünün anabilim dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak, enstitülerin anabilim ve anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü program açma teklifine ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Açılacak lisansüstü programlar, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir.

             b) Disiplinler arası programların açılması teklifi enstitü müdürü tarafından yapılır. Birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ilgili enstitü müdürleri tarafından birlikte yapılır.

             c) Program açma teklifleri; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu, hangilerinin seçmeli olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

             (2) Enstitülerde yeni programların açılması ve değişiklik önerileri, anabilim dalı akademik kurulunun talebi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı üzerine Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

             (3) Açılan programlar enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Rektörlüğün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

             (4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

             (5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla lisansüstü programlar açılabilir.

             Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

             MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

             (2) Enstitüye bağlı anabilim dallarında görevli bulunan her öğretim üyesine en fazla kaç öğrencilik kontenjan hakkı tanınacağı enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Ancak; öğretim üyeleri tarafından yönetilen yüksek lisans ve doktora tezlerinden son beş yılda çıkan yayınların, uluslararası atıf indekslerine kayıtlı dergilerin birinde yayınlanmış olması hâlinde; öğretim üyesinin yazılı talebi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile ek öğrenci kontenjanı verilebilir.

             (3) Öğrenci kabul edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler Rektörlük tarafından ilan edilir. Bu ilan her akademik yarıyıl başında verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Eşdeğerlikler, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

             Başvuruda ortak hükümler

             MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, adaylarda ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

             (2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurulca belirlenen esaslara göre anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

             (3) Enstitü kurulu gerekli gördüğünde, Senatonun onayı ile lisansüstü eğitime giriş için kullanılan ALES, ÜDS ve lisans not ortalaması taban puan değerlerini artırabilir. Enstitü, lisansüstü programları için farklı puanlar belirleyemez.

             (4) Anabilim dalı akademik kurulu gerekli gördüğünde, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulünde kullanılan değerlendirme oranlarından mülakat sınavı oranının belirli bir kısmını ya da tamamını ALES için kullanabilir.

             (5) ALES ve/veya ÜDS sınavı yerine Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ulusal ya da uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuran adayların bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen koşulları da yerine getirmeleri gerekir.

             (6) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunu olan öğrencilerin Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsüne kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Bu programların değerlendirme işlemlerinde ALES puanı yerine yetenek sınavı sonucu değerlendirmeye alınır. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunu olmayan öğrencilerin Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranır.

             (7) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı puanlarının hesaplanmasında ALES puanı ya da son iki yılın TUS puanı değerlendirmeye alınır.

             Yüksek lisans programlarına başvuru

             MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;

             a) Bir lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan not ortalamasını sağlamak gerekir.

             b) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.

             c) ÜDS’den en az 50 puan almış olmak gerekir.

             ç) Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

             Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru

             MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;

             a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan not ortalamasını sağlamak gerekir.

             b) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

             c) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların ALES, tıp fakültesi mezunlarının ise ALES veya TUS puanına sahip olmaları gerekir.

             ç) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

             d) Dört yıllık lisans diploması ile birleştirilmiş doktora programlarına başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almaları gerekir.

             e) Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS puanı ile başvuranların TUS’tan en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak sonuçların toplanması ile elde edilir.

             f) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları gerekir.

             g) Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına; bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak, tez çalışmasına başlamamış olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

             (2) Yatay geçiş kontenjanları, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

             (3) Bu Yönetmelikte belirlenen başvuru koşullarını sağlayan ve öğrenim gördüğü programda not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puana sahip olan öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

             (4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim dalınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

             (5) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atanan araştırma görevlilerinde bu maddede yer alan koşullar aranmaz.

             Eşdeğerlikler

             MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuruda aranan ALES ve ÜDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

             a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)  ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır. Eşdeğer sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavında alınan harf düzeyleri ve anlamları şunlardır;

             1) A düzeyi: Türkçesi yeterli. Öğrenime başlanabilir.

             2) B düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Bu düzeyde olanların eğitime devam ederken, Türkçelerini ilerletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin, eğitime başlamadan veya devam ettikleri süre içerisinde, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

             3) C düzeyi: Türkçesi yetersiz. Bu düzeyde olanlara, kayıt yaptırdıktan sonra Türkçelerini geliştirmek üzere öğrenimlerine bir yıl ara izni verilir. Bunlar sonraki eğitim öğretim yılı başında yine Türkçe yeterlik sınavına girer ve bu sınavda da başarısız olanların enstitü ile ilişiği kesilir.

             b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÜDS’ye eşdeğer sayılır.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre kabul edilen, lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara; eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim dalı akademik kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

             (2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez.

             b) Öğrencinin bilimsel hazırlık programında alacağı dersler anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

             c) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilerek enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programında; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

             (4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Özel öğrenci

             MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

             b) Özel öğrencilerin Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymaları gerekir. Ancak, özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             c) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler, anabilim dalı akademik kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili lisansüstü programı asgari toplam kredisinin %50’sine kadar transfer edilebilir.

             ç) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

             d) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Programlara başvuru

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Senato tarafından belirlenen diğer belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri programı belirten dilekçe ile enstitü müdürlüğüne müracaat eder.

             Başvuruların değerlendirilmesi

             MADDE 15 – (1) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak için, anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asil, iki yedek üye olmak üzere jüriler oluşturur.

             (2) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar mezunu öğrencilerden Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsüne kabulünde ALES puanı yerine yetenek sınavı sonucu istenir.

             (3) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı puanlarının hesaplanmasında ALES ya da TUS puanı istenir.

             (4) Lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'sinin, lisans not ortalamasının % 20'sinin ve mülakat sonucunun % 30'unun hesaplanması sonucunda 70 toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir. Bu liste anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

             (5) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

             (6) Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre yedeklerden öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden üç iş günü süre tanınır. Yedek adaylar puan sıralamasına göre boş kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.

             Kesin kayıt

             MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

             (2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

             (3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlem yapılır.

             (4) Açıköğretim programlarının kontenjansız bölümleri hariç, ikinci bir lisansüstü programda öğrenci olunamaz. Bu durumda olduğu belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

             (5) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

             Dersler

             MADDE 17 – (1) Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile belirlenir.

             (2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimi almış öğretim görevlileri de ders verebilir.

             (3) Lisansüstü düzeydeki dersler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde okutulur. Her dönemdeki derslerin AKTS toplamları 30 olmak zorundadır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve değiştirilmez.

             Danışman ataması

             MADDE 18 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrenci danışmanlığı anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

             (2) Danışmanlar; yüksek lisans öğrencileri için öğretim üyesi/görevlisi, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için öğretim üyesi olmak üzere, aynı anabilim dalından veya diğer birimlerin kadrolarında bulunan ilgili bilim alanından atanır.

             (3) Gerekli hallerde öğrenci ve/veya mevcut danışmanın talebi anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman değiştirilebilir.

             (4) Danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerine/görevlilerine ilişkin hususlar anabilim dallarının özellikleri de dikkate alınarak enstitü kurulu kararı ile belirlenir ve Senato onayıyla kesinleşir.

             (5) Tez çalışması niteliğinden dolayı birden fazla tez danışmanı gerektirdiğinde, bu durum anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, başka bir yükseköğretim kurumundan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından da görevlendirilebilir.

             (6) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar.

             Kayıt yenileme ve ders kaydı

             MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

             (2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, öğretimin başlangıcından itibaren on iş günü içinde olmak koşuluyla mazeretini belgelendirerek enstitüye müracaat eder. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci ders kaydı yaptırabilir. Mazeretli geçen süre öğrencinin derse devam durumunun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

             (3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, tez aşamasında ise danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılır.

             (4) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

             (5) Öğrenci, azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, ders kaydı süresi içinde; ders alma döneminin dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin açılmaması, dersin kaldırılması, ders sorumlusunun ayrılması ve benzeri hallerde danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenci başarısız olduğu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

             (6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır. Bu sınır enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile artırılabilir.

             (7) Öğrenci; danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden veya başka üniversitelerden ilgili dersi/dersleri alabilir.

             (8) Öğrencilerin özel öğrenci olarak veya daha önce başka lisansüstü programlarında aldıkları derslerin kabul edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi; danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             (9) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Ders ekleme ve bırakma

             MADDE 20 – (1) Ders ekleme ve bırakma işlemleri, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci tarafından danışman onayı ile yapabilir.

             İzinler

             MADDE 21 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başvuruda bulundukları dönem için kayıt yenilemek koşuluyla kayıt dondurabilir. Öğrenciye, üst üste yada aralıklı olarak yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl öğrenime ara izni alabilir. Ancak, enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri olması durumunda, danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla daha fazla izin verilebilir. Haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler şunlardır;

             a) Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgülerini artırmalarına yönelik imkânların olması,

             b) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             c) Askerlik durumu,

             ç) Tutukluluk hali,

             d) Resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görevlendirilmesi,

             e) Yukarıda sayılan haller dışında enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

             (2) Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin, lisansüstü öğrenime devam edebilmesi için, sağlık sorunlarının düzeldiğine dair, son üç ay içerisinde alınmış sağlık raporu getirmeleri gerekir. Aksi takdirde bu öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

             (3) Öğrenime ara izni işlemi yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencinin başvurusuyla ya da öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü hallerde başvuru süresi sınırı olmadan danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisiyle yapılır.

             (4) Öğrenime ara izni süresi öğrenim süresine dahil edilmez.

             Sınav ve değerlendirme

             MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılabilecek ara sınavlar/çalışmalar ve yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavıyla ölçülür.

             (2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin % 70’ine ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz ve bu ders ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

             (3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle sınava giremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen hataları düzeltme süresi sona ermeden mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

             Derslerde başarının değerlendirilmesi

             MADDE 23 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların yarıyıl sonu sınavına katılma şekli anabilim dalı akademik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu yarıyıl sonu sınav notuna katılır.

             (2) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azamî ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de danışman ve anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile alabilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

             (3) Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

             Puanlar         Notlar        4’lük Not/Başarı Katsayısı         Açıklama

             90-100            AA                            4. 00                           Mükemmel

             85-89              BA                            3. 50                           Pekiyi

             80-84              BB                            3. 00                           İyi

             75-79              CB                            2. 50                           Orta

             70-74              CC                            2. 00                           Geçer

             00-69              FF                             0. 00                           Başarısız

                                    FE                                                                Devamsız

             (4) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları sonucunda öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl başarı notunun CC, CB, BB, BA ya da AA olması zorunludur.

             (5) Otomasyon sisteminde kullanılacak işaretler şunlardır:

             a) B: Başarılı. Kredisiz derslerden başarılı olanlara verilir.

             b) K: Kaldı. Kredisiz derslerden başarısız olanlara verilir.

             c) E: Ek süre. Bu süre, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından çalışması ve dersin gereklerini yerine getirebilmesi için en fazla sonraki dönem başlangıcına kadar verilen süredir.

             ç) SG: Sınava girmedi. Özürsüz olarak sınava girmeyenlere verilir.

             d) SD: Sorumlu değil. Sorumlu olunmayan ders için verilir.

             e) Ö: Özür. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya başka bir nedenle yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından özrü kabul edilenlere verilir.

             f) D: Devamsız.

             g) İ: İzinli. Birim yönetim kurulu kararı ile öğrenim izni alanlara verilir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 24 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından, en geç beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Enstitü müdürlüğü, dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının görüşünü alarak sınav evraklarında ve sınav not çizelgelerinde maddî hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit edilmesi halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.

             Akademik başarı not ortalaması

             MADDE 25 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

             (2) Akademik başarı notu ortalamasının hesaplanması sonucunda, öğrencinin ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanırken ders birden fazla alınmışsa en son alınan ders hesaplamaya dahil edilir.

             (3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin, ağırlıklı puanlarının toplamı krediler toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

             (4) Ağırlıklı genel not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

             (5) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.

             Kayıt silme

             MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

             a) Bir dersten üst üste iki kez ya da toplam üç dersten başarısız olmak,

             b) Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve alınması gereken en az kredili ders yükünü; bilimsel hazırlıkta alınması istenilen derslerin bir takvim yılında, tezli yüksek lisans programında dört, tezsiz yüksek lisans programında altı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında dört, lisans derecesi ile kabul edilen birleştirilmiş doktora programında altı yarıyılda tamamlayamamak,

             c) Bu Yönetmelikte belirtilen ders alma süresi içerisinde semineri başarıyla tamamlayamamak,

             ç) Koşulları yerine getirildiği hâlde; yüksek lisans derecesi ve hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl eğitim veren fakültelerin diploması ile kabul edilen doktora programında, beşinci yarıyıl ya da dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmemek,

             d) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak,

             e) Doktora programında tez önerisi ikinci kez reddedilmek,

             f) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not almak ya da teorik derslerin % 70’ine ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etme şartını sağlayamamak,

             g) Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not almak,

             ğ) Jüri tarafından tezin veya düzeltilmiş tezin reddedilmesi,

             h) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olmak,

             ı) Programın azamî tamamlama süresi içinde tez sınavına girmemek,

             i) Tez için düzeltme kararı verilen hâllerde, verilen süre içinde tez sınavına girmemek,

             j) Geçerli bir nedeni olmadan ikinci öğretimde kayıt yenileme işlemini süresinde yerine getirmemek,

             k) Geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini birbirini takip eden dönemde veya aralıklı olarak iki dönemde yerine getirmemek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur.

             b) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

             c) Dersler; danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun kararı doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             ç) Enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli, birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

             d) Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.

             e) Öğrenci en az bir seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir seminer konusu en geç dördüncü yarıyılın başına kadar anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih en az onbeş gün önce anabilim dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır. Seminer çalışması ciltlenmiş ve elektronik kopya hâlinde enstitüye sunulur.

             f) Sanat eseri raporunun, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı içermesi gerekir.

             g) Tezli yüksek lisans programında en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren tez çalışmasına başlanır ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırılması zorunludur.

             Süre

             MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar tez çalışmasını sonuçlandıramayan öğrenciye; gerekçeli başvurusu, danışmanının görüşü, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez çalışması

             MADDE 29 – (1) Tez çalışmasına en geç üçüncü yarıyıl başında başlanılması gerekir.

             (2) Tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teslim edilir.

             (3) Tez önerisinin enstitü tarafından oluşturulan forma uygun olarak hazırlanması gerekir.

             (4) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

             (5) Tez konusunda yapılması istenen değişiklikler danışmanın görüşü, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

             Tezin sonuçlanması

             MADDE 30 – (1) Öğrencinin, tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazması ve tezin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim etmesi gerekir.

             (2) İlgili danışmanın görüşü alınarak anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi belirlenir. Bir ay içerisinde tez savunma sınavının ve/veya eser sergilemenin yapılması ve tamamlanması gerekir.

             (3) Jüri; öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içinde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenir. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

             (4) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asil üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılmaz.

             (5) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, enstitü yönetim kurulu karar verir.

             (6) Tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru–cevap ve/veya eser sergileme bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı en az kırk beş, en fazla doksan dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bunun sonucunda;

             1) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             2) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             3) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını ve/veya bir adet eserle birlikte diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi, diploma almaya hak kazanır.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

             b) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             c) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

             ç) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması koşuluyla, danışmanın önerisiyle lisans derslerinden seçilebilir.

             (2) Eğitim-öğretim için gerekli altyapıyı oluşturmak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

             Süre

             MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Öğrenciye başarısız olduğu dersler için ek süre verilmez.

             Dönem projesi

             MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü yarıyılın başında alınabilir.

             (2) Dönem projesinin konusu danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

             (3) Öğrencinin dönem projesini almayı düşündüğü yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda enstitünün tez yazım kılavuzuna göre yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını anabilim dalı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir.

             (4) Dönem projesi jürisi; anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen biri danışman, biri enstitünün başka bir anabilim dalından olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri de jüri üyesi olabilir.

             (5) Dönem projesi dersi başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 36 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma/sanatsal çalışma yapmak, bilimsel/sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel/sanatsal yöntemleri uygulayabilmek becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

             (2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme/sanata özgün eser kazandırma, yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

             (3) Doktora/sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi ders, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört ders, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur.

             (4) Sanat eseri raporunun, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı içermesi gerekir.

             (5) Sanatta yeterlik programında diğer çalışmalara ek olarak enstitü yönetim kurulunun onayladığı uygulamalar, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalar yer alır.

             Süre

             MADDE 37 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az altı, en fazla sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az sekiz, en fazla on yarıyıldır.

             (2) Doktora/sanatta yeterlik programı, ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Ancak;

             a) Doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerin, derslerini birbirini izleyen dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenlerin ise altı yarıyıl içinde başarıyla tamamlamaları gerekir. Belirtilen süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak, süresi içerisinde tez savunma sınavına giremeyen ve/veya eser sergileyemeyen öğrencilere; danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Belirtilen süre sonunda tezini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Doktora/sanatta yeterlik programını belirtilen en az süre içinde tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir.

             Doktora/sanatta yeterlik sınavı

             MADDE 38 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilimsel/sanatsal düşünme, bilimsel/sanatsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı/sanatsal çalışmayı yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora/sanatsal çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora/sanatta yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Enstitü yönetiminin gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

             b) Enstitüye yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

             c) Yeterlik sınav komitesi; anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen doğrultuda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir.

             ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurabilir. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komitesince ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; biri tez danışmanı olmak üzere beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

             d) Yeterlik sınavı, yazılı/eserlerin sergilenmesi ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yeterlik sınav komitesi; yeterlik sınav jürisi kurulmuşsa jüri önerilerini de değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte enstitüye bildirilir.

             e) Yeterlik sınav komitesi, yeterlik sınavını başaran öğrenciden fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu dersi/dersleri iki yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayamadığı takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             f) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır. Bu sınava da girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zorundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı olmaları ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dahil edilmez. Öğrencilerden daha önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.

             Tez/sanatta yeterlik izleme komitesi

             MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir izleme komitesi oluşturulur.

             (2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi olamaz.

             (3) İzleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez/sanatta yeterlik önerisi savunması

             MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sanatta yeterlik önerisini izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur.

             (2) Öğrenci, tez/sanatta yeterlik önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine sunar. Bu süre içerisinde tez/sanatta yeterlik önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez/sanatta yeterlik önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez/sanatta yeterlik önerisine katkıda bulunabilir. İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanatta yeterlik önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Karar, anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde tutanakla birlikte enstitüye gönderilir.

             (3) Tez/sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve yeni bir tez/sanatta yeterlik konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez/sanatta yeterlik konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik önerisi savunma sınavına alınır. Tez/sanatta yeterlik önerisi, ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez/sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Komite tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

             MADDE 41 – (1) Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Öğrencilerin, savunma sınavına girebilmesi için, gerekli görülmesi hâlinde enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları yerine getirmeleri gerekir. Belirlenen ek koşulları yerine getirmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             b) Öğrenci, tezini/sanatta yeterlik çalışmasını enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak ve/veya sergilemek zorundadır.

             c) Tezini tamamlayan öğrenci, tezinin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim eder.

             ç) Tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

             d) Jüri, üçü öğrencinin tez/sanatta yeterlik izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

             e) Jüri üyeleri tez/sanatta yeterlik çalışmasını değerlendirerek görüş ve önerilerini yazılı, tez/sanatta yeterlik çalışmasını değerlendirme raporu şeklinde düzenler. Enstitü yönetim kurulu kararından itibaren bir ay içerisinde tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavının yapılarak tamamlanması gerekir. Jüri anabilim dalı başkanlığınca belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan gün, yer ve saatte toplanır.

             f) Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi verir. Mazereti nedeniyle tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

             g) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.

             ğ) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap ve/veya eser sergilemesi bölümlerinden oluşur, tez savunma sınavı en az kırkbeş en fazla doksan dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

             h) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, salt çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı alır. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

             ı) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             i) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer.

             j) Düzeltme verilen ek sürede, gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             k) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar.

             Doktora/sanatta yeterlik diploması

             MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını ve/veya en az bir adet eseri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden, enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi/eseri şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.

             (2) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ortak programlar

             MADDE 43 – (1) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek uluslararası lisansüstü ortak eğitim-öğretim programlarının işleyişi hakkında bu Yönetmelik, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Tebligat

             MADDE 44 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya enstitü duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

             Disiplin

             MADDE 45 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 47 – (1) Aşağıda belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır;

             a) 17/1/1997 tarihli ve 22880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,

             b) 24/1/1997 tarihli ve 22887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,

             c) 17/1/1997 tarihli ve 22880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

             ç) 17/7/1995 tarihli ve 22346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Anabilim Dallarının Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce lisansüstü programlara kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanmış olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 47 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2010–2011 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.